Roboty przygotowania terenu pod budowę

19.02.2010

Zakres, poziom cen i dynamika zmian w 2009 roku.

 

 

Zakres robót przygotowawczych według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę to roboty występujące praktycznie na każdej budowie, a w niektórych przypadkach stanowią pod względem wartości jej największą część (np. wyburzenia i rozbiórki lub roboty w zakresie kształtowania terenów czy wykopy fundamentowe).
O tym, że jest to istotny co do zakresu i wartości rodzaj robót, świadczy to, iż we Wspólnym Słowniku Zamówień (Common Procurement Vocabulary – CPV) dla tych robót z całego działu „Roboty budowlane – kod 45000000-7” wydzielono oddzielną grupę (obiektów, robót) opisaną jako „Przygotowanie terenu pod budowę – kod 45100000-8”. Należy przy tym zwrócić uwagę, że cały dział „Roboty budowlane” został podzielony we Wspólnym Słowniku Zamówień tylko na pięć grup robót.
 
Wykres 1. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trelinki), grubość 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km
 
Do grupy 451 zaliczone są następujące roboty:
– wyburzenia i rozbiórki,
– roboty ziemne; wykopy obiektowe, kopanie rowów,
– wysadzanie i usuwanie skał,
– oczyszczenie terenu i usuwanie gruzu,
– roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych,
– stabilizacja i odwodnienie gruntu,
– roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
– usuwanie, rekultywacja i odkażanie gleby,
– kształtowanie terenów zielonych, parków, ogrodów i cmentarzy,
– kształtowanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz placów zabaw,
– kształtowanie dróg, autostrad i lotnisk,
– próbne wiercenia i próbne wykopy.
Przypisane tym robotom odpowiednie kody CPV służą do opisu przedmiotu zamówienia publicznego przez zamawiających z państw członkowskich Unii Europejskiej. Polskie Prawo zamówień publicznych (art. 30 ust. 7 oraz art. 31 ust. 4) nakłada obowiązek stosowania klasyfikacji CPV od chwili przystąpienia Polski do Unii, tzn. od 1 maja 2004 r.
 
Wykres 2. Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót
 
Stosowanie tej klasyfikacji według ustawy Pzp polega m.in. na tym, że:
a) kody CPV należy podawać w następujących opracowaniach:
– dokumentacji projektowej,
– przedmiarach robót,
– kosztorysach inwestorskich,
– specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzanych na potrzeby konkretnego zamówienia publicznego;
b) dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy ofertowe oraz specyfikacje techniczne należy dzielić na części lub działy, które odpowiadają co najmniej grupom robót we Wspólnym Słowniku Zamówień, tzn. na:
– przygotowanie terenu pod budowę,
– roboty w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych lub ich części,
– roboty instalacyjne w budynkach,
– roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
– praca sprzętu ciężkiego z obsługą etatową.
 
Wykres 3. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras dróg kołowych w terenie równinnym
 
Wykres 4. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III–IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą – dynamika zmiany cen w % w latach 2008–2009
 
Ceny robót przygotowawczych według systemu SEKOCENBUD
Ceny jednostkowe robót przygotowawczych są publikowane w trzech następujących biuletynach wydawanych w okresach kwartalnych w systemie Sekocenbud:
1. Biuletyn cen robót przygotowawczych (BCP),
2. Biuletyn cen robót drogowych i mostowych (BCD),
3. Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI) – grupa kosztów 2.
W tabeli podano przykładowe wybrane ceny jednostkowe tych robót.
 
Wykres 5. Rozebranie sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych od 100 do 200 mm wraz z odkopaniem i zasypaniem wykopu – dynamika zmiany cen w % w latach 2008–2009
 
Wykres 6. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras dróg kołowych w terenie równinnym – dynamika zmiany cen w % w latach 2008–2009
 
