Obradowała Krajowa Rada PIIB

08.04.2016

2 marca br. w Warszawie obradowała KR PIIB. Omawiano m.in. XXVI sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane, założenia doskonalenia zawodowego członków PIIB oraz prace zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB.

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W obradach wziął udział Jacek Szer, p.o. główny inspektor nadzoru budowlanego, który w swoim wystąpieniu zadeklarował chęć uczestnictwa w posiedzeniach Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB. Stwierdził też, że docierają do niego sygnały, iż pracownicy administracji państwowej, w tym administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pełnią funkcje sprzeczne z wykonywaną przez nich pracą. Dlatego zapowiedział zwrócenie się z tą sprawą do wojewodów oraz organów nadzoru budowlanego.

W dalszej części posiedzenia Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, omówił wyniki XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. W związku z wejściem w życie w 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz rozporządzenia w sprawie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokonano zmian w centralnej bazie pytań, uwzględniając wytyczne tych aktów prawnych, np. możliwość uzyskiwania uprawnień budowlanych przez techników i majstrów.

W jesiennej sesji egzaminacyjnej 2015 r. do egzaminu pisemnego przystąpiło 3231 kandydatów oraz dodatkowo 514 osób zdawało poprawkowy egzamin ustny. W wyniku przeprowadzonych egzaminów – pisemnego i ustnego – 2663 osoby uzyskały uprawnienia budowlane. Średnia zdawalność testu wynosiła 88,4%, natomiast egzaminu ustnego – 79%.

 

Jacek Szer, Andrzej R. Dobrucki, Danuta Gawęcka

 

Najwięcej uprawnień budowlanych uzyskali w XXVI sesji egzaminacyjnej inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – ok. 45%, w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 19,5%, potem w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 15,1% oraz w specjalności inżynieryjnej drogowej – 9,3%. Pozostałe specjalności reprezentowały się następująco: specjalność inżynieryjna mostowa – 3,9%; specjalność inżynieryjna kolejowa obiekty – 3,2%; specjalność inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym – 0,9%; specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 1,5%; specjalność inżynieryjna wyburzeniowa – 1 osoba i specjalność instalacyjna telekomunikacyjna – 1,6%. Należy zauważyć, że od pewnego czasu tendencje dotyczące zdawalności egzaminów utrzymują się na podobnym poziomie oraz wskazują, że zdawalność egzaminu ustnego jest niższa od pisemnego, co może być wynikiem skrócenia okresu praktyki zawodowej wraz z tzw. ustawą deregulacyjną.

Następnie uczestnicy posiedzenia zapoznali się z założeniami doskonalenia zawodowego członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, które omówił Zbigniew Dzierżewicz. Zwrócił uwagę, że członkowie PIIB powinni podnosić kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnych formach szkolenia, aby wykonywać swą pracę z należytą starannością, jej właściwą organizacją, bezpieczeństwem oraz jakością w zakresie odpowiedzialności cywilnej, dyscyplinarnej, zawodowej i karnej. Z. Dzierżewicz przedstawił propozycję ustawicznego doskonalenia zawodowego, które powinno być prowadzone w formie wykładów, seminariów i szkoleń. Natomiast dokształcanie zawodowe powinno mieć charakter szkoleń i kursów specjalistycznych. Uczestnicy posiedzenia z uwagą wysłuchali opracowanej propozycji oraz podzielili się uwagami na ten temat. Podkreślali bardzo duże znaczenie szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji przez inżynierów.

Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła pracę zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Powiadomiła, że, w wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, wyłoniona została firma FS&P Arcus Sp. z o.o. z Warszawy. Zdaniem członków zespołu propozycja FS&P Arcus Sp. z o.o. była najlepsza spośród innych zaoferowanych. Członkowie Krajowej Rady zapoznali się także z prezentacją zwycięskiego projektu przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Kujawskiej w Warszawie.

 

Zbigniew Dzierżewicz

 

O tym, jak prezentował się nasz samorząd na koniec 2015 r. w statystyce, mówił Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB. Skupialiśmy w naszych szeregach 115 316 osób. Mężczyźni stanowili 88%, natomiast kobiety – 12% – zauważył A. Kuśmierczyk.

Najliczniejsza była Mazowiecka OIIB z 17 128 członkami, drugie miejsce zajmowała Śląska OIIB (12 704), a trzecie miejsce – Małopolska OIIB (11 067). Najmniej zrzeszała Opolska OIIB – 2627 osób oraz Lubuska OIIB (2731).

Wśród członków PIIB największą grupę stanowiły osoby reprezentujące budownictwo ogólne – 53,13%; następnie instalacje sanitarne – 19%; instalacje elektryczne – 14,76%; budownictwo drogowe – 7,38%; budownictwo mostowe – 1,8%; budownictwo wodno-melioracyjne – 1,61%; budownictwo kolejowe – 1,46%; budownictwo telekomunikacyjne – 0,82%; budownictwo hydrotechniczne – 0,03% i budownictwo wyburzeniowe – 0,02%.

W czasie obrad przyjęto także uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek za rok 2016 i dotyczących przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierskich – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE) oraz na działalność Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa. Przyjęto terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB w II półroczu 2016 r. oraz omówiono stan przygotowań do XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Nadano także odznaki honorowe PIIB zasłużonym członkom: Dolnośląskiej, Mazowieckiej, Kujawsko-Pomorskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej, Śląskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in