Trójwymiarowy system pomiarowy Geomax Zoom 3D

12.03.2018

Nie tylko dla architekta. Inwentaryzacja może być prosta i bardzo dokładna.

Zoom 3D to urządzenie, które, podob­nie jak tachimetr, łączy w sobie cechy teodolitu, niwelatora oraz dalmierza laserowego. Za pomocą takiego in­strumentu operator może zinwenta­ryzować niemal każdy obiekt budowla­ny wraz z wizualizacją 3D. Instrument składa się z trzech sensorów. Pierwszy to disto (dokładny dalmierz laserowy), drugi to sensor odczytu koła pionowe­go i poziomego, trzeci to automatyczny kompensator. Pozyskujemy dane w po­staci punktów lub linii. Urządzenie ste­rowane jest z tabletu lub komputera PC za pomocą bardzo prostego i czytelne­go interfejsu X-PAD. Urządzenie ma także kamerę z funkcją automatyczne­go rozpoznawania wielokątów, co czyni go w pełni funkcjonalnym tzw. robotem. Aby bardziej zrozumieć, do czego może służyć, podam prosty przykład inwen­taryzacji pomieszczenia biurowego. Wyobraźmy sobie pomieszczenie, w którym ze względu na dużą ilość me­bli, listew przypodłogowych, urządzeń biurowych, itd. utrudniony jest dostęp dla pomiaru bezpośrednim przymiarem. Wykonując pracę opisywanym urządze­niem, już na etapie wstępnym możemy za pomocą oprogramowania doliczyć w sposób bardzo prosty niewidoczne miejsca, aby pomiar był kompletny już na etapie prac terenowych. Oczywiście „soft” pozwala na zapis zdjęć oraz notatek poszczególnych szczegółów waż­nych przy inwentaryzacji.

 

 

Czas wykonania wraz z punktami REF do stanu załączonego to ok. 10 min; dla wprawionego operatora może być kró­cej. Z oknem i drzwiami będzie to 1 min dłużej. Dokładność lokalna – 2 mm, globalnie wszystkie pomieszczenia w budynku po wyrównaniu ok. 5 mm – 25 mm w zależności od techniki po­miarowej i doświadczenia. Punkty REF to punkty osnowy, które służą do orien­tacji urządzenia, aby całość prac była wykonywana w jednym układzie współ­rzędnych. Przenosząc stanowisko da­lej, ponownie orientujemy urządzenie, właśnie na punkty REF i kontynuujemy pomiar pozostałych pomieszczeń. Na­stępnie możemy eksportować nasz po­miar do formatu DXF lub txt. Urządzenie ma bardzo bogate opro­gramowanie umożliwiające także: nadawanie wysokości z reperu robo­czego, przenoszenie pionu z sufitu na posadzkę, automatyczne skanowanie profili co 1 cm w pionie lub poziomie, pomiar odległości i wysokości między dwoma punktami, liniami, płaszczy­znami oraz kilkadziesiąt innych zadań, włączając obliczenie objętości i po­wierzchni 2D. Podkreślić trzeba także funkcjonalność i kompatybilność z najpopularniejszymi programami typu CAD, co pozycjonuje to urządzenie bardzo wysoko w kategorii użytkowej. Dla jakiego typu użytkownika jest skie­rowany Zoom 3D? Dla wszystkich użytkowników związanych z budownic­twem, architekturą, geologią i moder­nizacją wnętrz obiektów budowlanych oraz zagospodarowaniem przestrzeni w wersji lokalnej do 100 m.

 

 

Urządzenie cieszy się dużym zainte­resowaniem w branżach takich, jak stolarstwo, kamieniarstwo czy dekarstwo (m.in. konstrukcje drewniane), wszędzie tam, gdzie błędny pomiar wiąże się z bardzo wysokimi kosztami podczas realizacji.

Dynamicznie rozwijająca się firma Business-oil z Brzezin, która uruchamia nowoczesną linię CNC do prefabrykacji więźby dachowej, precyzyjnego przygo­towania konstrukcji drewnianych, nie wyobraża sobie pracy bez urządzenia Zoom 3D. Są w stanie jednoosobowo, szybko i precyzyjne wykonać pomiary, inwentaryzację stanu zastanego, któ­ry nie zawsze zgodny jest z projektem. Urządzenie mierzy dokładny rozkład otworów na szpilki, narożniki ścian, kra­wędzie murłat, następnie po eksporcie pliku w DXF można poddać go dalszej obróbce w programie specjalistycz­nym i przekazać projekt na produkcję. W trakcie wykonania prac, po nawiąza­niu do znanych nam punktów, Geomax Zoom 3D wyznaczy nam dokładnie miej­sca montażu konstrukcji. Zoom 3D do­stępny jest w dwóch wersjach: Basic oraz Robotic (automatyczne naprowa­dzanie na tarcze, śledzenie).

Warto także nadmienić, że firma zaj­mującą się oprogramowaniem jest bar­dzo elastyczna oraz chętnie uzupełnia już i tak bogaty „soft” w polskiej wersji językowej. Wkrótce, oprócz wersji „softu” na Windows na laptopa czy tablet, będzie dostępna wersja na Android.

 

 

Pełna gama sprzętu pomiarowego dla Budownictwa,
Architektury, Geodezji i Przemysłu

Geoline Sp. z o.o.

ul. Knurowska 8, 41-800 Zabrze
tel./faks (+48) 32 244 36 61
geoline@geoline.pl
Informacje techniczne: 500 221 899
www.geoline.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in