Obradowała Krajowa Rada

12.04.2012

28 marca obradowała Krajowa Rada PIIB. Dyskutowano  m.in.o możliwości podwyższenia składki oraz pracach zespołu ds. zakupu elektronicznego dostępu do norm. Podsumowano XVIII sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane.

Obradom przewodniczył prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki. Na początku spotkania Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, omówił wyniki XVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne w całym kraju przyjęły 2636 wniosków. Do pisemnego egzaminu testowego przystąpiło 2568 osób oraz dodatkowo 178 osób przystąpiło w trybie poprawkowym do części ustnej. Uprawnienia uzyskało 2260 inżynierów. Przewodniczący KKK przedstawił również problem zmian przepisów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

 

 

Następnie Andrzej R. Dobrucki omówił przebieg spotkania przewodniczących rad okręgowych PIIB z wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego, w którym uczestniczył także Janusz Żbik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, oraz Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Informację dotyczącą analizy wysokości składki na okręgową izbę przedstawił Mieczysław Grodzki, przewodniczący zespołu powołanego w celu zbadania tej sprawy. Z analizy porównawczej budżetów wszystkich izb okręgowych za rok 2010, którą przeprowadził zespół, wynika, że wydatki na działalność statutową oraz obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową przewyższają przychody wynikające ze składki członkowskiej na izby okręgowe, która obecnie wynosi 25 zł na miesiąc. Brak środków jest szczególnie dotkliwy w małych izbach, a ich kondycja finansowa sprawia, że nie mogą w pełni prowadzić działalności statutowej. Podczas dyskusji zwrócono także uwagę na fakt, że wysokość obecnie obowiązujących składek ustalona została 10 lat temu i nie była indeksowana przy systematycznie wzrastających innych cenach. Przewodniczący zespołu ds. wysokości składki na okręgową izbę zaproponował przekazanie wniosków do analizy poszczególnym okręgowym izbom oraz zaproponował wzrost składki od roku 2013.

 

 

Następnie skarbnik KR PIIB Andrzej Jaworski przedstawił budżet Krajowej Rady na 2013 r. z podwyższoną składką o 1 zł miesięcznie. W swojej wypowiedzi podkreślił, że budżet uwzględnia zmieniające się realia funkcjonowania samorządu zawodowego oraz konieczność realizacji w pełni zadań statutowych, jakie spoczywają na samorządzie. Dlatego też budżet na 2013 r. obejmuje m.in. koszt planowanego rozwoju szkoleń internetowych dla członków PIIB i rozwój czasopisma „Inżynier Budownictwa”. Podczas gorącej dyskusji zdecydowano przedstawić tę kwestię na okręgowych zjazdach, zaś projekt budżetu uwzględniający uwagi zebranych będzie zaprezentowany na Krajowym Zjeździe.

Piotr Korczak, przewodniczący zespołu ds. elektronicznego dostępu do Polskich Norm, omówił działania zespołu, które uwzględniały ustalenia przyjęte na posiedzeniu Prezydium KR 22.02. br. Zgodnie z nimi zespół podjął próby uzyskania lepszych warunków zakupu Polskich Norm w PKN, które odnosiły się głównie do ograniczenia liczby jednoczesnych dostępów przy zachowaniu pozostałych możliwości funkcjonalnych oferowanej usługi oraz umożliwienia umieszczenia zakupionych PN na serwerze PIIB w okresie trwania umowy.

P. Korczak poinformował, że wpłynęła także do zespołu skorygowana oferta Podkarpackiej OIIB, która nie przewiduje sprzedaży pakietu PKN Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, a jedynie 3-letni dostęp.

 

 

Przewodniczący zespołu ds. elektronicznego dostępu do PN powiedział, że zespół wnioskuje za zakupem Polskich Norm bezpośrednio od PKN w pakiecie usługi „E-dostęp”. Koszt zakupu wynosi prawie 2,6 mln zł netto w rozłożeniu na 3 lata. Uczestnicy spotkania podczas burzliwej dyskusji zwracali uwagę na bardzo wysoki koszt zakupu PN, wyrażając przy tym obawę, że liczba osób korzystających z norm może być zbyt mała.

Ryszard Dobrowolski, sekretarz KR PIIB, omówił stan przygotowań sprawozdań organów za rok 2011 na Krajowy Zjazd. W czasie posiedzenia przyjęto także terminarz zebrań Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB w II półroczu 2012 r. oraz podjęto uchwały w sprawie dotyczącej polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym PIIB.

Na koniec zaakceptowano nadanie honorowych odznak PIIB dla członków izb: dolnośląskiej, lubuskiej, kujawsko–pomorskiej, pomorskiej, opolskiej, zachodniopomorskiej, podkarpackiej.

W obradach Krajowej Rady uczestniczyli: Monika Majewska z MTBiGM oraz Jerzy Baryłka z GUNB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in