Zarządzanie śladem węglowym w sektorze budownictwa

08.05.2024

Problemy związane ze śladem węglowym stanowią ważną kwestię dla sektora budownictwa w Unii Europejskiej.

 

Komisja Europejska opracowała dokumenty, które wytyczają drogę do osiągnięcia przez Unię Europejską (UE) neutralności klimatycznej do 2050 r. Europejski Zielony Ład [1] jest nową strategią na rzecz wzrostu gospodarczego unii, a jego celem jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę o zerowym poziomie emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. Europejski Zielony Ład promuje zrównoważony rozwój oraz przejście Unii Europejskiej na zieloną gospodarkę. Pakiet opracowany przez Komisję Europejską „Gotowi na 55” przedstawia regulacje dotyczące kwestii środowiskowych dla wielu sektorów, w tym budownictwa. W pracach [2, 3] zaprezentowano wytyczne i inicjatywy Komisji Europejskiej związane z aspektami środowiskowymi w budownictwie, dla którego zarządzanie śladem węglowym i ograniczanie go staje się kluczowym wyzwaniem.

 

>>> Living Places Copenhagen – zrównoważone domy

>>> Budownictwo zrównoważone – charakterystyka, certyfikacja (część I)

 

Zarządzanie śladem węglowym

Fot. © wutzkoh – stock.adobe.com

Raportowanie aspektów zrównoważonego rozwoju – standardy i wytyczne

Jednym z istotnych dokumentów, który wprowadza nowe obowiązki prawne organizacji w krajach Unii Europejskiej dotyczące raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju jest dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) [4] obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. Wprowadza ona wymóg raportowania danych w obszarach: środowiskowym (E – ang. environment), społecznej odpowiedzialności (S – ang. Social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (G – ang. corporate Governance), czyli raportowania ESG. Jednym z istotnych obszarów z zakresu środowiska, które należy raportować, są kwestie związane ze zmianami klimatu. ESG jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju organizacji również w sektorze budownictwa, dlatego coraz ważniejsze jest poznanie zasad i zakresów obowiązkowych analiz dotyczących zarówno organizacji, jak i produktów, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Stało się też nowym standardem niefinansowego raportowania o działalności organizacji oraz jej wpływie na otoczenie. ESG oparte jest na Europejskich Standardach Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS – ang. European Sustainability Reporting Standards), które są obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw objętych dyrektywą CSRD [4]. Dodatkowo, w ramach raportowania ESG pojawia się nowy standard, który jest powszechnie stosowanym standardem raportowania niefinansowego w organizacjach Unii Europejskiej o globalnym zasięgu – GRI (ang. Global Reporting Initiative).

 

W dalszej części artykułu:

Zarządzanie śladem węglowym w organizacji

Zarządzanie śladem węglowym w budownictwie

Tabele:

  • Normy ISO dotyczące obliczania śladów węglowych organizacji i produktu
  • Elementy budynku istotne dla oszacowania wbudowanego śladu węglowego [9]

Cały artykuł dostępny jest w numerze 5/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

 

prof. dr hab. inż. Dorota Burchart
Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katedra Transportu Drogowego,
ORCID: 0000-0002-2452-5050

 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Budownictwa Ogólnego, ORCID: 0000-0001-6320-9539

 

 

Literatura
1. Europejski Zielony Ład, www.europa.eu (dostęp: 24.02.2024 r.).
2. D. Burchart, K. Schabowicz, Wyzwania środowiskowe dla budownictwa w kontekście nowych wymagań Komisji Europejskiej, „Przegląd Budowlany” nr 11–12, 2023.
3. D. Burchart, K. Schabowicz, Znaczenie unijnego systemu Level(s) w ocenie aspektów zrównoważonego rozwoju budynków, „Przegląd Budowlany” nr 1–2, 2024 .
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. (opublikowana 16 grudnia 2022 r.) w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.
9. D. Bartosz, W. Kowalski, Raport Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC nt. „Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”.

 

>>> Budynki inteligentne zrównoważone – charakterystyka i przykład analizy

>>> Budownictwo zrównoważone a zmiany klimatu

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in