Podpiwniczenie budynku użyteczności publicznej

31.03.2015

Odpowiada Łukasz Smaga – radca prawny.

Przedsiębiorstwo, w którym pracuję (liczące 30 osób), zamierza wybudować sobie nową siedzibę. Obecnie rozważa się koncepcje budynku i planuje budynek bez podpiwniczenia, z ogrzewaniem na gaz ziemny. Czy istnieją uwarunkowania prawne mówiące o obowiązkowym stosowaniu podpiwniczenia we wznoszonych budynkach użyteczności publicznej?

 

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), posługują się pojęciem piwnicy – przez pojęcie piwnicy, zgodnie z § 3 pkt 21, należy rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą nadziemną bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu – a także pojęciem kondygnacji podziemnej, którą jest, jak wynika z § 3 pkt 17, kondygnacja zagłębiona ze wszystkich stron budynku co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każda usytuowana pod nią kondygnacja. Nie ma przepisu Prawa budowlanego nakazującego wykonanie podpiwniczenia, piwnicy lub kondygnacji podziemnej we wznoszonych budynkach użyteczności publicznej. Wprawdzie rozporządzenie narzuca określone rozwiązania techniczne dotyczące sposobu wykonania instalacji gazowej, której elementy znajdować się mogą na kondygnacji podziemnej, lecz nie oznacza to, że istnieje wymóg wykonania tej kondygnacji. Z przepisu § 157 ust. 3 rozporządzenia wynika, że instalacja gazowa w budynku o wysokości większej niż 35 m ponad poziomem terenu może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których są zainstalowane urządzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej, a także na najwyższej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją, pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu. Z kolei norma przewidziana w § 158 ust. 2 rozporządzenia wskazuje, że czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach powinny być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w których istnieje możliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego. Ponadto przepis § 165 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych określonym materiałem. Z przytoczonych regulacji nie sposób wyprowadzić wniosku, z którego wynikałby nakaz wykonania kondygnacji podziemnej budynku, w tym również budynku użyteczności publicznej.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in