Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - styczeń, luty

06.03.2018

Kalendarium prawne na styczeń i luty.

17.01.2017

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

22.01.2017

weszło w życie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 175)

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 94) Minister Inwestycji i Rozwoju będzie odpowiedzialny za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Ministrowi temu będzie podlegał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Główny Geodeta Kraju.

29.01.2017

weszło w życie

Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady Mieszkalnictwa (M.P. z 2018 r. poz. 129)

Zarządzenie powołuje do życia Radę Mieszkalnictwa – organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Zadaniem Rady będzie koordynowanie działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, mających na celu w szczególności: przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych, zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenie podaży mieszkań, obniżenie kosztów inwestycji mieszkaniowych, a w rezultacie obniżenie cen mieszkań oraz optymalizację mechanizmów wsparcia mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do najbardziej potrzebujących. Na czele Rady stanął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

3.02.2017

weszła w życie

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 159) 

Nowelizacja ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) polega na wprowadzeniu do aktu prawnego definicji „droga o znaczeniu obronnym” rozumianej jako droga publiczna lub jej odcinek, wyznaczona w okresie pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych. Wykaz takich dróg ma być określony w stosownym zarządzeniu ministra właściwego do spraw transportu wydanym w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Dokonane w ustawie zmiany umożliwiają zaliczenie wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków do dróg o znaczeniu obronnym (dotychczas były to tylko drogi krajowe oraz drogi wojewódzkie). Ponadto nowe przepisy zapewniają finansowanie inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym z budżetu państwa w ramach wydatków obronnych.

7.02.2017

został wydany

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, sygn. akt K 39/15 

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu połączonych wniosków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa orzekł, że:

1. Artykuł 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych” oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści rozporządzenia, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związ­ku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

2. Paragraf 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) oraz lp. 7 i 8 załącznika nr 2, a także lp. 5 i 6 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia są niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c i art. 16 Prawa budowlanego.

Przepisy te utracą moc obowiązującą po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Uznany za niezgodny z konstytucją art. 16 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane przyznaje upoważnionemu ministrowi kompetencje do określenia w rozporządzeniu ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, nakazując przy tym uwzględnienie zapewnienia przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych, a także uznawaniem praktyk zawodowych. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że ograniczanie uprawnień budowlanych stanowi ingerencję w konstytucyjną wolność wykonywania zawodu (art. 65 ust. 1 konstytucji), w związku z tym może być wprowadzone wyłącznie w drodze ustawy. Trybunał stwierdził, że obowiązkiem ustawodawcy było określenie czynności, które mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń albo uprawnienia w ograniczonym zakresie, a także wskazanie ograniczeń w ramach powyższych kategorii. Ustawodawca może jedynie w wąskim zakresie przekazać takie sprawy organom władzy wykonawczej. Niedopuszczalne było więc delegowanie tej materii do unormowania w akcie rangi podustawowej. Trybunał zwrócił uwagę, że rozporządzenie może zawierać unormowania dotyczące tylko kwestii technicznych, szczegółowych, podlegających częstym zmianom, które uzupełniają materię ustawową, ale nie są związane z istotą samego ograniczenia.

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował także przepisy rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odnoszące się do specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Trybunał wskazał, że art. 14 ustawy – Prawo budowlane zawiera zamknięty katalog specjalności, w jakich są udzielane uprawnienia budowlane i jedynie w ramach tych specjalności mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-budowlane. W ust. 1 pkt 3 lit. c art. 16 wymieniona została specjalność inżynieryjna kolejowa, a zatem dokonany w rozporządzeniu podział uprawnień budowlanych w tej specjalności na dwa zakresy nastąpił z naruszeniem tego przepisu. Upoważnienia do określenia nowych, niewskazanych w ustawie, specjalności nie zawiera także art. 16 ustawy – Prawo budowlane, stanowiący delegację dla wskazanych tam organów wykonawczych do wydania rozporządzenia. W ocenie Trybunału konsekwencją wprowadzenia tych rodzajów specjalności kolejowej było także określenie w załączniku nr 2 pod lp. 7 i 8 wykazu kierunków studiów wyższych odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności oraz w załączniku nr 3 pod lp. 5 i 6 wykazu zawodów związanych z budownictwem w ramach tych specjalności, co pozostaje w sprzeczności z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy – Prawo budowlane.

12.02.2017

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2018 r. poz. 113)

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1479, z późn. zm.). Zmiany polegają na wprowadzeniu regulacji ograniczających zabudowę strefy strzelań na niektórych typach strzelnic oraz zmniejszeniu stref ochronnych strzelnic garnizonowych klasy IV oraz innych strzelnic garnizonowych w przypadku zastosowania dodatkowych zabezpieczeń.

 

Aneta Malan-Wijata

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube