Program działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie kadencji 2018-2022

12.07.2018

Załącznik do uchwały nr 29/18 XVII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 30 czerwca 2018 r.

Zakres podstawowych zadań, które Polska Izba Inżynierów Budownictwa będzie realizować w kadencji 2018–2022 wynika bezpośrednio z treści przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725). Ich realizacja należy do statutowych organów krajowych oraz okręgowych.

Zadania te można podzielić na: działania kierowane do otoczenia społecznego i instytucjonalnego oraz kierowane do członków samorządu, w tym im służące.

 

 1. Działania kierowane na zewnątrz samorządu zawodowego:
 1. Działania informacyjne:
 1. rozwijanie świadomości społecznej, w tym przedstawicieli organów państwowych i samorządowych, w zakresie istotnej roli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w cywilizacyjnym i kulturowym rozwoju kraju, tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej infrastruktury technicznej i zasobów mieszkaniowych, o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych;
 2. kontynuowanie dotychczasowych i wdrażanie nowych form działań propagujących zawód inżyniera budownictwa jako zawód zaufania publicznego związany z bezpieczeństwem ludzi, ich mienia oraz środowiska naturalnego;
 3. kreowanie i promowanie wizerunku samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jako instytucji dbającej o wysoki poziom kompetencji i kwalifikacji jego członków w interesie społecznym oraz środowiska zawodowego.
 1. Współpraca z Parlamentem RP, Rządem RP, instytucjami samorządowymi i organizacjami działającymi w szeroko rozumianym budownictwie:
 1. kontynuowanie współpracy z posłami i senatorami RP, ministrem właściwym do spraw budownictwa i innymi resortami w zakresie nas dotyczącym oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego w zakresie przygotowywania oraz opiniowania projektów ustaw i przepisów techniczno-budowlanych;
 2. rozwijanie, na poziomie krajowym i okręgowym, bezpośrednich kontaktów z parlamentarzystami RP, m.in. poprzez spotkania i debaty w sprawach istotnych dla budownictwa i środowiska inżynierów budownictwa;
 3. kontynuowanie współpracy z uczelniami technicznymi, Polską Komisją Akredytacyjną, Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych oraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukierunkowanej na kształtowanie programów nauczania dobrze przygotowujących do wykonywania zawodu regulowanego;
 4. podjęcie współpracy z Ministerstwem Edukacji i jego agendami w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego i średniego w budownictwie, doskonalenia zintegrowanego systemu kwalifikacji, w tym sektorowych;
 5. kontynuowanie współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Budownictwie i jej partnerami, w tym pracodawcami oraz związkami zawodowymi jako istotnie wpływającymi na rynek pracy i warunki wykonywania zawodu inżyniera budownictwa;
 6. rozwój współdziałania z samorządami zawodów zaufania publicznego na szczeblu krajowym i okręgowym, w tym z działającymi w zakresie budownictwa;
 7. pogłębienie współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej oraz z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi;
 8. kontynuowanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami inżynierskimi, m.in. w celu egzekwowania zasady równego traktowania w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa;
 9. kontynuowanie dobrej praktyki kontaktów z kierownictwami sądów powszechnych w celu opiniowania kandydatów na biegłych sądowych w zakresie budownictwa, w tym rekomendowania osób posiadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego – członków samorządu zawodowego.
 1. Zadania szczegółowe:
 1. propagowanie idei spotkań na poziomie okręgowym z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej w celu wypracowania wspólnego modelu współpracy, mającego bezpośredni wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego w budownictwie;
 2. kontynuowanie działań mających na celu zachowanie zasady równości stron w umowach na roboty budowlane, zwłaszcza z dużymi inwestorami publicznymi, oraz wzrost znaczenia pozacenowych kryteriów oceny ofert na usługi świadczone przez inżynierów budownictwa;
 3. kontynuowanie i rozwój działań informacyjnych wśród studentów uczelni technicznych oraz kandydatów do uprawnień budowlanych, przybliżających zasady uzyskiwania uprawnień oraz ułatwiających właściwe dokumentowanie praktyki i przygotowanie do egzaminów;
 4. inne, wynikające z aktualnych zmian w otoczeniu samorządu.

 

 1. Działania skierowane do członków samorządu i na ich rzecz:
 1. Podejmowanie działań informacyjnych, przybliżających członkom izby rolę i znaczenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dla nich samych oraz warunków wykonywania tego zawodu.
 2. Podejmowanie działań podnoszących samoocenę inżynierów budownictwa, budujących etos ich pracy i społecznej odpowiedzialności oraz poczucie więzi ze środowiskiem zawodowym.
 3. Rozwijanie komunikacji wewnętrznej z członkami samorządu zawodowego, m.in. z wykorzystaniem mediów elektronicznych, w celu upowszechniania rzetelnych informacji oraz pozyskiwania opinii i lepszego wykorzystania potencjału kompetencji członków samorządu w pracach izby.
 4. Promowanie zasad etyki zawodowej, ich upowszechnianie i wspieranie działań sprzyjających dobrym praktykom w tym zakresie.
 5. Działalność szkoleniowa:
 1. rozszerzanie oferty szkoleniowej dla członków izby ze szczególnym uwzględnieniem kursów e-learningowych;
 2. podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania samokształceniem członków izby;
 3. systematyczna rozbudowa portalu PIIB o moduły przydatne w pracy inżynierów, sukcesywne zwiększanie dostępu elektronicznego do norm, przepisów, programów inżynierskich itp.;
 4. monitorowanie działalności szkoleniowej izby w celu jej doskonalenia, w tym uzyskania wysokiej przydatności oferowanych szkoleń do potrzeb członków izby;
 5. podejmowanie działań na rzecz włączania szerszego kręgu członków izby, zwłaszcza osób rozwijających swoją karierę zawodową, w prace merytoryczne i organizacyjne samorządu zawodowego; doskonalenie narzędzi służących lepszej reprezentacji różnych grup członkowskich w działalności izby.
 1. Kontynuowanie informatyzacji działań administracyjnych, mającej na celu upraszczanie czynności administracyjnych, ułatwianie i przyspieszanie obsługi członków izby.
 2. Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia udziału izby w polubownym rozstrzyganiu sporów między członkami izby a innymi podmiotami gospodarczymi.
 3. Poszerzanie oferty różnego rodzaju usług, m.in. ubezpieczeniowych, medycznych, handlowych itp., dla inżynierów budownictwa jako członków licznego samorządu zawodu zaufania publicznego.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Warning: Use of undefined constant WEBSITE_URL - assumed 'WEBSITE_URL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/inzynierbudownictwa/footer.php on line 462
WEBSITE_URL/polityka-prywatnosci" target="_blank">Polityce Prywatności
.