Obradowała Krajowa Rada PIIB

18.12.2013

11 grudnia odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB w Warszawie. Obrady prowadził Andrzej R. Dobrucki – prezes PIIB. Dyskutowano m.in. o współpracy PIIB z organizacjami zagranicznymi oraz o obowiązkowym ubezpieczeniu OC inżynierów budownictwa.

W obradach KR PIIB uczestniczyli: E. Burchacińska, M. Tomaszewska-Pestka, J. Maniura oraz K. Bara – przedstawiciele STU „Ergo Hestia” SA, którzy poinformowali zebranych o stanie realizacji umowy generalnej OC członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 stycznia 2012 r. oraz umowy o współpracy z dnia 16 stycznia 2012 r. Zobrazowali między innymi, jak kształtowała się wysokość stawki OC w latach 2003–2013. W roku 2003 wynosiła ona 120 zł, w roku 2011 – 96 zł, natomiast w roku 2012 – 83 zł. W 2013 r. członkowie PIIB płacili 79 zł, zaś od 2014 r. stawka OC wynosi 70 zł. Malejąca od kilku lat wysokość ponoszonej składki związana jest m.in. z rezygnacją z usług brokera.

 

 

Następnie Krystyna Korniak-Figa – przewodnicząca Komisji Wnioskowej, zreferowała realizację wniosków przyjętych na XII Krajowym Zjeździe oraz na okręgowych zjazdach. Do Komisji Wnioskowej wpłynęło 75 wniosków, z tego 21 zgłoszonych na XII Krajowym Zjeździe PIIB oraz 53 wnioski zgłoszone przez okręgowe zjazdy – zauważyła. Przewodnicząca Komisji Wnioskowej przedstawiła szczegółową statystykę dotyczącą realizacji zgłoszonych wniosków oraz wskazała na ich konkretne rozwiązania, które zostały przekazane uczestnikom zebrania w przygotowanych materiałach.

Kolejnym punktem obrad było omówienie zebrań informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez krajowe organy w 2013 r.: Komisję Kwalifikacyjną, Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Komisję Rewizyjną.

 

 

Marian Płachecki – przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, podkreślił znaczenie i wagę szkoleń organizowanych dla okręgowych komisji kwalifikacyjnych, które mają bezpośrednie przełożenie na ich profesjonalne funkcjonowanie. Krajowy Sąd Dyscyplinarny razem z Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, ze względu na zbliżony zakres tematyczny jak i problematykę, zorganizowali w 2013 r. wspólnie dwa szkolenia. Gilbert Okulicz-Kozaryn – przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, podkreślił, że coraz częściej organizowane są szkolenia okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników odpowiedzialności zawodowej wspólnie przez kilka okręgowych izb. Przynoszą one pozytywne efekty dla naszych członków – dodał. Szkolenie Krajowej Komisji Rewizyjnej omówił jej przewodniczący Tadeusz Durak. Podkreślił, że w czasie jego trwania starano się przybliżyć złożoność tematyki ekonomicznej oraz zagadnień prawnych, z jakimi członkowie okręgowych komisji rewizyjnych mają do czynienia podczas swoich działań kontrolnych.

 

 

Uczestnicy grudniowego posiedzenia Krajowej Rady zapoznali się także z informacją dotyczącą pracy przedstawicieli PIIB na forum organizacji zagranicznych. Włodzimierz Szymczak – prezydent elekt Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE), omówił funkcjonowanie tej organizacji wraz z planowanymi strategicznymi działaniami. Zauważył, że 60. Walne Zgromadzenie ECCE odbędzie się w 2014 r. w Warszawie i jego organizatorem będzie PIIB. Działalność Grupy Wyszehradzkiej przedstawił Zygmunt Rawicki, który omówił przygotowania do kolejnego wydawnictwa poświęconego obiektom inżynierskim zrealizowanym na terenie krajów należących do tej grupy. Obecna publikacja realizowana jest przez PIIB i ukaże się w 2014 r. Wspomniał również o spotkaniu w 2013 r. organizacji budowlanych w Czechach, podczas którego podjęto tematy dotyczące m.in. europejskiej karty inżynierskiej i implementacji wybranych dyrektyw Unii Europejskiej. O pracy w Europejskiej Radzie Izb Inżynierów (ECEC) referował Zygmunt Meyer. Podkreślił, że podczas ostatniego spotkania, które odbyło się w październiku 2013 r. dyskutowano m.in. o deregulacji zawodów, ustawie o zamówieniach publicznych, zwracając szczególną uwagę na kryterium wyboru najniższej ceny, oraz o karcie inżyniera. Zauważył, że do ECEC jako nowy członek została przyjęta Wlk. Brytania. Z. Meyer został natomiast ponownie wybrany na audytora, reprezentując PIIB na następną kadencję.

O spotkaniu redaktorów naczelnych okręgowych biuletynów oraz osób odpowiedzialnych za kontakty z mediami mówiła Urszula Kieller-Zawisza, doradca ds. Komunikacji Społecznej PIIB. W spotkaniu tym uczestniczył A.R. Dobrucki, który omówił m.in. działania PIIB w 2013 r., zwłaszcza zaś dotyczące ustawy deregulacyjnej. Redaktorzy mogli także pogłębić wiedzę związaną z zasadami dobrego redagowania biuletynów oraz zapoznać się ze zmianami w prawie prasowym.

Następnie realizację budżetu PIIB za 11 miesięcy 2013 r. przedstawił Andrzej Jaworski – skarbnik Krajowej Rady. Członkowie KR PIIB podjęli także uchwałę zatwierdzającą uchwałę Prezydium KR w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo „Inżynier Budownictwa” w roku 2014 oraz przyjęli schemat sprawozdania Krajowej Rady za 2013 r.

Przewodniczący okręgowych rad przedstawili także informacje dotyczące obwodowych zebrań wyborczych, podczas których wybrani zostali delegaci na zjazdy okręgowe w kadencji 2014–2018. Zdecydowano również o nadaniu odznak honorowych PIIB dla członków izb: zachodniopomorskiej i opolskiej. Na zakończenie obrad, ich uczestnicy złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.

W posiedzeniu KR PIIB uczestniczyła Iza Strojna reprezentująca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in