Komentarz inżyniera budownictwa do przepisów Prawa budowlanego po nowelizacji

09.03.2020

Nowelizacja Prawa budowlanego wywołała wiele komentarzy. Przedstawiamy opinię jednego z inżynierów budownictwa odnośnie przepisów dotyczących projektu budowlanego, wykonawczego oraz technicznego.

 

Autor poniższego komentarza odnosi się do tekstu Projekt budowlany w świetle planowanej nowelizacji Prawa budowlanego

 

Podzielam wszystkie obawy autora dotyczące zagrożeń dla inżyniera budownictwa w procesie budowlanym, a szczególnie kierownika budowy, na którym wszystko się skupi, bo on "odpowiada głową" za budowę. Dodatkowo będzie praktycznie zmuszany do sporządzania projektu technicznego (PT). 

Ale nie to skłoniło mnie do napisania niniejszego komentarza, a propozycja autora, aby: „opracowanie pod nazwą PT, wymagane przed rozpoczęciem robót, miało formę i zawartość projektu wykonawczego” i dalej: ”który i tak jest (a przynajmniej powinien być) powszechnie stosowany”, …”który nie tylko jest wymagany przy zamówieniach publicznych, ale także jest powszechnie stosowany na rynku inwestycji komercyjnych".

Fot. stock.adobe / nmann77
 

Polecamy też:

W czym rzecz? Otóż w obowiązujących przepisach Prawa budowlanego nie znajdziemy definicji projektu wykonawczego. Potoczne używany nazwa „projekt wykonawczy” jest intuicyjnie rozumiana jako dawny projekt techniczny.  I praktycznie ta nazwa jest powszechnie używana, nawet w poważnych zamówieniach publicznych i często jeszcze wzbogacona o dodatkowy człon dający brzmienie „projekt budowlano-wykonawczy”.

 

Wszyscy z grubsza domyślają się o co chodzi, więc biura projektów oraz indywidualni projektanci przystępując do przetargów wykonują ekwilibrystykę nazewnictw tak, aby zadowolić inwestora i przy tym spełnić wymagania formalne względem urzędów.

 

A przepisy prawa mówią jednoznacznie, że:

Do wniosku o pozwolenie na budowę załącznikiem jest projekt budowlany. Jest on potrzebny urzędnikowi aby poznał zamierzenie inwestycyjne dla wydania decyzji pozwolenia na budowę. Warunki jakie musi wypełniać projekt budowlany określa art. 34 ustawy Prawo budowlane i zgodnie z jego brzmieniem projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

 

Na stronie tytułowej projektu budowlanego należy zamieścić:

  1. nazwę, adres i kategorię obiektu budowlanego oraz jednostkę ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany;
  2. imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
  3. nazwę i adres jednostki projektowania;
  4. imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność oraz podpis projektanta, jak też imiona i nazwiska osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy;
  5. spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii.

Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.

 

Ustawodawca dopuszcza możliwość oprawy projektu budowlanego w tomy, które obejmują:

  1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, oświadczenie właściwego zarządcy drogi oraz informację o obszarze oddziaływania obiektu;
  2. projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

 

Natomiast w ustawie Prawo zamówień publicznych czytamy:

Art. 31. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.
 

3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę:

1) dokumentacji projektowej,

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

3) programu funkcjonalno-użytkowego

– mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r.
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych(Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

 

§ 4. 1. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5;

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6;

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 5. 1. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
 

2. Projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót
 i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:

1) części obiektu,

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

4) instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa w ust. 1.
 

3. Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczą:

1) przygotowania terenu pod budowę;

2) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;

3) robót w zakresie instalacji budowlanych;

4) robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

 

4. Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego.
 

§ 11. Strona tytułowa dokumentacji projektowej, bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, zawiera w szczególności:

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;

2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa;

3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:
a) grup robót,
b) klas robót,
c) kategorii robót;

4) nazwę i adres zamawiającego;

5) spis zawartości dokumentacji projektowej;

6) nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania.

 

Dlaczego więc nagminnie niektórzy mówią o jakimś niby samodzielnym „projekcie wykonawczym” zamiast o „dokumentacji projektowej”, w której „projekty wykonawcze” "powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych”?

 

Czy tak trudno jest czytać przepisy ze zrozumieniem?

 

Niektórzy opisują zamówienie publiczne tak:

 

4. Zakres dokumentacji projektowej.

Wykonanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć obejmującej:

 – projekt wykonawczy i projekt budowlany z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych (skutecznie dokonane zgłoszenie / pozwolenie na budowę);

– skuteczne uzgodnienie z konserwatorem zabytków;

– informację do Planu BIOZ;

– specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

– przedmiar robót;

– kosztorys inwestorski szczegółowy (sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej) z zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych – w wersji pdf i edytowalnej ath

– inne opracowania nie wymienione wyżej wymagane przez jednostki uzgadniające.

 

Inni opisują zamówienie publiczne tak:

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Dokumentacja projektowa winna zawierać:

2.1.1. Projekt budowlany [zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.]

2.1.2.1 Dokumentację projektową, służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę składającą się z:

1) projektu budowlanego uwzględniającego specyfikę robót budowlanych,

2) projektów wykonawczych, uszczegóławiających projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych.

2.1.2.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

2.1.2.3 Przedmiar robót, zestawienie materiałów,
2.1.2.4 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego]

2.1.3. Kosztorys inwestorski [zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym].

 

A ciekawe jaki był opis zamówienia, którego efektem jest opracowanie o takim tytule: „Projekt wykonawczy architektoniczno budowlany”?

Połowa z prawa zamówień publicznych, połowa z prawa budowlanego.
 

 

Odpowiedź mgr inż. Andrzeja Falkowskiego – autora tekstu Projekt budowlany w świetle planowanej nowelizacji Prawa budowlanego:

Odpowiadając na pytanie: "Dlaczego więc nagminnie niektórzy mówią o jakimś niby samodzielnym „projekcie wykonawczym” zamiast o „dokumentacji projektowej”, w której „projekty wykonawcze” „powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych”? – należy zauważyć, że użycie w felietonie sformułowania "dokumentacja projektowa" zamiast "projekt wykonawczy" nie oddawałoby istoty rzeczy, a konkretnie nie byłoby zrozumiałe dla czytelników, co jest intencją takiego sformułowania. Jak wynika ze słów komentującego, sens tej wypowiedzi został bardzo trafnie zrozumiany przez niego samego mimo tego, że w tekście użyto sformułowania "projekt wykonawczy". Taka właśnie była intencja autora tekstu.

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.