System ociepleń ATLAS CERAMIK – wykorzystanie przy wielkoformatowych okładzinach elewacyjnych

Artykuł sponsorowany

11.05.2021

System ociepleń ATLAS to bogactwo faktur, setki kolorów i dostępność rozwiązań, zapewniających wręcz nieograniczone możliwości kreowania fasad.

 

Dzięki łatwej obróbce oraz zróżnicowanej wzorniczo ofercie kompatybilnych elementów dekoracyjnych, można tworzyć gzymsy, pilastry, fasety czy bonie, nadawać elewacji lekkości, podkreślać niektóre elementy, a nawet dostosowywać i nawiązywać do różnych stylów architektonicznych. Elewacje mogą być wykończone zarówno tynkami imitującymi kamienie naturalne (piaskowiec, granit, bazalt czy gnejs), drewno, cegły, płyty metalowe czy beton, jak i płytkami ceramicznymi, kamiennymi czy betonowymi. System ociepleń ATLAS CERAMIK (ITB-KOT 2018/0385 wydanie 3) to system wyjątkowy, który daje projektantowi swobodę tworzenia niepowtarzalnych aranżacji, nadawania wyjątkowości fasadom wykonywanym w systemach ETICS i łączenia różnych efektów dekoracyjnych. Jest to jedyny system pozwalający na stosowanie płyt ceramicznych o powierzchni aż do 4 m² oraz płyt kamiennych o powierzchni do 1 m² (dzisiejszy standard rynkowy to płytki ceramiczne o powierzchni maksymalnej 0,36 m²).

 

System ociepleń ATLAS

Fot. 1. Przykładowa realizacja

 

Zastosowane w systemie ATLAS CERAMIK kleje żelowe z rodziny ATLAS Geoflex oraz wysokoelastyczne kleje z rodziny ATLAS Plus pozwalają na przenoszenie wysokich obciążeń termicznych, nawet przy wielkich formatach i ciemnych kolorach okładzin ceramicznych bądź kamiennych.

Należy pamiętać również o rekomendowanych produktach do wykonania warstwy zbrojonej (ATLAS Hoter U2, ATLAS Stopter K-20), pozwalających sprostać takim obciążeniom. Odpowiednie zestawy wyrobów w systemie ATLAS CERAMIK przedstawione zostały w tab. 1.

 

System ociepleń ATLAS

 

System ociepleń ATLAS CERAMIK ze względu na swoje technologiczne zaawansowanie wymaga starannego podejścia projektowo-wykonawczego. Wielkość płyt okładzinowych w połączeniu z obciążeniami termicznymi elewacji wymaga zawsze opracowania projektu ocieplenia (jest to wymóg wpisany do ITB-KOT 2018/0385 wydanie 3). Temperatura powierzchni jasnych płyt w lecie sięga 40-50°C, dla ciemnych będzie to ponad 70°C.

Przyjmując współczynniki rozszerzalności liniowej: dla płytek 5,8*10-6 1/K i dla zaprawy cementowej 1,2*10-5 1/K, przy zmianie temperatury o 50°C (dobowy gradient temperatury w lecie) należy liczyć się ze zmianami długości boku dwumetrowej płytki rzędu 0,6 mm, natomiast dla warstwy zbrojonej – 1,2 mm. Podobna sytuacja będzie miała miejsce np. podczas gwałtownej burzy, która zdarzy się w upalny dzień. Nakładają się tu zatem dwa zjawiska: związane z samą zmianą długości płyty okładzinowej oraz z różnicą zmian długości płyty i warstwy zbrojonej. Dlatego tak ważne staje się używanie wskazanych, dokładnie przebadanych zapraw klejowych do takich zastosowań.

W związku z powyższym maksymalna powierzchnia pola dylatacyjnego w obrębie okładziny ceramicznej została ograniczona do 10 m2 przy proporcjach boków nieprzekraczających 1:2, a szerokość dylatacji należy zawsze określać obliczeniowo, przyjmując za punkt wyjścia zmiany długości boków płyty wyznaczone ze wzoru: ΔL = L*α*ΔT, gdzie: L – długość niezdylatowanego boku, α – współczynnik rozszerzalności liniowej płytek ceramicznych, ΔT – gradient temperatury, ΔL – zmiana długości niezdylatowanego boku o długości L przy zmianie temperatury o ΔT.

