Pandemia COVID-19. Ochrona przedsiębiorców – najważniejsze rozwiązania

09.07.2020

W czerwcu 2020 r. weszła w życie ustawa dotycząca Tarczy antykryzysowej 4.0. Są to przepisy mające na celu ochronę przedsiębiorstw przed utratą płynności finansowej w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Znaczna część regulacji odnosi się także do obszaru zamówień publicznych.

 

Akt prawny: Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086)

 

Fot. stock.adobe / barbol

Ustawa dotyczy Tarczy antykryzysowej 4.0 i zawiera przepisy mające na celu ochronę przedsiębiorstw przed utratą płynności finansowej w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Znaczna część regulacji odnosi się także do obszaru zamówień publicznych, przyjmując następujące rozwiązania:
 

1. Obowiązek zawiadomienia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu wyłącznie na stronie internetowej. Zrezygnowano natomiast z wymogu zamieszczania ogłoszenia w siedzibie zamawiającego.
 

2. Wprowadzenie obligatoryjności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mają wpływ na jej należyte wykonanie. Zachowano fakultatywność zmiany takiej umowy, w sytuacji gdy zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez wykonawcę mogą mieć potencjalny wpływ na należyte wykonanie umowy.
 

3. Zakaz potrącenia przez zamawiającego kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także wyłączenie możliwości dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy. Przepis dotyczy sytuacji, gdy zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę, nastąpi w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i przez 90 dni od dnia odwołania któregoś z tych stanów.
 

4. Zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o wartości zamówienia równej lub powyżej tzw. progów unijnych.
 

5. Wprowadzenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Dotychczas rozwiązanie takie dotyczyło tylko umów na roboty budowlane.
 

6. Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. W ściśle określonych przypadkach możliwe będzie ustalenie zabezpieczenia w wyższej wysokości – do 10%.
 

7. Możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia, pod warunkiem że taka opcja została ujęta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

Czytaj także:

Poza tym omawiana ustawa wprowadza w innych dziedzinach wiele rozwiązań usprawniających proces inwestycyjny w sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19, do których zaliczyć należy:
 

1. Umożliwienie prowadzenia procedur planistycznych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób dostępny dla każdego zainteresowanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.), z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 

2. Zmiany w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 191, ze zm.), zgodnie z którą inwestor uzyska prawo do dysponowania nieruchomościami niezbędnymi do przygotowania i realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz możliwość rozpoczęcia robót budowlanych z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji.
 

3. Zmiany w uproszczonej procedurze administracyjnej uregulowanej w art. 12b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, ze zm.), dotyczącej obiektów budowlanych związanych z utrzymaniem ciągłości działania istotnych usług służących bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków oraz porządku publicznego i obronności. W przypadku tego rodzaju inwestycji nałożono na inwestora obowiązek przedłożenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W sytuacji gdy inwestor nie będzie mógł złożyć takiego oświadczenia (np. z powodu braku zgody właściciela nieruchomości), wówczas organ będzie uprawniony do wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych lub zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz na zajęcie nieruchomości w celu ich wykonania.
 

4. Zawieszenie wykonywania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania wyników prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu.
 

5. Zwolnienie z pobierania opłat za udostępnianie niektórych zbiorów danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, m.in. ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, szczegółowych osnów geodezyjnych.
 

6. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych w terminie 10 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia.
 

7. Upoważnienie wykonawcy prac geodezyjnych do klauzulowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub mapy do celów projektowych. Zgodnie z przepisami wykonawca będzie uprawniony do opatrzenia wymienionych dokumentów geodezyjnych oświadczeniem, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o pozytywnym wyniku weryfikacji przez właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Uwierzytelnione w ten sposób mapy będzie można wykorzystywać w procesie budowlanym.
 

8. Zwolnienie z opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi właściciel lub użytkownik wieczysty terenu. Pełna opłata, w wysokości 598 zł (wcześniej 107 zł), będzie natomiast naliczana od wniosków o wydanie decyzji składanych przez osoby inne niż właściciele lub użytkownicy wieczyści terenu.

 

Aneta Malan-Wijata

Polecamy: Inwestycje infrastrukturalne – najlepsza tarcza antykryzysowa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in