Egzamin na uprawnienia budowlane 4.09.2020 r. WYTYCZNE

28.08.2020

Pierwszy w 2020 roku egzamin na uprawnienia budowlane odbędzie się 4 września. Z powodu epidemii koronawirusa na egzaminie będą obowiązywać szczególne zasady. Jakie?

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opracowała procedurę zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Procedura jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 


Egzamin na uprawnienia budowlane. Fot. Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów budownictwa

Egzamin na uprawnienia budowlane 4.09.2020 r. Zasady ogólne

1. Osoby dopuszczone do egzaminu na uprawnienia budowlane będą pouczone o konsekwencjach niezastosowania się do zasad postępowania opisanych w procedurze oraz konsekwencjach odmowy wykonywania poleceń i instrukcji, wydawanych przez przewodniczących okręgowych komisji kwalifikacyjnych i członków zespołów egzaminacyjnych, a dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 

2. Kto będzie miał prawo wstępu na salę, w której odbywa się egzamin w warunkach reżimu sanitarnego?

  • osoby, które nie wykazują objawów chorobowych związanych z COVID-19, takich jak duszność, stan podgorączkowy, przeziębienie, kaszel, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni lub ogólne zmęczenie, ani też nie zdiagnozowano u nich COVID-19;

  • osoby, które w ciągu 14 dni przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie kontaktowały się bezpośrednio z osobą, u której występowały objawy chorobowe związane z COVID-19, ani z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19;

  • osoby, które w chwili złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie podlegały obowiązkowej kwarantannie i w ciągu 14 dni przed jego złożeniem nie kontaktowały się bezpośrednio z osobą, która podlega obowiązkowej kwarantannie;

  • osoby, które nie zamieszkują w chwili złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, a także nie zamieszkiwały w ciągu 14 dni przed jego złożeniem, wspólnie z osobą, u której występowały objawy chorobowe związane z COVID-19, osobą, u której zdiagnozowano COVID-19, ani z osobą, która podlega obowiązkowej kwarantannie;

  • osoby, które w oświadczeniu zobowiązały się do przestrzegania wytycznych procedury;

  • osoby, które zadeklarowały w oświadczeniu, że są świadome odpowiedzialności za narażenie innych osób na niebezpieczeństwo w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia;

  • osoby, które zadeklarowały w oświadczeniu, że są świadome możliwości zawieszenia lub przerwania egzaminu w przypadku złamania zasad procedury.

3. Okręgowe komisje kwalifikacyjne powinny umożliwić osobom dopuszczonym do egzaminu na uprawnienia budowlane zapoznanie się z treścią procedury przeprowadzania wrześniowego egzaminu.
 

4. Osoba dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane ma obowiązek złożyć w dacie egzaminu i potwierdzić własnoręcznym podpisem oświadczenie, które jest załącznikiem do procedury, oraz przekazać je zespołowi egzaminacyjnemu przed wejściem na salę, w której przeprowadzany jest egzamin. Plik oświadczenia do pobrania >>

Wszystkie osoby przebywające na sali egzaminacyjnej obowiązkowo będą musiały zakryć maseczką lub przyłbicą usta i nos. Przed wejściem na salę trzeba będzie obowiązkowo zdezynfekować ręce. Procedura wprowadza też obowiązek zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób wchodzących na salę oraz przebywających na sal.

Przygotowano też szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu pisemnego i ustnego.
WIĘCEJ INFORMACJI >>>

MOIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in