Zjazd Wielkopolskiej OIIB

08.05.2019

W Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu 9 kwietnia br. odbył się XVIII Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na 170 uprawnionych delegatów wzięło w nim udział 145, co stanowiło 86% wszystkich uprawnionych.

 

 

Zjazd otworzył Jerzy Stroński – przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który powitał serdecznie przybyłych delegatów, a także zaproszonych gości.

Zabierając głos, Zygmunt Rawicki – wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podkreślił rolę i znaczenie WOIIB, która jest wysoko oceniana za swoją aktywność w regionie i na szczeblu krajowym. Krótko poinformował delegatów o głównych kierunkach działań podejmowanych przez Krajową Radę PIIB: pracach związanych z legislacją zmieniających się przepisów Prawa budowlanego, projektach 3 nowych ustaw – o zawodzie architekta, o zawodzie inżyniera budownictwa, ustawie wprowadzającej te dwie. Poinformował delegatów o powołaniu 9 komisji i 4 zespołów problemowych wspierających działania Krajowej Rady PIIB. Życzył delegatom owocnych obrad.

 

Zygmunt Rawicki – wiceprezes PIIB

 

Jerzy Stroński złożył delegatom sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady w 2018 r. Kazimierz Ratajczak – skarbnik WOIIB wyjaśnił zasady wyliczeń realizacji budżetu w 2018 r. Realizując zalecenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej z poprzedniego zjazdu, wykonano w 94,98% budżet za 2018 r. Pokazuje to, że wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem izby zaplanowano starannie.

Po wysłuchaniu sprawozdań organów izby z działalności w 2018 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie WOIIB.

 

 

Włodzimierz Draber – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady przedstawił delegatom „Program działalności na 2018 rok”, a Kazimierz Ratajczak – skarbnik WOIIB omówił „Projekt budżetu WOIIB na 2019 rok” oraz dodatkowo „Projekt wydatków pozabudżetowych”. Budżet został skonstruowany w podobny sposób jak w minionych latach. Stwierdził, że w projekcie budżetu zostały uwzględnione wszystkie zgłoszone potrzeby organów statutowych i komisji WOIIB. Delegaci zatwierdzili „Program działalności WOIIB na 2019 rok”, uchwalili „Budżet WOIIB na 2019 rok” oraz „Wydatki pozabudżetowe WOIIB w 2019 roku”.

Podczas zjazdu przyjęto 4 wnioski. Jeden wniosek skierowano do Krajowej Rady PIIB, a 3 do realizacji przez Okręgową Radę OIIB.

 

Mirosław Praszkowski

Zdjęcia autora

 

Czytaj też: Zjazd Warmińsko-Mazurskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in