Modernizacja brzegów Warty w Poznaniu

15.07.2020

Betonowe brzegi Warty w Poznaniu zostaną zmodernizowane. Inwestycja obejmie odcinek między mostem Przemysła I a rozwidleniem Warty i Cybiny po obu stronach brzegu rzeki. Zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo i ekosystem, a brzegi będą renaturalizowane. 

 

Umocnienia Warty w Poznaniu zostaną poddane gruntownej rewaloryzacji. Elementy betonowe zastąpią materiały ekologiczne. Remont czeka też infrastrukturę brzegową – ciąg pieszy po obu stronach brzegu rzeki (tarasy, schody) oraz slipy, wyloty z kanalizacji deszczowej i elementy cumownicze. Wszystko to pozwoli zabezpieczyć brzegi Warty przed erozją. Zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo, ekosystem i atrakcyjność terenów nad Wartą.

Prace zaplanowano na odcinku śródmiejskim – od mostu Przemysła I do rozwidlenia rzeki Warty z Cybińskim Kanałem Ulgi (za mostem św. Rocha).

 

 

Planowana modernizacja ubezpieczeń brzegowych zakłada zastosowanie przepuszczalnych umocnień w postaci koszy i materacy gabionowych wypełnionych kamieniem naturalnym i humusem, które następnie zostaną pokryte zielenią. Pozwoli to na rozszczelnienie powierzchni skarp przyczyniając się do zwiększenia retencji gruntowej oraz odpływu powierzchniowego na rzecz gruntowego.
 

Zobacz: Zastosowanie urządzeń mikroretencyjnych w systemach odwodnienia miast

 

 

Z obecnego ekosystemu zostaną wyeliminowane płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody do gruntu. Zastąpią je materiały naturalne, tj. kamień, drewno, zieleń. Dzięki takiemu zabiegowi nastąpi poprawa w funkcji ekosystemu. Materiały proekologiczne sprawią, że woda będzie poddawana naturalnej filtracji. Przyjęte rozwiązania zabezpieczą brzegi rzeki przed erozją, która stwarza zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarsza warunki przepływu wód wezbraniowych – tłumaczy Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. 

Roboty zaczną się w połowie sierpnia 2020 roku od brzegu wschodniego (po stronie Rataj) i będą podzielone na etapy. Łącznie będzie ich sześć – po trzy etapy na każdy brzeg. W pierwszej kolejności prace rozpoczną się od terenu przy moście Przemysła I, na odcinku między 243+500 a 244+155 kilometrem biegu Warty.

Sprawdź też: Umocnienia denne i brzegowe dla przepływów rwących i progów

 

Obecne umocnienia rzeki zostały wykonane pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Dziś są w fatalnym stanie. Występują spękania, wykruszenia i liczne załamania. Nie tylko zagrażają bezpieczeństwu wypoczywających nad rzeką i utrudniają uprawianie sportów wodnych, ale też wpływają niekorzystnie na ekosystem. 

 

W przetargu na roboty budowlane złożono osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW z Grodziska Wielkopolskiego.

 

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa przez Miasto Poznań oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2. Mała retencja.

 

Całkowita wartość projektu to 30,3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło około 85 procent – prawie 26 mln zł. Pozostała część to wkład własny RZGW w Poznaniu (Wód Polskich) i Miasta Poznania. Budowa zakończy się do grudnia 2021 roku.

 

 

Urząd Miasta Poznania

Polecamy: Susza w Polsce i sposoby na oszczędzanie wody

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in