Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie. I Konferencja

31.01.2020

W styczniu 2020 roku, po niemal trzech latach działalności, Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie na I Konferencji podsumowała rezultaty swoich prac. Omówiono standaryzację i certyfikację w budownictwie, bariery edukacyjne w szkolnictwie zawodowym, wdrożenie i wykorzystanie sektorowej ramy kwalifikacji oraz proces monitorowania sektora budownictwa pod kątem zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry.

 

Sektorowe Rady ds. Kompetencji powstały z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Rada do spraw budownictwa powstała w 2017 roku. Liderem projektu jest Związek Zawodowy Budowlani, a partnerami są: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości. W obrębie Rady działają 4 grupy robocze:

 • grupa robocza ds. monitorowania sektora,
 • grupa robocza ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa,
 • grupa robocza ds. sektorowej ramy kwalifikacji,
 • grupy robocza ds. standaryzacji i certyfikacji.

Celem działań organizacji jest wypracowanie rozwiązań, które zapewnią trwałość jej działania, stały dostęp do aktualnych danych i narzędzi badawczych z wykorzystaniem Badania Kapitału Ludzkiego (BKL). Zainicjowanie procesu systemowej współpracy przedsiębiorstw budowlanych z jednostkami sektora edukacji i szkoleń ma przyczynić się do rozwoju sektora budowalnego.

 

Podczas I Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie przewodniczący  Rady – prof. Adam Podhorecki oraz przedstawiciele wszystkich grup roboczych omówili swoje działania i przedstawili pomysły, których realizacja przyczyni się do rozwoju kompetencji w budownictwie.

 

Profesor Podhorecki podkreślił znaczenie budownictwa w gospodarce narodowej, opowiedział o klasyfikacji zawodów i specjalności, kodach zawodów oraz standardach kompetencji zawodowych, przedstawił główne zadania Rady i problemy budownictwa, które można rozwiązać przy czynnym współudziale Rady.

Jakie są główne zadania Rady?

 • ujednolicenie nazw stanowisk pracy, systemu kwalifikacji, możliwie duże zbliżenie standardów i programów kształcenia do faktycznych potrzeb i wdrożenie tego do PRK  i ZRK,
 • budowa spójnych systemów certyfikacji, walidacji, ewaluacji dla różnych ścieżek uczenia i kształcenia się,
 • sformułowanie dobrze udokumentowanych postulatów, rekomendacji i rozwiązań oraz następnie przekazanie tego za pośrednictwem PARP do odpowiednich organów wykonawczych i ustawodawczych.

Jakie są według Rady główne braki, problemy do rozwiązania w sektorze budowlanym?

 • brak mapy kompetencji i kwalifikacji,
 • brak wystarczających danych statystycznych,
 • niewystarczający poziom współpracy pracodawców z instytucjami, podmiotami edukacyjnymi, kształcącymi, szkoleniowymi,
 • brak spójności nazw stanowisk między standardami kwalifikacji i kompetencji a dokumentami o zatrudnieniu pracowników,
 • wysoka dynamika zmian zapotrzebowania na określone kompetencje kadr,
 • różnice w zapotrzebowaniu na kwalifikacje uzależnione od wielkości podmiotu,
 • wysoka liczba migrantów ekonomicznych i ubytek wykwalifikowanych pracowników,
 • liczna grupa zagranicznych pracowników sezonowych o nieznanych kwalifikacjach.

 

 

Polecamy też:

Sytuacja w budownictwie według grupy roboczej ds. monitorowania sektora budownictwa:

 • deficyt kadr – 158 tys. osób (w przeliczeniu na pełne etaty, przyjmując, że czas pracy to 40 godzin tygodniowo),
 • rosnące koszty pracy i materiałów budowlanych (jedna ze znanych, dużych firm budowlanych podaje, że w ciągu 3 lat ceny np. betonu i ropy wzrosły o ok. 50 procent). Zdaniem ekspertów 2020 rok przyniesie wzrosty, ale nie większe niż 10%,
 • słabnąca płynność finansowa firm wykonawczych i mniejsza rentowność działalności,
 • mało przyjazne, zmieniające się przepisy (w tym Prawo zamówień publicznych).

