Zagospodarowanie placu budowy a bezpieczeństwo na budowie

16.11.2023

Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu w sposób przemyślany pod względem warunków zabudowy oraz odpowiadający wymaganiom obowiązujących przepisów ma wielki, chociaż często niedoceniany wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy na etapie wykonywania prac budowlanych oraz późniejszej eksploatacji obiektu.

 

Wymóg zaprojektowania zagospodarowania terenów, na których przewidziana jest budowa obiektów budowlanych, wynika z treści art. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [1].

 

Zagospodarowanie placu budowy

Fot. © shake_pl – stock.adobe.com

 

Zagospodarowanie placu budowy na etapie projektowania

Do podstawowych obowiązków projektanta należy sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego [1]).

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej (§ 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [2]) zawiera wskazanie:

  • elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (pkt 3);
  • dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia (pkt 4);
  • środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń (pkt 6).

>>> Bhp na placu budowy – wymogi dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych

>>> Bezpieczeństwo na placu budowy

>>> BHP na budowie. Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem

 

Zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczęciem robót

Do podstawowych obowiązków inwestora należy opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 18 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego [1]).

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej (§ 3 ust. 3 rozporządzenia [2]) zawiera:

  • wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (pkt 3);
  • informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia (pkt 4);
  • informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia (pkt 5);
  • określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy (pkt 7);
  • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń (pkt 8).

W dalszej części artykułu:

Co zawiera plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części rysunkowej?

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY NA ETAPIE PROWADZENIA ROBÓT

Ogrodzenie terenu budowy

Wyznaczenie stref niebezpiecznych

Wykonanie dróg

Wykonanie przejść dla pieszych

Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego

Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

Oświetlenie, wentylacja, łączność telefoniczna

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 11/2023 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

 

Janusz Bednarczyk
specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

Literatura
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 967).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

 

>>> Produkty budowlane >>> sprzęt bhp

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in