Rząd uruchamia program 100 obwodnic

08.02.2020

W ciągu dziesięciu lat – od 2020 do 2030 roku powstaną obwodnice dla stu miast. Łączna długość planowanych dróg to 820 km. Koszty inwestycji szacuje się na 28 mld złotych.

Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Trasy, które powstaną będą miały najwyższe parametry techniczne i będą dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Powstaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

 

Fot. GDDKiA

W programie 100 obwodnic znajdują się zadania na różnym etapie przygotowania – dla niektórych istnieje już dokumentacja, dla części prowadzony jest proces przygotowawczy. Dla kilkunastu obwodnic ogłoszenie postępowań przetargowych jest planowane jeszcze w 2020 roku. Będą to m.in. obwodnice Strzelec Krajeńskich (DK 22), Lipska (DK 79), Suchowoli (DK 8), Wąchocka (DK 42), Smolajn (DK 51), Koźmina Wielkopolskiego (DK 15) i Gryfina (DK 31).

 

Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Lista 100 obwodnic >>>

100 obwodnic – finansowanie programu

Inwestycje będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Cele programu 100 obwodnic

 • poprawa bezpieczeństwa na terenie zabudowanym przez wyprowadzenie ruchu tranzytowego,
 • zwiększenie przepustowości sieci drogowej,
 • poprawa jakości powietrza w miastach i zmniejszenie hałasu,
 • poprawa przepustowości głównych arterii

2020 rok – obwodnice w realizacji

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Do końca 2019 roku w ramach programu oddano 15 obwodnic, a wcześniej wybudowano ich w sumie 64. Dodatkowo budowa obwodnic dużych miast jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych (obwodnica Łodzi, Bydgoszczy, Częstochowy czy Rzeszowa). Inwestycje te są realizowane niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic.

Jak powstawał program 100 obwodnic?

Przy przygotowywaniu programu znaczenie miały długookresowe krajowe dokumenty strategiczne, takie jak:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,
 • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Krajowa Polityka Miejska 2023,

oraz dokumenty Unii Europejskiej:

 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa 2020”,
 • „Biała Księga” Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE.

Program budowy 100 obwodnic został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Kolejnym etapem będą konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe oraz opracowanie oceny strategicznej oddziaływania na środowisko.

 

Ministerstwo Infrastruktury

 

Polecamy też: Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 – realizacja

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in