Rezygnacja kierownika budowy

28.08.2020

Co można zrobić w przypadku, gdy kierownik budowy chce zrezygnować ze swojej funkcji, a inwestor odmawia powołania następcy?

Rezygnacja kierownika budowy – przepisy

Odpowiedź na to pytanie ograniczę do regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). Mogą tu wystąpić również problemy wynikające z umowy o sprawowanie funkcji kierownika budowy. Wydaje mi się, że w tej sytuacji nie ma takiego problemu. Ustawa Prawo budowlane przewiduje w art. 44 możliwość zmiany kierownika budowy. Nie precyzuje, w jaki sposób można tej zmiany dokonać. Inwestor nie musi zawiadamiać organu o zmianie. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie o przejęciu obowiązków przez kierownika budowy inwestor dołącza do dokumentacji budowy. Szczegóły można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 963): „§ 6.4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.”

Sprawdź też:

Rezygnacja kierownika budowy
Fot. stock.adobe

Co zrobić, gdy inwestor nie ma zamiaru ułatwiać kierownikowi budowy zadania? Nie jest możliwe dokonanie przewidzianego w rozporządzeniu wpisu w dzienniku budowy z podpisem osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. Sytuacja taka nie jest przewidziana w przepisach. Zgodnie z ustawą podczas trwania budowy musi być kierownik budowy. Ważne jest udokumentowanie stanu zaawansowania prac, żeby nie było wątpliwości, za jakie roboty ustępujący kierownik odpowiada. Trzeba dokonać przewidzianego w rozporządzeniu wpisu, bez podpisu osoby przejmującej obowiązki. Dziennik budowy powinien zostać na budowie. Uważam, że dla celów dowodowych dobrze byłoby zrobić jego kopię. Ustępujący kierownik powinien oficjalnie poinformować o rezygnacji inwestora. Gdybym ja był w tej sytuacji, dodatkowo powiadomiłbym o tym organ nadzoru budowlanego. Organ ten powinien sprawdzić, czy jest powołany nowy kierownik i w razie potrzeby przymusić inwestora do jego powołania. Gdyby się okazało, że w czasie, kiedy nie było kierownika budowy, prowadzono roboty, organ powinien mieć wątpliwości co do prawidłowości ich wykonania i mógłby nałożyć na inwestora obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, na podstawie art. 81c ust. 2 ustawy.

 

mgr inż. Andrzej Stasiorowski

Polecamy:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in