Układ dylatacji powinien być skorelowany z układem otworów okiennych i drzwiowych występujących w elewacji. Przykładowy układ dylatacji pokazano na rys. 1.

 

Rys. 1. Przykładowe podziały pól dylatacyjnych. Cechą charakterystyczną jest „przedłużenie” przynajmniej jednej krawędzi ościeża przez dylatację w okładzinie elewacyjnej

 

Niedopuszczalne jest docinanie płytek w narożnikach okien i drzwi balkonowych w tzw. elki. Przynajmniej jedna z linii: nadproży i pasów podokiennych (pozioma) lub pionowych krawędzi ościeży stanowi zawsze dylatację w okładzinie elewacyjnej. Między płytkami (w obrębie wydzielonego pola dylatacyjnego) należy zachowywać spoiny o szerokości min. 4 mm, zależnie od formatu okładziny.

Należy również pamiętać o konieczności wykonania w okładzinie elewacyjnej dylatacji strefowych w narożnikach elewacji, na połączeniach ścian szczytowych i osłonowych oraz wzdłuż ościeży.

Do klejenia płyt elewacyjnych o powierzchniach powyżej 1 m² należy stosować wyłącznie dedykowane kleje (tab. 1). Pozwala to na przeniesienie różnicy odkształceń (zmian długości) płyt oraz cementowej warstwy zbrojonej. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych w lecie, ze względu na temperaturę rekomendujemy zastosowanie kleju żelowego ATLAS Geoflex Ultra. Obecność wody zatrzymanej w strukturze kleju pozwala na pełną hydratację cementu, niezależnie od rodzaju i wielkości przyklejanej okładziny, oraz na rozszerzenie warunków aplikacji przede wszystkim w wysokich temperaturach. Kleje żelowe mogą być aplikowane na podłożach o podwyższonej temperaturze, a wyższa zawartość wody związanej w strukturze żelu krzemianowego zwiększa bezpieczeństwo zastosowania kleju zarówno w trakcie prac okładzinowych, jak i podczas wiązania zaprawy klejącej po przyklejeniu płyt.

 

system ociepleń Atlas

Rys. 2. Detal wykonania ościeża

 

Przed zastosowaniem systemu ATLAS CERAMIK konieczne jest wykonanie oceny przyczepności materiału termoizolacyjnego do podłoża. Bezwzględnym wymogiem jest mocowanie płyt termoizolacyjnych metodą obwodowo-punktową (minimalna powierzchnia sklejenia 60% powierzchni płyty) lub całopowierzchniowo. Dokumentacja techniczna powinna określać co najmniej: sposób przygotowania podłoża, sposób mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża oraz rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych. Łączniki z trzpieniem stalowym muszą przechodzić przez siatkę zbrojącą. Głębokość zakotwienia łączników zależna jest od ich typu i rodzaju podłoża, dlatego musi być ściśle określona w projekcie technicznym ocieplenia. Minimalna klasa styropianu w tym systemie to TR 100. Szczególnego znaczenia nabiera poprawność wykonania detali. Dokumentacja techniczna musi podawać sposób wykonania detali i miejsc szczególnych.

Działy techniczne ATLAS (infolinia: 800 168 083) mają możliwość przygotowania na potrzeby projektowe rozwiązań w zakresie rozmieszczenia dylatacji na elewacjach.

 

inż. Jerzy Siwek

ATLAS Sp. z o.o.

 

Atlas Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź

tel. +48 42 631 88 00

atlas@atlas.com.pl

www.atlas.com.pl

 

Czytaj także:

Systemy ETICS ATLAS: innowacyjne rozwiązania – nowe możliwości aplikacyjne i produktowe

Mocowania okładzin w elewacjach wentylowanych

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in