Ochrona przed hałasem w świetle obowiązujących przepisów i norm

30.01.2023

Idealna cisza jest możliwa do osiągnięcia jedynie w warunkach laboratoryjnych, dlatego też dźwięk stanowi naturalną i nieodłączną część życia człowieka. Większość rozchodzących się, codziennych odgłosów nie stanowi zagrożenia dla ludzi, ich negatywne oddziaływanie pojawia się dopiero w momencie, w którym mamy do czynienia z hałasem.

 

Hałasem nazywamy wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Zagadnienie ochrony przed hałasem oraz izolacyjności akustycznej jest na tyle istotne, że swoje odniesienie odnajduje w przepisach oraz normach:

  • Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z późn. zm.: Dz.U. 2022 2206) – wśród 7 wymagań podstawowych, które muszą spełniać budynki, jest również obowiązek ochrony przed hałasem i drganiami;
  • Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (z późn. zm.: Dz.U. 2020 poz. 471) – stwierdzenie, że warunkiem prawidłowego zastosowania wyrobów budowlanych w budynku jest wcześniejsze określenie ich parametrów akustycznych;
  • Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (z późn. : Dz.U. 2012 poz. 1109) – podane są tu dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego;
  • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.: Dz.U. 2022 poz. 248), w którym przywołano następujące normy:

– PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna obiektów budowlanych (aktualnie zastąpiona PN-B-02151-3:2015-10);

– PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach (obecnie zastąpiona PN-B-02151-2:2018-01);

– PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach (zastąpiona PN-B-02171:2017-06);

– PN-EN 12354-1:2002 Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – w której ujęto m.in. wpływ przenoszenia bocznego (zastąpiona PN-EN ISO 12354-1:2017-10).

Fakt nowelizacji w ostatnich latach wymienionych norm dotyczących akustyki budowlanej, a także opracowanie PN-B-02151-5:2017-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji – jednoznacznie ukazują rosnące zainteresowanie sektora budowlanego zagadnieniami zabezpieczenia ludzi przed hałasem.

 

>>> Hałas w szkole – szkodliwość i sposoby rozwiązywania problemów z akustyką

>>> Wpływ zastosowanych materiałów budowlanych na akustykę domów jednorodzinnych

Rodzaje i źródła hałasu

Obiekty budowlane są narażone na oddziaływanie różnego rodzaju dźwięków o różnym poziomie częstotliwości. Hałas przenoszony na elementy budynku ze względu na genezę powstania dzielimy na:

  • zewnętrzny powietrzny,
  • wewnętrzny powietrzny i uderzeniowy,
  • pogłosowy,
  • instalacyjny,
  • powstający od wyposażenia technicznego budynku,
  • drgania od źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.

Tak różne źródła hałasu znajdują również swoje odzwierciedlenie w podziale izolacyjności akustycznej na izolacyjność od dźwięków powietrznych oraz od dźwięków uderzeniowych.

 

Ochrona przed hałasem

Fot. stock.adobe/Krakenimages.com

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych

Izolacyjność akustyczną przegród budowlanych zwykle opisuje się za pomocą jednoliczbowego ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw (wyznaczanego w warunkach laboratoryjnych na podstawie charakterystyki w funkcji częstotliwości w przedziale 100–3150 Hz [dB] – 16 pomiarów) oraz widmowych wskaźników adaptacyjnych C (widmowy wskaźnik adaptacyjny dla widma płaskiego) i Ctr (widmowy wskaźnik adaptacyjny przy przewadze niskich częstotliwości). W tabeli podano rodzaje źródeł hałasu dla poszczególnych wskaźników adaptacyjnych.

 

Tab. Źródła hałasu dla widmowych wskaźników adaptacyjnych C oraz Ctr

 

Kolejnym krokiem w określaniu izolacyjności akustycznej przegród jest obliczenie wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej:

RA1 = Rw + C

RA2 = Rw + Ctr

Wybór odpowiedniego wskaźnika do oceny izolacyjności akustycznej przegrody jest determinowany przez rodzaj częstotliwości hałasu, który na nią oddziałuje (w sposób dominujący). Wskaźnik RA1 jest analizowany dla przegród, na które oddziałują hałasy średnio oraz wysoko częstotliwościowe (zwykle przegrody wewnętrzne budynku). Natomiast RA2 jest uwzględniany przy ocenie przegród narażonych na działanie hałasów niskich częstotliwości (ściany zewnętrzne).

 

>>> Izolacyjność akustyczna – problemy, przepisy, rozwiązania

>>> Systemy dźwiękochłonne do kształtowania akustyki

>>> Akustyka domów jednorodzinnych o zabudowie szeregowej

>>> Wpływ lokalizacji budynku na komfort akustyczny

 

Przy obliczaniu izolacyjności akustycznej przegród metodą szacunkową w kolejnym kroku wyznacza się wartości projektowe wskaźników:

RA1R = RA1 – 2

RA2R = RA2 – 2

Wartości projektowe to w rzeczywistości wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej skorygowane o 2 dB, określone przez normę PN-B-02151-3:2015-10 jako korekta wyników badań laboratoryjnych (tzw. współczynnik bezpieczeństwa). Metoda przybliżona doprowadza do otrzymania wartości wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A1:

R’A1 = RA1R – Ka

gdzie Ka jest poprawką wartości określającą wpływ bocznego przenoszenia dźwięku. Wartość poprawki Ka zależy od izolacyjności akustycznej przegrody, rodzaju przegród bocznych i węzłów, a także geometrii (wymiarów ścian i pomieszczeń). Wartości Ka dla konkretnych rozwiązań zostały podane w poradniku ITB 406/2016 „Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002”.

Ochrona przed hałasem – prawo masy

Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych w największym stopniu jest determinowana przez gęstość objętościową przegrody (tj. masę przegrody). Im większa gęstość objętościowa, tym lepiej przegroda chroni przed przenoszeniem niepożądanych dźwięków (trudniej ją wprowadzić w rezonans). To zjawisko wynika bezpośrednio z prawa masy, które jest jednym z podstawowych praw akustyki architektonicznej. Jest ono wyrażone wzorem:

Ochrona przed hałasem

gdzie:

R – izolacyjność akustyczna przegrody od dźwięków powietrznych,

f – częstotliwość dźwięku,

m – masa jednostkowa przegrody,

ρo – masa jednostkowa ośrodka,

c – prędkość dźwięku w ośrodku.

Zgodnie z prawem masy podwojenie masy przegrody powoduje wzrost izolacyjności akustycznej o 6 dB. Na rynku materiałów ściennych tymi, które charakteryzują się najwyższym potencjałem w zakresie izolacyjności akustycznej, są silikaty, czyli elementy wapienno-piaskowe o dużej gęstości objętościowej (do 2200 kg/m3). Duża masa elementu stanowiąca wstępne wyzwanie wykonawcze w rzeczywistości, w procesie eksploatacji obiektu, okazuje się jedną z największych zalet materiału – ciężka, masywna przegroda stanowi szczelną zaporę przeciw propagacji niechcianych dźwięków.

 

Joanna Nowaczyk
inżynier produktu
H+H Polska Sp. z o.o.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.