Pozwolenie wodnoprawne – nieprawidłowości we wniosku

30.12.2020

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne? W jakiej sytuacji organ może wezwać wnioskującego do uzupełnienia załączników?

Złożyłem wniosek wraz z operatem wodnoprawnym do PGW WP Zarząd Zlewni o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych pozwalających na korzystanie z wód na potrzeby istniejących stawów rybnych. Zarząd Zlewni wydał postanowienie o obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w przedłożonym wniosku. Po usunięciu wskazanych nieprawidłowości i przesłaniu do Zarządu Zlewni otrzymałem kolejne postanowienie na nowe uzupełnienia złożonego wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

 

Czy Zarząd Zlewni może przesyłać kolejne postanowienia dotyczące tego samego tematu, czy też wszystkie nieprawidłowości dotyczące przedłożonego wniosku powinny być ujęte w jednym (pierwszym) postanowieniu?

 

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, bez względu na przedmiot tego pozwolenia, prowadzone jest na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.), z wyłączeniem uregulowań szczegółowych wynikających wprost z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Pw) dotyczących np. sposobów zawiadamiania zainteresowanych o prowadzonych postępowaniach administracyjnych. W odniesieniu do dokonywania uzupełnień złożonego wniosku prawo wodne nie przewiduje żadnego szczególnego trybu postępowania, należy zatem kierować się obowiązującymi w tym zakresie przepisami k.p.a. W tym miejscu wypada rozróżnić ewentualne braki formalne w złożonym przez zainteresowanego wniosku od konieczności wyjaśnienia powstałych w toku postępowania wątpliwości bądź niezgodności, które niezbędne są do zakończenia danej sprawy. Zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a., w przypadku gdy złożone podanie nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Z kolei w myśl art. 50 k.p.a. ustawy organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

 

pozwolenie wodnoprawne

Stawy rybne na Śląsku. Fot. stock.adobe / Franciszek

 

Zobacz też:

Przenosząc powyższe rozważania na grunt ustawy Pw, należy stwierdzić, że w myśl art. 407 ust. 1 i 2 tej ustawy pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego się dołącza:

  1. operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej „operatem”, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
  2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
  3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
  4. ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
  5. wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Dalsze przepisy Pw (art. 407 ust. 3-5) przewidują konieczność dołączenia innych niezbędnych dokumentów w zależności od rodzaju planowanego korzystania z wód, np. projektu instrukcji gospodarowania wodą lub dokumentacji hydrogeologicznej.

 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, w tym np. braku któregokolwiek z wymaganych załączników, o których mowa wyżej, właściwy organ Wód Polskich powinien wezwać zainteresowanego do uzupełnienia tych braków na podstawie art. 64 § 2 k.p.a., a w przypadku jego nieuzupełnienia pozostawić podanie bez rozpoznania. W tym miejscu należy nadmienić, że art. 64 nie stwarza podstawy do wydawania postanowienia, gdyż mowa jest w nim o czynności, która nie ma charakteru czynności procesowej (postępowanie nie jest wszczęte) – por. G. Łaszczyca, Komentarz do art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym niezrozumiały jest powód, dla którego organ Wód Polskich zdecydował się wydać w tej materii postanowienie.

 

Polecamy:

Uzupełnienie braków formalnych skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego, w trakcie którego – jak wskazano wyżej – konieczne może się okazać wyjaśnienie bądź uzupełnienie braków o charakterze innym niż formalne. W kontekście postępowania mającego na celu udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wskazać tu należy przede wszystkim braki w dołączonym do wniosku operacie wodnoprawnym, ewentualnie konieczność przedłożenia dodatkowych informacji w celu wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Należy w tym miejscu podkreślić, że o ile przepisy k.p.a. wprost wskazują, iż wezwanie na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. kierowane jest do wnioskodawcy raz, a konsekwencją nieuczynienia mu zadość jest pozostawienie podania bez rozpoznania, o tyle wezwanie na podstawie art. 50 k.p.a. właściwy organ może kierować do strony aż do momentu, gdy nie uzyska on niezbędnych do załatwienia sprawy wyjaśnień bądź informacji, chyba że jako gospodarz postępowania uzna dalsze wezwania za bezcelowe i rozstrzygnie sprawę na podstawie posiadanych materiałów.

 

Odpowiada Joanna Antoniak

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.