Ustawa o obszarach morskich – zmiana przepisów

14.02.2023

 

22 grudnia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2515)

 

Znowelizowano Ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 457 ze zm.). Zmiany dotyczą przepisów ustawy regulujących wydawanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń lub uzgodnień dla kabli lub rurociągów dotyczących zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1050).

 

Ustawa o obszarach morskich

Fot. stock.adobe/Olga Korowacka

 

Nowe przepisy upraszczają procedurę wydawania pozwoleń lokalizacyjnych dla sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz pozwoleń i uzgodnień dla kabli i rurociągów. Zmiany dotyczą m.in. wymogu zaznaczania planowanego przedsięwzięcia na mapie oraz podawania wartości przedsięwzięcia. Zrezygnowano z obowiązku składania części załączników do wniosku w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę. Wprowadzono cyfryzację składania wniosków i pism oraz doręczania pism w postępowaniach w sprawie pozwolenia na budowę. Organ właściwy do wydania opinii lub uzgodnienia projektu granicy pasa technicznego lub projektu granicy pasa ochronnego będzie miał 6 tygodni na zajęcie stanowiska. Po upływie tego terminu projekt zostanie uznany za pozytywnie zaopiniowany lub uzgodniony. Ponadto postępowanie o wydanie pozwolenia będzie mogło zostać zawieszone w przypadku przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, jednak nie dłużej niż na okres 3 lat. Nowe przepisy przyznają także organom administracji morskiej kompetencje do wydawania decyzji nakazujących usunięcie nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych sztucznych wysp, konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów na koszt podmiotu, który je wybudował, wraz z obowiązkiem naprawienia przez niego ewentualnych szkód.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Morskie elektrownie wiatrowe – technologia, ekonomia, gospodarka

>>> Farmy wiatrowe na morzu – doświadczenia brytyjskie i niemieckie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in