Uprawnienia przeprowadzającego kontrole instalacji elektrycznej

20.02.2012

Odpowiada Anna Macińska – dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego GUNB.

Poproszę o wyjaśnienie kwestii, tak abym mógł prawidłowo spełnić obowiązki ciążące na mnie jako właścicielu budynku. Chodzi mi o uprawnienia osób przeprowadzających kontrole instalacji (wymienione w art. 62 Prawa budowlanego) w budynku. Zgodnie z powyższą ustawą, aby przegląd był ważny w świetle prawa, osoba go przeprowadzająca powinna mieć uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności albo kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Zarządca jednego z budynków poinformował mnie, że do przeprowadzenia przeglądu (dotyczy to przeglądu instalacji elektrycznej) konieczne są też dokumenty stwierdzające członkostwo w regionalnej izbie  inżynierów budownictwa.

 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na kontroli stanu technicznego m.in. instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, kontrole okresowe z zastrzeżeniem ust. 5–6a przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Natomiast w myśl art. 62 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane kontrole stanu technicznego m.in. instalacji elektrycznych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Oznacza to, że prawo wykonywania kontroli 5-letniej w zakresie powyższych instalacji przysługuje zarówno osobom posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osobom posiadającym kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych i w tym przypadku bez znaczenia jest fakt posiadania lub nieposiadania przez nie uprawnień budowlanych.

Mając na względzie powyższe, podkreślić należy, że art. 62 ust. 5 w wymienionym brzmieniu obowiązuje od dnia 15 października 2009 r., tj. od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 161, poz. 1279). Przedmiotową nowelizacją ustawodawca zastąpił dotychczasowe brzmienie art. 62 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym kontrole stanu technicznego, m.in. instalacji elektrycznych, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Tym samym od dnia 15 października 2009 r. prawo wykonywania kontroli stanu technicznego m.in. instalacji elektrycznych przysługuje zarówno osobom posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osobom posiadającym kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i gazowych. Natomiast przed dniem 15 października 2009 r. prawo to przysługiwało jedynie osobom posiadającym uprawnienia dozorowe „D”.

Podkreślić również należy, że ustawa – Prawo budowlane reguluje kwestie dotyczące wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przez które uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych – art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane. Natomiast podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy – Prawo budowlane, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Tym samym, aby osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane mogła przeprowadzić kontrolę okresową instalacji elektrycznej, musi być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

 

Niniejszy tekst nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążący dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in