Przygotowanie do projektowania infrastruktury w BIM – cz. II

27.10.2015

Tworzenie projektu i korzyści z pracy w BIM.

Jak wygląda tworzenie projektu w BIM w praktyce?

Coraz więcej projektów na świecie realizowanych jest w BIM. Dobrym przykładem jest obwodnica Sztokhol­mu, będąca kontynuacją autostrady E4. Długość projektowanego od­cinka to 21 km, w ramach których 18 km stanowią dwa odcinki tuneli wraz z węzłami. Klientem zlecają­cym prace jest Trafikverket, będąca szwedzką jednostką administracji transportowej. Obwodnica Sztok­holmu jest największym projektem autostradowym w Szwecji i jednym z większych w Europie. Trafikverket szacuje, że w roku 2035 z drogi będzie korzystać 140 tysięcy pojazdów dziennie.

Całość projektu podzielona została na sześć części. Pakiet projektowy FSK02, obejmujący główne tunele autostrady wraz z tunelami łącznic, oraz FSK06, obejmujący budowę no­wego węzła Akalla oraz znaczną prze­budowę istniejącego węzła Haggvik, realizowane są przez konsorcjum firm AECOM i AF Do prac w obu odcin­kach zaangażowani zostali specjaliści z polskich biur AECOM. Szczególnie w pakiecie FSK06 wkład polskich pro­jektantów jest istotny, gdyż są oni odpowiedzialni za rozwiązanie drogowe, mostowe, wodno-kanalizacyjne oraz architektoniczne.

Kluczowa dla tego projektu była de­cyzja Trafikverketu o przygotowaniu projektu w formule BIM. Dzięki temu możliwe było sprawdzenie w skali bar­dzo dużego projektu, czy założenia BIM są możliwe do wypełnienia.

 

Rys. 1 Obwodnica Sztokholmu FSK06 – projektowane rozwiązania drogowe wraz z chmurą punktów odzwierciedlającą m.in. istniejący wiadukt (AECOM AF)

 

Jaki jest efekt tych prac?

– Wspólne środowisko danych: w pra­ce zaangażowanych było lub dla nie­których odcinków nadal jest kilkuset specjalistów z wielu krajów. W takiej sytuacji, przy tak dużej liczbie zaangażowanych w projekt uczest­ników, praca w tradycyjny sposób nie byłaby możliwa. Wykorzystano więc program Bentley ProjectWise do współdzielenia danych i kontroli przepływu informacji. Dzięki temu każda osoba, pracująca w dowolnym miejscu na świecie, ma dostęp do najnowszych, zatwierdzonych przez specjalistę z danej branży danych.

– Model 3D: podstawowym efektem prac jest model 3D obejmujący wszystkie branże i wszystkie szcze­gółowe rozwiązania techniczne. Modele przygotowywane były przy użyciu oprogramowania różnych producentów (m.in. Bentley InRoads, Bentley MXRoad, Autodesk Autocad Civil 3D, Vianova Novapoint, Autodesk Revit). Efektem koń­cowym prac jest i-model, do które­go formatu zostały wyeksportowane informacje z poszczególnych branż.

 

Rys. 2 Obwodnica Sztokholmu FSK06 – projektowane rozwiązania drogowe i mostowe (AECOM AF)

 

Klient podjął decyzję, aby model 3D był najważniejszym materiałem prze­kazywanym do etapu wykonawczego i był nadrzędny nad dokumentacją tradycyjną.

– Sprawdzanie kolizji międzybranżowych: ze względu na szczegóło­wość rozwiązań prezentowanych w modelu 3D sprawdzenie kolizji zrealizowane zostało za pomocą oprogramowania Bentley Navigator. Wykonywane były wielokrotnie, co pozwoliło na zdecydowane ograni­czenie błędów i kolizji.

– Materiały dla klienta i wykonawcy: jako że podstawowym materia­łem końcowym jest model 3D, nie przygotowywano tradycyjnej doku­mentacji papierowej. Jako przykład należy wspomnieć, że w ramach branży drogowej odcinka FSK06 przygotowano tylko trzy rysunki planu sytuacyjnego w formacie PDF Wszystkie pozostałe informacje przekazane zostały tylko w formie elektronicznej (DWG i DGN). Jako materiały uzupełniające przekazano pliki w formacie XML zawierające dane o najważniejszych elementach geometrycznych.

– Wielkości przedmiarowe: ze wzglę­du na dużą szczegółowość danych wielkości przedmiarowe przygoto­wane zostały na bazie danych z mo­delu 3D. Dzięki temu charakteryzują się one dużą dokładnością i pozwa­lają na wyeliminowanie błędów mo­gących powstać przy szacowaniu niektórych wielkości.

Trafikverket jest w trakcie wyłaniania firm wykonawczych dla poszczegól­nych odcinków projektu i planuje za­kończenie prac w ciągu 10 lat.

 

Rys. 3 Obwodnica Sztokholmu FSK06 – projektowane rozwiązania instalacji wodno-kanali­zacyjnej i elektrycznej (AECOM AF)

 

Jakie są korzyści z pracy w BIM?

Praca w formule BIM daje wiele moż­liwości, w tym przede wszystkim pozwala na:

– Wyeliminowanie błędów związanych z kolizjami międzybranżowymi na etapie planowania. Kompletny mo­del o dużym stopniu szczegółowości zmniejszy ryzyko opóźnień w trakcie prac wykonawczych.

– Optymalizację rozwiązań. Raz przy­gotowany model może być modyfiko­wany, a szybkie przygotowanie wiel­kości przedmiarowych daje szanse na wariantowe rozwiązanie kluczowych miejsc projektu i dodatkowe analizy.

– Otrzymanie gotowego produktu do wizualizacji rozwiązań na spotkania

z klientem podczas konsultacji spo­łecznych czy z wykonawcą.

– Pewność, że to, co zostało zapro­jektowane, jest możliwe do wybudowania. W trakcie prac projektowych dużo łatwiej zidentyfikować miejsca, które mogą być problematyczne w fazie budowy.

– Otrzymanie gotowego pro­duktu do sterowania ma­szynami budowlanymi.

– Uzyskanie modelu do wyko­rzystania podczas całego cyklu życia obiektu. Szcze­gółowe informacje o każdym komponencie mogą być uzu­pełniane lub aktualizowane po wykonanych remontach. Właściciel lub zarządca ma stały nadzór nad majątkiem i jego dalszym utrzymaniem.

 

Rys. 4 Obwodnica Sztokholmu FSK06 – analiza kolizji skrajni drogowej z projektowanymi obiektami inżynierskimi (AECOM AF)

 

Dodatkowe koszty związane z zakupem nowego oprogramo­wania, szkoleniem projektan­tów i nieznacznie wydłużonym czasem przygotowania doku­mentacji stanowią i tak nie­wielką część kosztów całego projektu, a korzyści na etapie budowy i utrzymania dla klienta oraz firm wykonawczych mogą być znaczne.

Projektowanie w BIM, również projektów infrastrukturalnych, staje się już tendencją. Rozwój w tym zakresie czeka każde biuro projektowe. Na­dal jednak spotyka się niechęć lub brak zrozumienia części inżynierów do tego typu roz­wiązań. Każdy z projektantów musi zadać sobie pytanie, czy chce podjąć próbę dostoso­wania się do rzeczywistości, która staje się standardem w przygotowywaniu projek­tów na świecie.

 

mgr inż. Marcin Abel

projektant drogowy

AECOM

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in