Prefab homes – housing of the future? – part 2

04.02.2021

Posłuchaj: Pobierz:

 

Zobacz też: Prefab homes – housing of the future? – part 1

 

– Hello again. We’re back with the topic of prefab homes. We have already discussed the types of prefabs and how they differ from one another. At least now I know that prefabricated construction does not only mean simple and cheap mobile homes built on steel frames.

– That’s right! Prefabricated construction has come a long way to now bring cutting-edge and high-tech designs, finished to a very high standard.

– Let’s talk about why I should consider a prefab home instead of a stick-built one. I guess that shorter construction time and lower price are the main benefits, aren’t they?

– That depends, for example on your design and materials used. Prefabs can be installed on-site within a matter of days. Of course, the whole process isn’t that short. It might take an additional month to plan everything and secure building permits. The manufacturing process might last around 2-3 months. During this time you must have the site and foundation prepared. Once the home is assembled on-site, you should expect at least a month for the interior work before you can move-in. Total build time can be estimated at 3-5 months. So it’s shorter than with a traditional construction method.

– After all, you’re not at the mercy of the weather, subcontractors and other site conditions, thereby avoiding delays and unexpected costs.

– Yes. When it comes to the price, you can expect to pay on average 10-20% less for prefabricated houses. Besides, one of the greatest advantages is that they are manufactured in a controlled factory setting which allows for precise engineering and systematic quality checks at each stage. It also guarantees better supply chain management, reduces material and energy waste during the build process and improves the energy efficiency of the home. Prefab homes offer good insulation, triple-glazed windows, and underfloor heating. Some people also install PV solar panels, heat pumps and other renewable energy technology.

– Any drawbacks of prefabricated houses?

– Well, maybe the fact that you need to think through all the details prior to manufacture. It can be difficult and costly to make changes to the factory-manufactured systems already on site.

– At least you can get your dream home built to your requirements and exact specifications.

 

Domy z prefabrykatów – budownictwo przyszłości? – cz. 2

– Witajcie ponownie. Wracamy z tematem domów prefabrykowanych. Omówiliśmy już rodzaje prefabrykatów i różnice między nimi. Teraz przynajmniej wiem, że budownictwo prefabrykowane to nie tylko proste i tanie domy na kółkach, zbudowane na stalowej ramie.

– Zgadza się! Budownictwo prefabrykowane przeszło długą drogę, aby teraz móc oferować najnowocześniejsze i zaawansowane technologicznie projekty, wykończone w bardzo wysokim standardzie.

– Porozmawiajmy o tym, dlaczego miałbym rozważyć dom z prefabrykatów zamiast domu o tradycyjnej konstrukcji. Domyślam się, że główne korzyści to krótszy czas budowy i niższa cena, prawda?

– To zależy, na przykład od projektu i użytych materiałów. Domy z prefabrykatów można zainstalować na miejscu w ciągu kilku dni. Oczywiście cały proces nie jest tak krótki. Zaplanowanie wszystkiego i uzyskanie pozwoleń na budowę może zająć dodatkowy miesiąc. Proces produkcyjny może potrwać ok. 2-3 miesiące.

W tym czasie musisz zadbać o przygotowanie terenu budowy i fundamentów. Po montażu domu na miejscu trzeba zaplanować co najmniej miesiąc na prace wykończeniowe wewnątrz, zanim będzie można się wprowadzić. Całkowity czas budowy można oszacować na 3-5 miesięcy. To krócej niż w przypadku tradycyjnej metody budowy.

– W końcu nie jesteś zdany na łaskę pogody, podwykonawców czy innych warunków na budowie, a, co za tym idzie, unikasz opóźnień i nieprzewidzianych kosztów.

– Tak. Jeśli chodzi o cenę, to za domy prefabrykowane zapłacimy średnio 10-20% mniej. Poza tym jedną z największych zalet jest to, że są one produkowane w kontrolowanych warunkach fabrycznych, co pozwala na precyzyjną konstrukcję oraz systematyczne kontrole jakości na każdym etapie. Gwarantuje też lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw, ogranicza marnotrawstwo materiałów i energii podczas budowy oraz poprawia efektywność energetyczną domu. Domy z prefabrykatów oferują dobrą izolację, okna z potrójnymi szybami i ogrzewanie podłogowe. Niektórzy instalują również panele słoneczne, pompy ciepła i inne technologie energii odnawialnej.

– Jakieś wady domów prefabrykowanych?

– Cóż, może fakt, że przed rozpoczęciem produkcji trzeba przemyśleć wszystkie szczegóły. Wprowadzanie zmian w fabrycznie produkowanych systemach już na miejscu może być trudne i kosztowne.

– Przynajmniej możesz zbudować swój wymarzony dom zgodnie ze swoimi wymaganiami i dokładną specyfikacją.

 

Słowniczek / Vocabulary

mobile/manufactured house – dom na kółkach (tzw. holenderski)

cutting-edge – najnowocześniejszy, nowatorski

high-tech – zaawansowany technologicznie

stick-built home – dom o tradycyjnej konstrukcji

within a matterofdays – wciągu kilku dni

manufacturing (process) – produkcja

to move-in – wprowadzić się

total build time – całkowity czas budowy

unexpected costs – nieprzewidziane koszty

precise engineering – precyzyjna konstrukcja

quality check – kontrola jakości

at each stage – na każdym etapie

supply chain management – zarządzanie łańcuchem dostaw

triple-, double-gazed window – okno trzy-, dwuszybowe

exact specifications – dokładna specyfikacja

dream home – wymarzony dom

 

Użyteczne zwroty Useful phrases

Hello again/ Welcome again – Witajcie ponownie.

We’re back with the topic of… – Wracamy z tematem…

We have already discussed. – Omówiliśmy już…

it has been finished to a high standard. – Został wykończony w wysokim standardzie.

it might last around … (months). – To może potrwać około … (miesięcy).

You are (not) at the mercy of (i.e. weather). – Jesteś (Nie jesteś) zdany na łaskę (np. pogody).

One of the greatest advantages of … is… – Jedną z największych zalet … jest.

They are manufactured in a controlled factory setting. – Są produkowane w kontrolowanych warunkach fabrycznych.

Any drawbacks? – Jakieś wady?

You need to think through all the details prior to. – Trzeba przemyśleć wszystkie szczegóły przed.

.built to your requirements – .zbudowany zgodnie z twoimi wymaganiami

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in