Zakres uprawnień

03.03.2015

Odpowiada dr hab. Joanna Smarż – główny specjalista Krajowego Biura PIIB.

W 1981 r. jako technik uzyskałem decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót, wyłącznie przy budowie budynków i budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, objętych specjalnością konstrukcyjno-budowlaną (§ 5 ust. 2);

2) sporządzania w budownictwie osób fizycznych:

   a) projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków (§ 6 ust. 3 pkt 1),

   b) projektów budowli niebędących budynkami (§ 6 ust. 3 pkt 2);

3) kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego obiektów budowlanych, wyłącznie o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, objętych specjalnością konstrukcyjno-budowlaną (§ 7).

Jak należy interpretować zakres moich uprawnień, dotyczących:

pkt 1 – budowa budynków i budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych – bez ograniczenia kubaturowego czy do 1000 m³?;

pkt 3 – kontrolowanie stanu technicznego obiektów budowlanych w rozumieniu np. przeglądów budowlanych czy również oceniania stanu technicznego tych obiektów (opinie budowlane) bez ograniczenia kubaturowego czy do 1000 m³?

 

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i na podstawie przepisów będących podstawą ich nadania. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych lub o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa bowiem każdorazowo zakres prac projektowych lub robót budowlanych w danej specjalności, do których uprawniona jest dana osoba.

Powyższe potwierdza art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), zgodnie z którym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Opisane w pytaniu uprawnienia budowlane odpowiadają uprawnieniom w ograniczonym zakresie.Formą ograniczenia omawianych uprawnień budowlanych jest zwrot „o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych”.

Przywołane pojęcie nie zostało jednak wyjaśnione przez ustawodawcę, co przyczynia się do powstawania licznych wątpliwości interpretacyjnych. Z całą pewnością należy jednak stwierdzić, że wspomniane pojęcie nie zawiera w sobie ograniczenia kubaturowego.

W związku z powyższym omawiane uprawnienia budowlane upoważniają do kierowania budową i robotami budowlanymi oraz do kontrolowania stanu technicznego obiektów budowlanych, z ograniczeniem do charakteru rozwiązań, które powinny mieć charakter powszechnie znanych rozwiązań konstrukcyjnych.Brak w tym przypadku ograniczenia kubaturowego.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in