Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

29.10.2015

30 września br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB.

Po przyjęciu protokołu z po­przedniego posiedzenia pre­zydium, zebrani zapoznali się z terminarzem działań przygotowaw­czych do XV Krajowego Zjazdu Spra­wozdawczego PIIB, który zaplano­wano na 24-25 czerwca 2016 r Informację tę przedstawiła Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, która omówiła następnie projekt uchwały Krajowej Rady w sprawie regulaminu funkcjonowania Komisji ds. Wyrobów Budowlanych. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Krajowej Rady w zakresie szeroko rozumianej tematy­ki i problematyki wyrobów budowlanych, powoływanym i odwoływanym przez Krajową Radę PUB w jej okresie kaden­cyjnym-zauważyła D. Gawęcka.

Po przedstawieniu zapisów projektu uchwały w sprawie Regulaminu Komi­sji ds. Wyrobów Budowlanych, człon­kowie prezydium zaakceptowali jego propozycję. W dalszej części spotka­nia D. Gawęcka zaprezentowała pro­jekt uchwały Krajowej Rady w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupeł­niających, który został przyjęty przez uczestników obrad.

Działania Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. oraz założenia programowe na rok 2016 r. omówił Jaromir Kuśmider, prezes wydawnictwa. W swojej wy­powiedzi zwrócił uwagę, że wydaw­nictwo w tym roku realizuje nie tylko wydawanie czasopisma „Inżynier Bu­downictwa”, ale także ukazał się „Ka­talog Inżyniera” oraz zaplanowano 5 wydań „Vademecum”. Prezes Wydaw­nictwa PIIB Sp. z o.o. zauważył także, że każdy z tytułów ma swoją stronę internetową.

 

 

Wydawnictwo przygotowało również w tym roku dwie pozycje „Kreatorów Budownictwa”, jedno o charakterze komercyjnym oraz drugie, prezentują­ce członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, którzy za swoją pracę zawodową oraz działal­ność społeczną zasługują na miano „Kreatora Budownictwa”. Prezes J. Kuśmider zapowiedział uroczystą galę organizowaną przez wydawnic­two – 26 listopada br., podczas której zostaną wręczone wyróżnionym oso­bom tytuły „Kreator Budownictwa”. Barbara Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelna czasopisma „Inżynier Bu­downictwa”, zwróciła uwagę na te­maty cieszące się największą popu­larnością wśród czytelników pisma. Są nimi m.in. artykuły podejmujące problemy prawne oraz artykuły dyskusyjne. Redaktor naczelna podkreśliła, że dzięki zwiększeniu objętości czasopisma do 120 stron, re­dakcja stara się szerzej prezentować publikacje dotyczące funkcjonowania okręgowych izb. O dobrej współpracy z redak­cją „Inżyniera Budownictwa” mówił Stefan Czarniecki, prze­wodniczący Rady Programowej czasopisma, skupiającej przed­stawicieli stowarzyszeń nauko­wo-technicznych. Zbigniew Gra­bowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., w jej imieniu także pozytywnie ocenił zarówno dzia­łalność ekonomiczną, jak i mery­toryczną wydawnictwa. Uczestnicy posiedzenia przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wydatków na cza­sopismo PIIB „Inżynier Budow­nictwa” w roku 2016. Zgodnie z nią KR PIIB zakupi w przyszłym roku 11 numerów czasopisma w cenie 2 zł plus VAT za jeden egzemplarz, w tym Okręgowe Rady OIIB zapłacą 0,90 zł plus VAT za jeden egzemplarz. Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB, omówił realiza­cję budżetu za 8 miesięcy. Andrzej R. Dobrucki poinformo­wał członków Prezydium KR PIIB o zakupie nieruchomości w War­szawie na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nowo zakupiona nieruchomość znaj­duje się przy ul. Kujawskiej 1. Jest to wolno stojący budynek użytkowy, wybudowany w la­tach 1914-1915, o łącznej po­wierzchni zabudowy wynoszącej 498 m2.

Starania związane z nabyciem nieruchomości na własność na siedzibę PIIB trwały już od paru lat. W 2010 r. powołano Zespół ds. zakupu powierzchni biuro­wej, który miał się zająć zaku­pem takiego obiektu. Zespół, którego skład osobowy zmieniał się w ciągu tych lat, rozpatry­wał wiele możliwych propozycji, ale biorąc pod uwagę narzucone kryteria, jakimi były m.in. mak­symalna cena czy też lokalizacja związana z dogodnym dojazdem do nieruchomości, nie spełniały one oczekiwań.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in