Podłogi przemysłowe – metody naprawy

07.03.2021

Wnikliwa ocena stanu technicznego podłogi pozwala określić przyczyny powstania uszkodzeń i wskazać najlepsze metody naprawy.

 

Pomimo wieloletnich doświadczeń i stosowania zaawansowanych technologii podłogi przemysłowe wykazują nieustannie dużą liczbę uszkodzeń i wad. Naprawy są kłopotliwe, kosztowne, wpływają na estetykę i nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie zakładów [2]. Podlegają ogólnym zasadom napraw konstrukcji żelbetowych. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku jakość ich wykonania.

 

podłogi przemysłowe

Fot. stock.adobe / sveta

 

Oprócz napraw wynikających z ewidentnych błędów zabezpieczających przed dalszą degradacją użytkownik musi się liczyć z koniecznością okresowych napraw wynikających z utrzymania bieżącego oraz renowacji wynikających z naturalnego zużycia [11]. Dotyczy to zwłaszcza miejsc intensywnie eksploatowanych, np. na ciągach komunikacyjnych.

Zgodnie z [4] przyczyny uszkodzeń podłóg przemysłowych można podzielić na: konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne i eksploatacyjne.

Przyczyny konstrukcyjne to na ogół mylnie przyjęte rozwiązania na etapie projektu. Przyczyny materiałowe wynikają często z niewłaściwie przyjętych składników mieszanki betonowej, nietrafnego doboru i złej korelacji między podbudową a warstwami wierzchnimi, błędnego składu ilościowego mieszanki czy wprowadzenia do jej składu zanieczyszczeń. Przyczyny technologiczne występują zazwyczaj jako wady w trakcie wykonywania elementów podłogi przemysłowej. Przyczyny eksploatacyjne oznaczają zwykle za szybkie przystąpienie do użytkowania posadzki lub dopuszczanie występowania większych oddziaływań niż projektowane, np. lokalne przeciążanie, zbyt intensywny ruch, większe niż zakładane w projekcie obciążenia od substancji chemicznych, zmiany warunków cieplno-wilgotnościowych.

 

Uszkodzenia posadzki mogą się pojawić w krótkim czasie po jej wykonaniu albo dopiero w trakcie eksploatacji. Dokładną charakterystykę przyczyn powstawania wad i uszkodzeń posadzek przemysłowych można znaleźć np. w [4], [6], [7], [8].

 

Polecamy drugą część tego artykułu: Naprawa podłóg przemysłowych i posadzek w hali

 

Podłogi przemysłowe – sposoby napraw

Szczegółowe sposoby napraw różnią się w zależności od rodzaju posadzki, rodzaju uszkodzenia i przyczyn, które je spowodowały [1]. Każdą naprawę należy poprzedzić oceną jej stanu technicznego, pozwalającą na określenie przyczyn powstania uszkodzeń i wskazanie najbardziej racjonalnej i skutecznej metody naprawy. Bardzo przydatny w tym celu jest 10-częściowy zestaw norm [9], gdzie zostały omówione zagadnienia dotyczące oceny, ochrony i naprawy konstrukcji żelbetowych. Metodykę opracowywania oceny stanu technicznego podłóg przemysłowych zamieszczono np. w „IB” w nr. 12/2019 i 1/2020 [5].

 

Zobacz:

Omówienie napraw podłóg przemysłowych można znaleźć m.in. w pracach [1], [10], [13]. Opisane metody będą bazowały w dużej mierze na publikacjach wymienionych autorów.

Do najczęściej stosowanych metod napraw zalicza się:

 • iniekcję rys,
 • zszycie rys prętami zbrojeniowymi,
 • zszycie i iniekcję,
 • częściową lub całkowitą wymianę fragmentu podkładu betonowego,
 • naprawę naroży, krawędzi i dylatacji,
 • nadbetonowanie nowej płyty,
 • wymianę płyty,
 • naprawy powierzchniowe.

 

 

mgr inż. Piotr Hajduk
Biuro Konstrukcyjno-Budowlane Hajduk

 

Literatura

 1. L. Czarnecki, Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych, „Materiały Budowlane”nr 9/2008.
 2. Ł. Drobiec, Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych, izolacje.com.pl/artykul/id2273.przyczyny- uszkodzen-dylatacji-betonowych-posadzek-przemyslowych?p=1.
 3. T. Chibowski, M. Szczerbowski, Naprawa utwardzonych posadzek przemysłowych metodą RetroPlateTM, „Materiały Budowlane” nr 2/2012.
 4. P. Hajduk, Najczęstsze przyczyny powstawania wad i uszkodzeń posadzek przemysłowych, „Inżynier Budownictwa” nr 1/2017.
 5. P. Hajduk, Ocena stanu technicznego podłóg przemysłowych, „Inżynier Budownictwa” nr 12/2019 oraz nr 1/2020.
 6. P. Hajduk, Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 7. P. Hajduk, Przyczyny powstawania rys w podłogach przemysłowych, „Przegląd Budowlany” nr 4/2015.
 8. P. Hajduk, Przyczyny powstawania wad i uszkodzeń w podłogach przemysłowych, „Przegląd Budowlany” nr 12/2015.
 9. PN-EN 1054 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu.
 10. Z. Pająk, Ł. Drobiec, Uszkodzenia i naprawy betonowych podkładów posadzek przemysłowych, XXIII Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”, Szczyrk marzec 2008, t. III.
 11. W. Rżyński, Naprawa posadzek betonowych za pomocą powłok żywicznych, „Materiały Budowlane” nr 9/2014.
 12. W. Rżyński, B. Karczewski, Renowacja posadzek betonowych przez szlifowanie, „Materiały Budowlane” nr 10/2016.
 13. W. Starosolski, Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 14. G. Zając, Naprawy posadzek przemysłowych, „Materiały Budowlane” nr 9/2002.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in