Według przedstawicieli grupy, aktualnie realizowanej polityce gospodarczej brak jest należytego zrozumienia znaczenia sektora budownictwa dla gospodarki i jej rozwoju, czego dowodem jest między innymi brak zdecydowanych działań na rzecz ograniczenia deficytu kadr kwalifikowanych. A braki kadrowe zagrażają gospodarce, bo dostępne na rynku zasoby pracownicze są niewystarczające do realizacji przyjętych programów inwestycyjnych. Grupa proponuje ograniczenie deficytu kadrowego poprzez:

 • wdrożenie do obiegu prawnego Sektorowej Ramy Kwalifikacji SRK-Bud,
 • nowelizację Prawa zamówień publicznych,
 • zmiany formalno-prawne w gospodarowaniu funduszami pracy po 2020 roku,
 • dostosowanie aktualnych przepisów prawa dot. zatrudniania kobiet 60+ oraz mężczyzn 65+

Według grupy roboczej ds. barier edukacyjnych:

 1. Budownictwo postrzegane jest w społeczeństwie jako kierunek mało nowoczesny, za zawód "budowlańca" jako mało atrakcyjny dla młodego pokolenia.
 2. Trzeba podjąć w całej branży budowlanej działania (informacyjne, promocyjne, doradcze) w celu odwrócenia negatywnego postrzegania zawodów budowlanych.
 3. Jest widoczny wieloletni brak polityki państwa w zakresie skutecznego sterowania kształceniem zawodowym / branżowym.
 4. Wiele barier edukacyjnych – problemów – z jakimi borykają się wszystkie podmioty całego obszaru budownictwa nie istniałoby, gdyby była należyta współpraca między ministerstwem edukacji, ministerstwem właściwym do spraw budownictwa i pozarządowymi organizacjami zawodowymi.

Grupa robocza ds. standaryzacji i certyfikacji, po dwóch latach działalności, przedstawiła raport ze swoich prac i następujące rekomendacje:

 1. Wskazane jest opracowanie i zatwierdzenie do stosowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie jednolitego wzoru certyfikatu dla wszystkich jednostek certyfikujących kwalifikacje w budownictwie.
 2. Linię podziału między obszarem certyfikacji dobrowolnej i obowiązkowej powinno wyznaczać kryterium bezpieczeństwa osób i konstrukcji, przy czym certyfikacja obligatoryjna powinna być ograniczona do niezbędnego minimum i obejmować przykładowo uprawnienia obecnie regulowane przepisami prawa.
 3. Certyfikacja osób w budownictwie powinna być co do zasady systemem ujednoliconym, transparentnym, dobrowolnym, opartym o zasadę ciągłego doskonalenia, efektywnym kosztowo i wpisującym się w założenia leżące u podstaw norm serii ISO9000.
 4. Brak jest normowych uregulowań w zakresie poprawnego montażu / wykonania robót – aby wypełnić tę lukę należy opracować ogólnie dostępne dokumenty typu instrukcje / wytyczne, które posiadałyby formalną rekomendację Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.
 5. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości nadawanych kwalifikacji niezbędne jest możliwie szerokie ujednolicenie i przyjęcie na zasadzie konsensu, pod względem formalnym i merytorycznym, wymagań w zakresie walidacji i certyfikacji wynikających z Art. 2, pkt. 22 Ustawy o ZSK.
 6. Niezbędne jest formalne przyjęcie przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie dokumentu zawierającego wymagania w zakresie walidacji i certyfikacji osób.
 7. Ważnym zadaniem Rady jest ciągłe podnoszenie standardów w zakresie etyki zawodowej i kultury wykonawczej w budownictwie. Wskazane jest przyjęcie i opublikowanie przez Radę dokumentu stanowiącego kodeks etyki pracownika budownictwa / wykonawcy robót budowlanych.
 8. Niezbędne jest utworzenie ujednoliconego słownika terminów i definicji, w związku z brakiem harmonizacji w normach podstawowych i aktach prawnych.
 9. Zaleca się wprowadzenie zasady powoływania w dokumentach norm w wersji niedatowanej, co implikuje stosowanie normy w jej aktualnej wersji.

Podczas I Konferencji Rady swoje cele i najważniejsze działania omówili również przedstawiciele grupy roboczej ds. ram kwalifikacji
 

Grupa między innymi:

 • monitoruje zmiany w zakresie kwalifikacji i kompetencji w budownictwie w celu aktualizacji SRK-Bud,
 • analizuje projekty nowych kwalifikacji pod kątem zgodności z charakterystykami poziomów SRK-Bud,
 • przygotowuje rekomendacje w zakresie szczególnie potrzebnych kwalifikacji rynkowych w budownictwie,
 • współpracuje z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w projektach związanych z tworzeniem Europejskich Sektorowych Ram Kwalifikacji,
 • działa na rzecz zapewnienia zgodności opisów kwalifikacji w budownictwie w różnych ścieżkach kształcenia z charakterystykami poziomów SRK-Bud,
 • przygotowuje wniosek do ministra właściwego o włączenie SRK-Bud do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • bierze udział w konsultacjach nowych podstaw kształcenia w zawodach budowlanych,
 • bierze udział i konsultuje pilotażowe wdrożenia SRK-Bud w wybranych firmach budowlanych.

Na konferencji przedstawiono też praktyczne zastosowania SRK-Bud – jako narzędzia integrującego rynek pracy z edukacją oraz zastosowanie SRK-Bud w opisywaniu stanowisk pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w opisywaniu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w opisywaniu zawodów szkolnych i rynkowych.

 

Źródło: Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.