Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB

08.05.2024

XXIII Zjazd Sprawozdawczy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 20 kwietnia 2024 r. Na 89 uprawnionych delegatów wzięło w nim udział 55 osób.

 

 

Zjazd miał miejsce w Audytorium im. Ryszarda Bagińskiego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Otworzył go dr inż. Jan Bobkiewicz, przewodniczący Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po powitaniu delegatów poprosił o zabranie głosu pierwszego gościa – Rafała Zarzyckiego, wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który przemówienie rozpoczął od przedstawienia głównych obszarów działalności krajowej izby z ostatniego roku. Był to czas niezwykle burzliwych i intensywnych spotkań z ustawodawcami i „gaszenia pożarów” w kwestii zmian w ustawie – Prawo budowlane. Udało się zablokować wiele niekorzystnych, niebezpiecznych wręcz zapisów. Niektóre z nich pozostają nadal kwestią sporną, gdyż uwagi środowiska inżynierów nie zostały uwzględnione. W dalszej części wystąpienia Rafał Zarzycki zaakcentował potrzebę kreowania dobrego wizerunku i dbania o prestiż naszego samorządu. Skupił się na przedstawieniu nowych inicjatyw mających promować zawód inżyniera, takich jak: stworzenie odrębnego ministerstwa budownictwa czy pojawienie się stoiska Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na targach Budma.
Po wypowiedzi Rafała Zarzyckiego głos zabrali kolejno: dr inż. Andrzej Pozlewicz, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT, prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, przewodnicząca zarządu głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Barbara Michalska, była wiceprezydent Miasta Świnoujście, obecnie zasiadająca w radzie miasta, którzy w kilku słowach powitali zebranych, apelując do inżynierów, aby byli aktywni i walczyli o swój autorytet, a także dbali o jednoczenie się stowarzyszeń budowlanych oraz jednogłośne działanie na rzecz wspólnego środowiska.
Następnie przewodniczący okręgowej rady wraz ze swoim zastępcą Anatolem Kołoszukiem wręczyli okolicznościowy medal za zasługi dla izby dr hab. inż. Annie Głowackiej, dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT, w podziękowaniu za dotychczasową współpracę. W jej imieniu odznaczenie odebrał Andrzej Pozlewicz.
Wystąpieniom przysłuchiwali się także pozostali goście: dr hab. inż. Teresa Rucińska, sekretarz zarządu głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oraz mgr inż. arch. Krystian Haraszczuk, zastępca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
W dalszej części spotkania dokonano formalności związanych z wyborem prezydium zjazdu. Na przewodniczącego tegorocznego zjazdu został wybrany Leszek Kuszelewicz, na zastępców: Krzysztof Motylak i Anatol Kołoszuk, a funkcję sekretarzy pełniły Magdalena Rajca oraz Joanna Frasońska. Wybrano również komisję mandatową, skrutacyjną, wyborczą oraz komisję uchwał i wniosków.
W dalszej kolejności przystąpiono do części sprawozdawczej zjazdu. Zarówno sprawozdanie Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jak i sprawozdania organów izby z funkcjonowania w ub.r. zostały zatwierdzone, tym samym okręgowa rada uzyskała absolutorium za działalność w 2023 r. Uchwały o zatwierdzeniu planu pracy okręgowej rady oraz organów izby na 2024 r., a także pozostałe uchwały zostały podjęte przez delegatów większością głosów. Jedną z podejmowanych uchwał było odwołanie z pełnienia funkcji okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej trzech osób i powołanie na ich miejsce czterech nowych.
Tegoroczny zjazd odbył się bardzo sprawnie i w miłej atmosferze.

 

Milena Iwanejko

 

Fot. autorki

 

Czytaj także:

Zjazd Małopolskiej OIIB

Zjazd Śląskiej OIIB

Zjazd Pomorskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in