Dynamika zmian cen robót przygotowawczych w latach 2008–2009
Rok 2009 na krajowym rynku inwestycyjno-budowlanym upłynął pod znakiem zdecydowanej stabilności cen robót z lekkim trendem spadkowym. Towarzyszyła temu wyjątkowo korzystna na tle innych gałęzi gospodarki kondycja polskiego budownictwa. Na wykresach 1–3 przedstawiono ceny wybranych robót przygotowawczych w kolejnych kwartałach ubiegłego roku.
Z kolei wykresy 4–6 obrazują dynamikę zmiany cen jednostkowych niektórych robót wyrażoną w procentach narastająco od I kwartału 2008 r. do IV kwartału 2009 r. Widać na nich jednoznacznie, iż w roku 2008 notowany był wzrost cen w kolejnych kwartałach na poziomie od 0,8 do 4,6%, jednak w 2009 r. nastąpiła znaczna stabilizacja cen robót, a ich dynamika w kolejnych kwartałach (dla trzech wybranych robót) wynosiła od +0,1% do –1,3% w poszczególnych kwartałach. Przy czym zdecydowanie przeważały niewielkie spadki cen jednostkowych robót. Krótkoterminowe prognozy opracowywane w firmie „Promocja” Sp. z o.o. wskazują, że wraz z pełnym otwarciem sezonu inwestycyjnego 2010 r. ceny czynników produkcji oraz ceny robót będą wzrastały szczególnie w budownictwie inżynieryjnym.
 
dr inż. Janusz Traczyk
redaktor naczelny Wydawnictw
SEKOCENBUD
 
Lp.
 
Kod
klasyfikacyjny
 
Opis robót
 
J.m.
 
Cena w zł
 
min.
 
maks.
 
średnia
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
A
 
Biuletyn BCP
 
1
 
451 01.01.10
 
01
 
Rozebranie obiektów mieszkalnych jednorodzinnych,
wolno stojących niepodpiwniczonych murowanych
 
m³ k.b.
 
43,32
 
69,99
 
50,09
 
2
 
451 01.21.45
 
01
 
Rozebranie obiektów gospodarczych murowanych bez stropu
 
m³ k.b.
 
25,16
 
40,65
 
29,09
 
3
 
451 02.01.15
 
01
 
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
o grubości warstwy 4 cm
 
 
10,15
 
20,32
 
16,37
 
4
 
451 02.01.20
 
10
 
Rozebranie podbudowy z betonu o grubości warstwy 15 cm
 
 
23,55
 
43,96
 
34,22
 
5
 
451 03.03.60
 
05
 
Rozebranie szamba o głębokości do 3,0 m z kręgów żelbetowych
wraz z urządzeniami
 
kpl
 
1 818,01
 
2 733,24
 
2 162,47
 
6
 
451 10.05.10
 
10
 
Odwodnienie terenu rowami otwartymi o głębokości 1 m grunt (kat. III–IV)
 
m
 
52,35
 
84,57
 
60,51
 
7
 
451.40.01.15
 
01
 
Wytyczenie geodezyjne wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego
o długości do 30 m – w warunkach normalnych
 
m
 
572,17
 
930,03
 
665,36
 
8
 
451 30.01.10
 
10
 
Wiercenia geologiczne na głębokości do 4 m wraz z badaniem laboratoryjnym gruntu dla domu jednorodzinnego i przydomowej oczyszczalni ścieków
 
szt.
 
750,00
 
1 050,00
 
900,00
 
B
 
Biuletyn BCD
 
1
 
D-01.01.01
 
011
 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
 
km
 
1 364,83
 
2 199,92
 
1 578,35
 
2
 
D-01.02.01
 
021
 
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16–35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km
 
szt.
 
69,16
 
101,52
 
79,62
 
3
 
D-01.02.01
 
071
 
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót,
drzewa o średnicy do 30 cm
 
szt.
 
112,85
 
176,97
 
130,64
 
4
 
D-01.02.04
 
271
 
Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych
o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów
 
m
 
70,18
 
110,24
 
81,81
 
5
 
D-01.02.04
 
407
 
Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych
 
m2
 
100,57
 
139,66
 
114,25
 
C
 
Biuletyn WKI
 
1
 
2.121.21.
 
Burzenie kominów o wysokości do 15 m
 
 
144,00
 
182,00
 
164,00
 
2
 
2.142.30.
 
Rozebranie linii N.N. na słupach żelbetowych lub drewnianych
 
m
 
28,00
 
42,00
 
32,00
 
3
 
2.230.10.
 
Karczowanie zagajników
 
ha
 
18 598,00
 
25 954,00
 
21 251,00
 
Tab. 1. Wybrane ceny jednostkowe robót przygotowawczych                                Poziom cen: IV kw. 2009 r.
 
Patronem cyklu „Ceny w budownictwie” jest:

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.