Odwadnianie stropodachów – wariant tradycyjny i odwrócony

Artykuł sponsorowany

05.09.2022

Prawidłowe i zgodne z normami oraz przepisami odwadnianie stropodachów z Sita Bauelemente.

 

Dach zielony można wykonać, ze względu na wzajemne położenie hydroizolacji i termoizolacji, w dwóch wariantach, tzn. jako:

  • dach tradycyjny,
  • dach o odwróconym układzie warstw.

Położenie hydroizolacji w dachu tradycyjnym umożliwia zabudowę wpustu z odejściem bocznym w warstwie termoizolacji, przejściem orurowania przez attykę i podpięciem do orurowania spustowego. Zaletą takiego rozwiązania jest brak przebić w połaci dachowej i uniknięcie prowadzenia orurowania wewnątrz obiektu.

 

W przypadku dachu o odwróconym układzie warstw wpusty wmontowane są w przebiciach (otworach roboczych) stropu lub wbudowane w attyce z podpięciem do pionu spustowego. Należy jednak zwracać uwagę na dobór odpowiedniego typu wpustu do danej powierzchni dachu, ponieważ wpusty attykowe, ze względu na sposób przepływu wody przez wpust, charakteryzują się kilkukrotnie mniejszą wydajnością od wpustów połaciowych. Z tego również powodu na rozwiązania attykowe typu wpust attykowy lub przelew awaryjny przez attykę wymagane jest – niezależnie od producenta lub oferenta – uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej.

 

Prawidłowo zaprojektowane i wykonane odwadnianie dachu musi zawierać niezbędne elementy, które pełnią określoną funkcję. Dobór odpowiednich elementów zależy od typu dachu, wysokości i rodzaju jego warstw. Dla dachu zielonego tradycyjnego z warstwą termoizolacji np. 20 cm, warstwami takiego dachu (drenażowa, retencyjna, wegetacyjna itp.) o zazielenieniu ekstensywnym do 14 cm i przebiciem pionowym w stropie poprawne rozwiązanie przedstawia rys. 1.

 

Odwadnianie stropodachów

Odwadnianie stropodachów. Rys. 1. Dach tradycyjny ocieplony z zazielenieniem ekstensywnym

 

W skład odwadniania wchodzi wpust dachowy Sita (np. Sita Standard) zabudowany w przebiciu stropu, połączony z paroizolacją. Górną część stanowi element nadbudowy wpustu połączony z właściwą membraną dachową, zbierający wodę z poziomu hydroizolacji, oraz skrzynia dachowa SitaGreen do dachów zielonych wymagana przepisami techniczno-budowlanymi: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. nr 75 poz. 690), wraz z powołaniem rozporządzenia na normę: PN-EN 12056-3:2002, punkt 7.3.2 i normą rzeczową określającą wymagania: PN-EN 1253-4:2016-06 – Zwieńczenia wpustów dachowych.

 

Należy pamiętać, iż skrzynia dachowa nie tylko musi zapewnić dostęp rewizyjny do wpustu poprzez demontowaną kratę górną, ale także powinna mieć odpowiednią perforację i klasę obciążenia właściwą dla miejsca przeznaczenia, np. klasa L15 dla powierzchni obciążonych ruchem pieszym i lekkim kołowym. Pominięcie tego elementu i zabudowanie wlotu wpustu poprzez np. zasypanie substratem lub poprzez wyłożenie powierzchni płytami uniemożliwia zarządcy lub właścicielowi rewizję kanalizacji deszczowej, którą nakazuje Prawo budowlane, Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych, art. 61 i 62 (Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414), jak również jest niezgodne ze sztuką budowlaną. Natomiast zastosowanie do dachów zielonych nieodpowiednich wyrobów budowlanych, np. włazów i studzienek według PN-EN 124, wszystkie części (od 1 do 6), jest nieprawidłowe (komunikat PKN) i jest przyczyną awarii stropodachów zielonych.

 

>>> Odwodnianie główne i awaryjne dachów płaskich – obciążenia połaci słupem wody, dobór systemu odwodniania

>>> Awarie dachów wywołane piętrzącą wodą

 

Skrzynie dachowe SitaGreen poświadczone są najwyższą klasą obciążenia L15 i wartością przepływu wody zarówno filtrującej, jak i powierzchniowej. Dzięki temu zabezpieczają substrat przed gniciem, jak również ruchem wody powierzchniowej, np. wlewaniem przez drzwi tarasowe do lokali.

