Środowisko budowlane zwiera szyki. Razem dla dobra polskiego budownictwa!

02.11.2016

Merytoryczna i konstruktywna współpraca w sprawach istotnych dla środowiska budowlanego oraz reprezentowanie wspólnych stanowisk wobec organów władzy państwowej to główne cele Komitetu Problemowego B-21.

Z myślą o podjęciu aktywnych działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi polskiej branży budowlanej oraz profesjonalnemu wykonywaniu zawodu przez osoby związane z sektorem budownictwa, co leży zarówno w interesie społecznym, jak i państwotwórczym, doszło do spotkania 13 października br. w Warszawie reprezentantów samorządów zawodowych, organizacji budowlanych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Podczas wymiany zdań i opinii na temat obecnej sytuacji w szeroko rozumianym polskim budownictwie, uczestnicy spotkania zdecydowali o powołaniu Komitetu Problemowego B-21, w skład którego weszli przedstawiciele przybyłych podmiotów. Celem komitetu będzie wypracowanie propozycji i działań zmierzających do usuwania istniejących barier oraz przeszkód w procesie inwestycyjnym.

 

Andrzej R. Dobrucki, prezes KR PIIB, i Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR PIIB

 

W czasie pierwszego spotkania reprezentanci uczestniczących organizacji podjęli temat projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego przedstawionego do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Uczestnicy zgłaszali swoje obiekcje odnośnie projektu kodeksu, zwracając uwagę m.in. na zastosowanie nowych pojęć wprowadzających dezorientację, brak czasu na solidne zapoznanie się z kodeksem i następnie jego opiniowanie, przy obecnie wyznaczonych terminach, nierównomierne rozłożenie akcentów na gospodarkę przestrzenną i część budowlaną, niedomówienia. W czasie obrad zdecydowano o zwróceniu się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o przedłużenie czasu trwania konsultacji społecznych, aby dokonać profesjonalnej oceny zaproponowanego projektu dla dobra polskiego budownictwa.

Na przewodniczącego Komitetu Problemowego B-21 został wybrany Zbigniew Kledyński, wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Izby Architektów RP, Izby Projektowania Budowlanego, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, Stowarzyszenia Polskiej Izby Urbanistów, Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Zawodowego „Budowlani”.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in