Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - październik, listopad

10.12.2015

Kalendarium prawne na październik i listopad.

 

15.10.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554)

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z późn. zm.). W nowelizowanym rozporządzeniu uwzględniona została możliwość opracowania projektu budowlanego nie tylko w celu jego przedłożenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, ale także jako załącznik do zgłoszenia zamiaru budowy. Dodany został nowy przepis dotyczący zakresu i formy informacji o obszarze oddziaływania obiektu. Istotna zmiana dotyczy formy projektu zagospodarowania działki lub terenu. Doprecyzowano, że projekt ten powinien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Wskazano, że strona tytułowa powinna zawierać określenie kategorii obiektu budowlanego. Dokonano uzupełnienia o przebudowę katalogu robót budowlanych, dla których, w razie potrzeby, należy sporządzić i dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu. Skreślono przepis nakładający obowiązek określenia w projekcie budowlanym warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych.

zostało
ogłoszone

 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1626)

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.). Nowelizacja polega na wskazaniu dodatkowego sposobu dokumentowania spełniania przez obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, wymagań przeciwpożarowych. Złagodzone zostały także minimalne wymagania co do wyposażenia obiektów hotelarskich. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 16 kwietnia 2016 r.

17.10.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630)

Rozporządzenie stanowiące akt wykonawczy do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) określa wymagania lokalowe, w tym warunki ochrony przeciwpożarowej i sanitarne, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.

20.10.2015

zostały
ogłoszone

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651)

 Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649)

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613). W ramach nowelizacji zmodyfikowano m.in. brzmienie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy, który przywołany jest w art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), regulującym kwestię opłaty legalizacyjnej w procedurze legalizacji samowoli budowlanych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

27.10.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1590)

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.). Wprowadzone w specustawie zmiany mają na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego. Doprecyzowano przepis określający właściwość organu uprawnionego do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez wskazanie, że w przypadku gdy inwestycja drogowa realizowana jest na obszarze dwóch lub więcej województw albo powiatów, decyzję wydaje odpowiednio wojewoda albo starosta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część powierzchni przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej. Dodano nowy przepis, zgodnie z którym decyzja ZRID będzie wydawana dla całości inwestycji, w tym dla wszystkich elementów, o których mowa w art. 11f ust. 1 specustawy. Oznacza to, że w zależności od potrzeby decyzja będzie obejmowała roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zjazdów, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamierzenia budowlanego objętego decyzją ZRID. Określono, jakie załączniki powinien zawierać wniosek o wydanie opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wprowadzono regulację nakazującą określenie we wniosku o wydanie decyzji ZRID zarówno nieruchomości lub ich części, wobec których ma nastąpić przejście na własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, jak również nieruchomości, wobec których ma nastąpić ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości. Zmodyfikowano przepis zawierający katalog obligatoryjnych elementów decyzji ZRID.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późń. zm.) przez wydłużenie z trzech do sześciu lat terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych koniecznych do realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych. Ponadto w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) dodano ust. 1a w art. 88, zgodnie z którym w przypadku postępowania w sprawie zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy, przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko jest dopuszczalne, jeżeli ponowna ocena nie dotyczy kwestii rozstrzygniętych wcześniej postanowieniem wydanym po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

28.10.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1606)

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43, poz. 346). Zmiany polegają na dostosowaniu parametrów izolacyjności cieplnej zamieszczonych w załączniku do nowelizowanego rozporządzenia do wymagań minimalnej izolacyjności cieplnej przegród obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r., zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wprowadzone zostało ponadto odwołanie do przepisów techniczno-budowlanych oraz obowiązującego od dnia 3 października 2014 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. poz. 888).

30.10.2015

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1064)

W załączniku do obwieszczenia określone zostały maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Wysokość stawki za usunięcie jednego metra kwadrato­wego powierzchni pokrytej krzewami ustalono na 252,79 zł.

1.11.2015

weszły w życie

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków (Dz.U. z 2015 r. poz. 1752)

Rozporządzenie stanowiące akt wykonawczy do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. poz. 1087) określa warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków właściwe do rodzaju wykonywanej działalności, oraz warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1750)

Rozporządzenie stanowiące akt wykonawczy do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. poz. 1087) określa warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji właściwe do wykonywanej działalności, oraz warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne.

11.11.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1713)

Nowelizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) ma na celu usunięcie luki prawnej, jaka powstała po stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt K/46/07, niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Zmiany dotyczą art. 10 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i polegają na określeniu zasad lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. W myśl nowych przepisów obszary, na których będą mogły powstać takie obiekty handlowe, będą musiały zostać określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ich lokalizacja na wyznaczonym obszarze może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy przewidujący lokalizację wspomnianych obiektów handlowych musi być sporządzony dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej obszar, na którym powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, wynikające z realizacji tego obiektu, oraz musi określać obowiązkowo granice terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych.

12.11.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2015 r. poz. 1593)

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). Zmiany obejmują przepisy dotyczące ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem. W myśl nowych przepisów sejmik województwa będzie mógł, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Do istotnych zmian należy zaliczyć także rozszerzenie ochrony człowieka przed hałasem w przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej lub budynków związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przyległego pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1297).

14.11.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1744)

Rozporządzenie to zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 33, poz. 144 z późn. zm.). Nowe rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, a także warunki techniczne użytkowania tych skrzyżowań. Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie przy projektowaniu, budowie, przebudowie, remoncie i utrzymaniu skrzyżowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, a także ich użytkowaniu.

19.11.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1642)

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zm.). Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. W związku z tym do zmienianej ustawy zostały wprowadzone przepisy regulujące szczegółową procedurę uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Ustawa nowelizacyjna zawiera także przepisy określające przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i granic polskich obszarów morskich oraz przepisy ustanawiające morską strefę przyległą. Istotne zmiany dotyczą również procedury wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.

Przedmiotowa ustawa nowelizuje m.in. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przez zmianę art. 32 ust. 4 pkt 1a, art. 33 ust. 2 pkt 3a, art. 34 ust. 1 oraz art. 59 ust. 6. Zmiana ta związana jest z uchyleniem przez ustawę nowelizującą przepisu art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, do którego odwoływały się wyżej wymienione przepisy ustawy – Prawo budowlane.

26.11.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1707)

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.). Do przedmiotowej ustawy został dodany nowy przepis nakładający obowiązek uzgadniania projektów budowlanych stadionów z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim (Komendantem Stołecznym) Policji, właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwym związkiem sportowym w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób uczestniczących w meczach piłki nożnej. Projekty będą podlegały także dodatkowym uzgodnieniom z właściwym związkiem sportowym w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury służącej: 1) zapełnianiu stadionu przez osoby uczestniczące w meczach piłki nożnej, 2) udogodnieniom w zakresie obsługi osób uczestniczących w meczach piłki nożnej, 3) przeprowadzaniu transmisji telewizyjnych z meczów piłki nożnej.

Aneta Malan-Wijata

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube