27. spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej

24.10.2021

Spotkanie izb i związków inżynierów budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 odbyło się 7–10 października br. w Debreczynie na Węgrzech.

 

Było to już kolejne, 27. spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej, którego początki sięgają 1994 r., kiedy to rozpoczęła się współpraca pomiędzy organizacjami budowlanymi z krajów V4. Pierwsze spotkanie odbyło się w Bratysławie na Słowacji, a jego organizatorami były Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa i Słowacki Związek Inżynierów Budownictwa. Do dzisiaj przedstawiciele tych organizacji spotykają się corocznie, każdorazowo w innym kraju Grupy V4. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia była Węgierska Izba Inżynierów (MMK). Pozostałymi uczestnikami były delegacje: Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa (SKSI), Słowackiego Związku Inżynierów Budownictwa (SZSI), Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników Budownictwa (ČKAIT), Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa (ČSSI), Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Stronę polską reprezentowali: w ramach PIIB – Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, oraz Zygmunt Rawicki i Andrzej Pawłowski – wiceprezesi KR PIIB, w ramach PZITB – Maria Kaszyńska, przewodnicząca Zarządu Głównego PZITB, i Ryszard Trykosko, były przewodniczący ZG PZITB.

 

kraje Grupy Wyszehradzkiej

Stopień wodny Tiszalök na rzece Cisa

 

W pierwszym dniu odbyła się międzynarodowa konferencja wyszehradzka na temat „Zrównoważona gospodarka wodna na Węgrzech”, w czasie której zostało wygłoszonych kilka referatów. Przedstawiono w nich m.in. następujące zagadnienia: narodowej strategii wodnej Węgier, regionalnej dystrybucji wody (w tym projekt Civaqua z Debreczyna), zrównoważonego zaopatrzenia w wodę, zmiany paradygmatu w ochronie przeciwpowodziowej, zintegrowanej miejskiej gospodarki wodnej, a także wdrażania ramowej Dyrektywy Wodnej na Węgrzech. W trakcie posiedzenia plenarnego Grupy V4 przewodniczący delegacji poinformowali o istotnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w poszczególnych organizacjach w ostatnich dwóch latach, tj. od 26. spotkania organizacji budowlanych Grupy V4 w Łodzi (październik 2019 r.), ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach prawnych dotyczących budownictwa tym okresie, a także omówili wpływ epidemii koronawirusa na branżę budowlaną, działalność inżynierską i organizacji inżynierskich. Spotkanie w 2020 r. nie doszło do skutku ze względu na sytuację epidemiczną w Europie.

 

kraje Grupy Wyszehradzkiej

Rozpoczęcie konferencji przez przewodniczącego Węgierskiej Izby Inżynierów (MMK)

 

W toku dyskusji plenarnej uzgodniono tekst wspólnej deklaracji ze spotkania, którą podpisali przewodniczący delegacji. Zapisano w niej m.in.:

  • Organizacje budowlane z krajów Grupy Wyszehradzkiej, bazując na swoich doświadczeniach dotyczących tego, jak pandemia zdynamizowała i tak już przyspieszającą cyfryzację, wspólnie podkreśliły, że kluczem do unowocześnienia gospodarki i warunków społecznych jest powszechna cyfryzacja projektowania oraz eksperckich działań inżynierów. Dlatego popierają rządowe programy wspierające ten proces jako kluczowy element działań na rzecz naprawy gospodarki.
  • Delegacje wysłuchały prezentacji na temat zrównoważonych miast i omówiły związek działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz inżynierii. Stwierdzono, że recesja gospodarcza radykalnie zmniejszyła zanieczyszczenie i zwiększyła atrakcyjność czystego środowiska. Potrzeba zrównoważonego, przyjaznego do życia i zdrowego środowiska naturalnego wzrosła do niespotykanego wcześniej poziomu. Dlatego uznano, że konieczne jest:

– podniesienie powszechnej świadomości, że nie można prowadzić walki ze zmianą klimatu i osiągnąć wzmocnienia zrównoważonego rozwoju bez wiedzy inżynieryjnej oraz technicznej;

– jak najszybsze stworzenie systemu instytucjonalnego „głównego inżyniera miejskiego”, ponieważ tylko wiedza inżynierska może zagwarantować kompetentny rozwój infrastruktury miejskiej, która determinuje jakość życia społeczeństwa;

–  zainicjowanie moralnego i finansowego uznania działalności inżynierskiej w tej dziedzinie poprzez odnowiony system subwencji, zamówień publicznych i innych regulacji.

  • Delegacje uważają za konieczne opracowanie regulacji prawnych, które uniemożliwią niekontrolowaną modyfikację planów na etapie budowy. Gdyby takie zmiany mogły nastąpić tylko za zgodą projektanta, oznaczałoby to gwarancję efektywności inwestycji, a tym samym ochronę interesów inwestorów. Delegacje postulują obowiązkowy nadzór autorski projektanta nad wszystkimi typami konstrukcji.

 

kraje Grupy Wyszehradzkiej

Delegacja polska

 

  • Delegacje uważają za swój podstawowy obowiązek zwiększanie społecznego uznania dla inżynierów oraz wiedzy inżynierskiej i są zdecydowane podjąć wspólne kroki w przyszłości, aby rozpocząć działania oraz programy, które to ułatwią. Jako pierwszy krok w tym procesie, czeskie, polskie i słowackie organizacje inżynierskie wyrażają swoje poparcie dla oficjalnego tytułowania węgierskich inżynierów „Dipl.-Ing.” lub tytułem równoważnym, odnoszącym się do ich dyplomów.
  • Uzgodniono, że 28. spotkanie izb i związków inżynierów budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w październiku 2022 r. w Republice Czeskiej. Jego gospodarzami będą Czeska Izba Autoryzowanych Inżynierów i Techników Budownictwa (ČKAIT) i Czeski Związek Inżynierów Budownictwa (ČSSI).

Uczestnicy wydarzenia stwierdzili, że spełniło ono swoje założenia programowe i że dalsza wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi organizacjami budowlanymi jest celowa. Ponadto wyrazili podziękowania organizatorom tegorocznego spotkania za jego bardzo dobre przygotowanie zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

 

kraje Grupy Wyszehradzkiej

Podpisanie deklaracji końcowej

 

Końcowym akcentem była uroczysta kolacja, w czasie której wysłuchano krótkiego występu w wykonaniu artystów z Wydziału Muzycznego Uniwersytetu w Debreczynie.

W trakcie programu technicznego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze stopniem wodnym Tiszalök na rzece Cisa. Przewodniczący delegacji złożyli symboliczne wieńce pod tablicą upamiętniającą prof. Emila Mosonyiego (autora specjalistycznych książek należących do standardowych prac w literaturze hydrotechnicznej, przetłumaczonych na wiele języków, w których skupiał się na problemie wykorzystania energii wodnej; członek Węgierskiej Akademii Nauk) i pomnikiem „Vásárhelyi” (autora prac regulacyjnych na rzece Cisa). Natomiast osoby towarzyszące zwiedziły centrum Debreczyna, Kolegium Reformackie oraz Park Narodowy Hortobagy.

 

Zygmunt Rawicki

 

Czytaj także:

Grupa Wyszehradzka: XXVI spotkanie organizacji budowlanych

25. spotkanie organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in