 

Wokół każdej skrzyni rewizyjnej należy wykonać opaskę żwirową o szerokości przynajmniej 25–30 cm, która ma pełnić funkcję separacyjną dla drobin wypłukiwanych z substratu i ułatwia przepływ wody do wpustu.

 

Budowa dachu tradycyjnego umożliwia również odwadnianie za pomocą wpustu skośnego z wyjściem orurowania na elewację budynku. Taką sytuację montażową przedstawia rys. 2. Zaletą tego rozwiązania odwadniania dachu jest niewątpliwie brak przebicia  stropu. W tym przypadku ważny jest wybór wpustu zapewniającego małe straty cieplne. Wpust Sita z poliuretanu niewątpliwie spełnia tu swoje zadanie. Z uwagi na ekstensywny rodzaj zazielenienia (poniżej 10 cm) należy zastosować niską skrzynię rewizyjną SitaGreen w obowiązkowej opasce żwirowej.

 

Odwadnianie stropodachów

Odwadnianie stropodachów. Rys. 2. Dach tradycyjny ocieplony z zazielenieniem ekstensywnym i wbudowanym wpustem połaciowym z odprowadzeniem wody przez attykę

 

W przypadku kiedy dach jest w wariancie tzw. odwróconym i możliwe jest tylko odprowadzenie wody poprzez attykę, najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest zabudowa wpustu attykowego SitaEasy (poświadczonego Krajową Oceną Techniczną), do którego dostęp rewizyjny umożliwi skrzynia SitaTerra. Taką zabudowę ilustruje rys. 3.

 

Odwadnianie stropodachów

Odwadnianie stropodachów. Rys. 3. Dach odwrócony z zazielenieniem ekstensywnym i wbudowanym wpustem attykowym

 

Dachy zielone mogą znajdować się nie tylko nad ostatnią kondygnacją budynku, ale także stanowią powierzchnie dziedzińców osiedli, pod którymi znajdują się garaże podziemne. Kształtowanie zazielenienia w formie alejek z drzew i krzewów na stropodachach garaży podziemnych, jak również wznoszenie elementów małej architektury wiąże się z odtworzeniem warunków gruntowych potrzebnych do wegetacji roślin i umożliwiających wbudowanie elementów użytkowych.

 

Takie stropodachy zielone wykonuje się przeważnie jako dachy odwrócone z zastosowaniem następującego przekrycia i elementów odwadniania: hydroizolacja, warstwa termoizolacji np. 20 cm, warstwy dachu zielonego (drenażowa, retencyjna, wegetacyjna itp.) o zazielenieniu intensywnym np. 60 cm, przebicie w stropie pod projektowane podpięcie wpustu do orurowania podwieszonego lub pionowego. W skład systemu odwadniania wchodzą: wpust Sita zabudowany wraz z korpusem termoizolacyjnym jako szalunkiem traconym w przebiciu stropu oraz skrzynia rewizyjna wysoka SitaGreen do dachów zielonych. Typowy przekrój realizacji obrazuje rys. 4.

 

Rys. 4. Dach odwrócony z zazielenieniem intensywnym

 

Na koniec warto przypomnieć o obowiązku uwzględnienia awaryjnego systemu odprowadzenia nadmiaru wody opadowej (zgodnie z PN-EN 12056-3, punkt 7.4 Ujścia awaryjne) w sytuacji, kiedy wpust odwadniania głównego jest niedrożny, kolektor główny jest przeciążony lub kiedy warstwy dachu zielonego są przesycone wodą, filtracja spowolniona i ruch wody opadowej odbywa się po wierzchniej warstwie zazielenienia. Alternatywną drogą zrzutu piętrzącej się wody opadowej jest typowy przelew attykowy SitaEasyPlus (poświadczony Krajową Oceną Techniczną) wbudowany w attykę jako tzw. rzygacz. Przykład zabudowy przedstawia rys. 5.

 

Rys. 5. Odwadnianie awaryjne na dachu zielonym

 

Sita Bauelemente oferuje systemowe rozwiązania odwadniania dachów płaskich, w tym dachów zielonych. W zakresie doradztwa spełniamy najwyższe oczekiwania klienta, dbając nie tylko o prawidłowy dobór elementów odwadniania, ale także o spełnienie przy tym wymagań izolacyjności cieplnej stropodachów, ochrony ogniowej, przeznaczenia powierzchni, które określają obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.

 

 

 

 

Sita Bauelemente GmbH Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków

tel. 12 345 70 00

biuro@sita-bauelemente.pl

www.sita-bauelemente.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.