Odpowiedź do artykułu 0 nowym rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

30.09.2006

W czerwcowym numerze „Inżyniera budownictwa” na str. 19, Pan mgr inż. architekt Władysław Korzeniewski w artykule „O nowym rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” napisał, iż Rozporządzenie MTiB powtarza (§ 9 ust. 1) tylko zbędnie treść przepisu Prawa budowlanego (art. 12 ust. 3), który ustala, że warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. (…) przepis ustawowy jest nietrafny merytorycznie i korupcjogenny, ponieważ daje podstawę do dowolnego formułowania pytań z nieograniczonego zakresu wiedzy zawodowej egzaminowanych i uznaniowego kwalifikowania ich odpowiedzi przez komisje kwalifikacyjne.

W czerwcowym numerze „Inżyniera budownictwa” na str. 19, Pan mgr inż. architekt Władysław Korzeniewski w artykule „O nowym rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” napisał, iż Rozporządzenie MTiB powtarza (§ 9 ust. 1) tylko zbędnie treść przepisu Prawa budowlanego (art. 12 ust. 3), który ustala, że warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. (…) przepis ustawowy jest nietrafny merytorycznie i korupcjogenny, ponieważ daje podstawę do dowolnego formułowania pytań z nieograniczonego zakresu wiedzy zawodowej egzaminowanych i uznaniowego kwalifikowania ich odpowiedzi przez komisje kwalifikacyjne. Jest to również pole do swobodnej oceny wiedzy nabytej na uczelniach wyższych, czyli możliwości podważania przez komisje kwalifikacyjne wiarygodności wiedzy potwierdzonej uzyskanymi dyplomami ich ukończenia.

Zdaniem autora ww. artykułu, zamiast powtórzenia tego wadliwego przepisu ustawowego w rozporządzeniu należało wskazać racjonalny sposób realizacji w praktyce przez ustalenie w treści właściwego przepisu, że: egzamin na uprawnienia budowlane, o jakim mówi art. 12 ust. 3 ustawy, składa się z testu pisemnego oraz części ustnej. Pytania z zakresu wiedzy o procesie budowlanym powinny być oparte na przepisach ustawy – Prawo budowlane i przepisach odrębnych, związanych ze stosowaniem Prawa budowlanego, natomiast pytania z zakresu praktycznego zastosowania wiedzy budowlanej – oparte na przepisach techniczno-budow-lanych, odpowiednich dla danej specjalności. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ustali i zaktualizuje corocznie wykaz obowiązujących aktów prawnych, które mają stanowić podstawę egzaminów na uprawnienia budowlane dla określonych specjalności.

Autor twierdzi, iż brak takiego sformułowania treści § 9 ust. 1 rozporządzenia MTiB może stać się przyczyną nadużyć, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez komisje kwalifikacyjne, korzystając z dowolnych redakcji zestawów pytań testowych i możliwości zadawania uznaniowych pytań ustnych.
W imieniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej kategorycznie sprzeciwiam się formułowaniu przedstawionych twierdzeń, iż obowiązujące przepisy dotyczące egzaminów na uprawnienia budowlane mają charakter korupcjogenny. Pytania egzaminacyjne nie są formułowane dowolnie według czyjegoś uznania, ale zgodnie ze ściśle wypracowanymi regułami i doświadczeniem siedmiu sesji egzaminacyjnych, które mają swoją podstawę w przepisach prawa.
Celem działania każdej komisji egzaminacyjnej jest sprawdzenie praktycznej wiedzy osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych. Komisje kwalifikacyjne nie podważają wiarygodności wiedzy zdobytej na uczelni i potwierdzonej dyplomem, sprawdzają jednak, jak ta niejednokrotnie wybitna wiedza jest stosowana przez inżyniera w procesie budowlanym. Ponadto wszyscy są zgodni co do tego, że wiedza zdobyta na uczelni po pewnym czasie ulega dezaktualizacji, a egzamin na uprawnienia budowlane mobilizuje kandydatów do kształcenia permanentnego.

Jedynym możliwym sposobem sprawdzenia stanu wiedzy jest egzamin na uprawnienia budowlane, który zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578) składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:

znajomości procesu budowlanego,
umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Zasadniczym aktem prawnym regulującym proces budowlany jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, która normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. (…)
prof. KAZIMIERZ SZULBORSKI
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

  Zamów
prenumeratę

Więcej – czytaj w numerze „Inżynier budownictwa”, lipiec – sierpień 2006.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in