10 faktów na temat pożarów

31.07.2019

Ile pożarów wybucha w Polsce? Jak strażacy klasyfikują pożary? Co to jest bierna ochrona pożarowa budynku?

1. Podział pożarów

Wielkość pożaru ocenia się na podstawie wielkości terenu objetego ogniem. Mały pożar zajmuje powierzchnię do 70 m2, średni 71-300 m2, natomiast duży pożar ma miejsce, gdy ogień obejmuje obszar 301-1000 m2, a bardzo duży – powyżej 1000 m2.

2. Śmiertelny dym

W większości pożarów to nie bezpośrednie oddziaływanie ognia było przyczyną śmierci ofiar, ale zatrucia wywołane dymem.

3. Oznaczenia na gaśnicach

Litera A na gaśnicy oznacza możliwość gaszenia nią pożarów ciał stałych, litera B – gaszenia pożarów cieczy, a litera C – gaszenia pożarów gazów.

4. Niebezpieczeństwo przychodzi w nocy

Statystycznie większość pożarów wybucha w nocy, dlatego tak ważna okazuje się bierna ochrona przeciwpożarowa oraz instalacja czujników dymu i czadu.

5. Pożary mieszkań

Rocznie  w Polsce wybucha ponad 27 tysięcy pożarów budynków mieszkalnych.

6. Najniższa liczba pożrów

2016 był najspokojniejszym rokiem w ciągu ostatnich 9 lat. W tym czasie straż pożarna np. w woj. świętokrzyskim gasiła jedynie 21 razy pożary obiektów magazynowych, a w woj. mazowieckim tylko 131 razy.

7. Rekordowy rok 2015

W całej Polsce w 2015 roku paliło się aż 184 817 razy. W 2018 roku ta liczba spadła o 19,1% – wybuchło wówczas 149 434 pożarów.

8. Statystyka pożarowa

W 2010 roku na 280 mieszkańców Polski przypadał średnio 1 zarejestrowany pożar – od obiektów użyteczności publicznej, przez budownictwo mieszkalne, obiekty produkcyjne i środki transportu, po lasy, uprawy i obiekty hydrotechniczne.

9. Straty w wyniku pożaru

Szacuje się, że w wyniku pożarów straty w mieniu wynoszą nawet 1,3 miliarda złotych rocznie.

10. Mniej pożarów zakładów produkcyjnych

W 2016 roku strażacy interweniowali 94 razy w pożarach budynków produkcyjnych w woj. mazowieckim. Rok później liczba pożarów hal w zakładach produkcyjnych w tym województwie zmniejszyła się o ponad 36%.

 

Fot. stock.adobe / The Clay Machine Gun.

Temperatura krytyczna w przypadku pożaru to taka, w której stal traci wytrzymałość na rozciąganie. Przeciętna stalowa konstrukcja uzyskuje tę temperaturę po 10 minutach, a w obecności gazów palnych i łatwo zapalnych płynów – nawet w ciągu sekundy. Właściwości wytrzymałościowe stali ulegają obniżeniu, a konstrukcja w krótkim czasie może się zawalić. Dlatego też tak ważna jest bierna ochrona pożarowa

Bierna ochrona pożarowa – dlaczego jest ważna?

Ochrona ta polega na zwiększeniu bezpieczeństwa budynku i zminimalizowaniu strat w przypadku pożaru. Elementy wykorzystywane w biernej ochronie przeciwpożarowej są wbudowane na stałe w konstrukcje budynku (np. obudowa konstrukcji z płyt) i spowalniają rozprzestrzenianie się ognia.

 

W skład biernej ochrony przeciwpożarowej wchodzą:

  • zabezpieczenie konstrukcji stalowych, drewnianych i żelbetowych
  • zabezpieczenie przejść instalacyjnych, dylatacji oraz szczelin
  • przewody oddymiające i wentylacyjne
  • zabezpieczenia konstrukcji tunelowych

Sprawdź: Jak zapewnić konstrukcjom drewnianym wymaganą odporność ogniową

 

Według przepisów prawa budowlanego budynki muszą być podzielone na strefy pożarowe określonej wielkości. Przegrody stanowiące granice stref nazywane są przegrodami oddzielenia pożarowego i muszą spełniać określone parametry: nośności ogniowej (R), szczelności ogniowej (E), izolacyjności ogniowej (I).

Przepisy dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej w latach 1994-2019

7 lipca 1994 r. powstało nowe prawo budowlane, które uchyliło przepisy z 1981 r. dotyczące budownictwa. Nowe przepisy wprowadziły wiele zmian w zakresie całego procesu projektowania budynków i obiektów budowlanych. W grudniu 1994 roku opublikowano też Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki.

 

W nowych przepisach uwzględniono zmiany dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, m.in.

  • na nowo zdefiniowano wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej budynków,
  • zmieniono wymaganie wyrażane w godzinach na wyrażane w minutach,
  • podwyższono wymagania klasy odporności ogniowej dla podziemnej części budynku,
  • wprowadzono obowiązek zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach oddzieleń przeciwpożarowych,
  • określono wymagania odporności ogniowej dla klatek schodowych oraz przewodów oddymiających i wentylacji pożarowej

Kolejne zmiany warunków technicznych nastąpiły w latach 1996-1999

W zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej dodano informację, że odporność ogniową i klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania się ognia określają Polskie Normy. Choć zawarte w nich normy nie były precyzyjnie określone, pozwalały na rozwinięcie jednostek badawczych sprawdzających odporność ogniową.

 

Kolejne zmiany warunków technicznych nastąpiły 3 lata później. W kwietniu 2002 r. zostały one zastąpione Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie z licznymi zmianami obowiązuje do dzisiaj.

 

Zobacz także: Jak dobierać izolację dla przewodów nierozprzestrzeniających ognia w instalacjach

 

Promat. Bierna ochrona przeciwpożarowa. Raport

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in