O torowiskach tramwajowych raz jeszcze

05.09.2011

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami w zakresie określenia uprawnień właściwych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie torowisk tramwajowych oraz dyskusją, jaka miała miejsce na łamach czasopisma ,,Inżynier budownictwa” (nr 12/2010, s. 12 oraz nr 3/2011, s. 13), pragniemy przedstawić stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w tym zakresie.

Po szczegółowej i wnikliwej analizie obowiązujących przepisów oraz uwzględniając opinie fachowców pracujących w zakresie dróg i torowisk tramwajowych, zdaniem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych projektanta lub kierownika robót budowlanych w zakresie torowisk tramwajowych upoważnione są osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń.

Potwierdzenie powyższego znajdujemy w obowiązujących przepisach. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostało zdefiniowane pojęcie torowiska tramwajowego. Zgodnie z art. 4 pkt 4 ww. ustawy torowisko tramwajowe to część ulicy między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy.

Z kolei ulica to droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe (art. 4 pkt 3 ustawy o drogach publicznych).

Z powyższego można wywnioskować, iż torowisko tramwajowe jako element ulicy podlega regulacjom ustawy o drogach publicznych, do których odwołuje się obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), przy określaniu zakresu uprawnień w specjalności drogowej bez ograniczeń. 

Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

– droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,

– droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Dodatkowo należy sięgnąć do przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), w którym dział III, rozdział 10 w całości poświęcony został właśnie torowisku tramwajowemu.

Jednocześnie należy przytoczyć:

– Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych, wydane przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska – Departament Komunikacji Miejskiej i Dróg – Warszawa 1983 r.;

– Tymczasowe wytyczne do projektowania szybkiej komunikacji tramwajowej wydane przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska – Departament Komunikacji Miejskiej i Dróg – Warszawa 1981 r.;

które budowle oraz tory tramwajowe zaliczają do obiektów drogowych, a nie kolejowych.

Natomiast przybliżając argumenty ściśle merytoryczne, na które powołują się inżynierowie, należy stwierdzić, iż:

– torowisko tramwajowe jest zawsze związane z pasem drogowym;

– projektowanie linii tramwajowych wymaga znajomości projektowania ulic;

– powinno się stosować wspólne pasy jazdy w pasie dzielącym ulice dla tramwajów i autobusów;

– lokalizacja linii tramwajowych w pasie ulicy wymaga poza znajomością technologii budowy dróg, również znajomości inżynierii ruchu drogowego;

– tory tramwajowe w aglomeracji miejskiej stanowią element obsługi komunikacji miasta.

Jednocześnie należy wskazać na różnice między budowlami kolejowymi a drogowymi – tramwajowymi oraz związaną z nimi infrastrukturą, które można scharakteryzować następująco:

– konstrukcja torów pojazdów szynowych, w tym w szczególności w rozjazdach i torowisku wspólnym z jezdnią;

– lokalizacja układu torowego w powiązaniu z pasem drogowym (torowiska tramwajowe jako element układu drogowego, torowisko kolejowe tylko jako przejazdy);

– zajezdnie tramwajowe, a w budowlach kolejowych stacje kolejowe, lokomotywownie, wagonownie;

– uzbrojenie terenu wpływające na trudności realizacyjne: torowiska zlokalizowane w terenach zurbanizowanych z dużą gęstością uzbrojenia podziemnego, natomiast obiekty kolejowe w przeważającej części zlokalizowane poza terenami zurbanizowanymi;

– układ geometryczny torów: torowiska tramwajowe dopasowane do potrzeb geometrii układu drogowego, torowiska kolejowe kształtowane głównie z uwagi na potrzeby wymagań kolejowych;

– organizacja ruchu, sygnalizacja świetlna, systemy zabezpieczenia tramwajowego i kolejowego – zupełnie różne rozwiązania techniczne;

– przepisy: odrębne ustawy i akty wykonawcze dla obydwu typów budowli.

Nie można też zgodzić się z argumentem podnoszonym przez niektórych, iż osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie dróg nie ma odpowiedniego przygotowania zawodowego i wiedzy niezbędnej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg szynowych – torowisk tramwajowych.

Z informacji posiadanych przez KKK wynika bowiem, że np. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, na specjalności Inżynieria Komunikacyjna wykładany jest przedmiot pod nazwą „Drogi szynowe”. W ramach tego przedmiotu studenci zdobywają wiedzę m.in. na temat budowli tramwajowych.

Dodatkowo KKK zwróciła się z prośbą do Władz Uczelni Technicznych, aby program studiów na kierunku Budownictwo, specjalność Drogi i Ulice obejmował problematykę projektowania i realizacji torowisk tramwajowych.

Uwzględniając przytoczone powyżej podstawy prawne i argumenty techniczne, KKK uznaje, że do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych projektanta lub kierownika robót budowlanych w zakresie torowisk tramwajowych upoważnione są osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie dróg bez ograniczeń.

 

dr inż. Marian Płachecki

przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr Joanna Smarż

główny specjalista Krajowego Biura PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.