O doskonaleniu zawodowym oraz wynikach egzaminów na uprawnienia budowlane na KR PIIB

29.03.2017

1 marca br. w Warszawie obradowała Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Posiedzenie KR PIIB prowadził jej prezes Andrzej Roch Dobrucki. Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, omówił wyniki XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. W rezultacie jej przeprowadzenia 2694 osoby uzyskały uprawnienia budowlane. Do ustnej części egzaminu przystąpiło 3547 osób, w tym 758 w trybie poprawkowym. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 86,5%, a ustnego – 75,9%. Najwięcej decyzji nadających uprawnienia budowlane przyznano w Mazowieckiej OIIB (423), Śląskiej OIIB (294) i w Małopolskiej OIIB (278). Należy zauważyć, że od pewnego czasu tendencje dotyczące zdawalności egzaminów utrzymują się na podobnym poziomie oraz wskazują, że zdawalność egzaminu ustnego jest niższa od pisemnego, co może być wynikiem skrócenia okresu praktyki zawodowej wraz z tzw. ustawą deregulacyjną. Trzeba podkreślić, że jesteśmy otwartym samorządem zawodowym i w latach 2003-2016 nadaliśmy 58 289 uprawnień budowlanych osobom, które mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Podczas obrad uczestnicy posiedzenia dyskutowali o potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez inżynierów budownictwa. Adam Podhorecki, przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, stwierdził, że stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez członków naszego samorządu zawodowego jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich samodzielnych funkcji technicznych. Sprzyja to wzrostowi prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

 

Piotr Filipowicz

 

W czasie dyskusji uczestnicy posiedzenia wymienili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami oraz przyjęli uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Zgodnie z nią za formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego uznaje się m.in. systematyczne sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uczestnictwo w zorganizowanych, grupowych jak i indywidualnych formach edukacji zawodowej. Zgodnie z przyjętą uchwałą Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego ma opracować szczegółowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

O spotkaniu przedstawicieli izb i organizacji budowlanych Grupy Wyszehradzkiej V4, które miało miejsce 16 grudnia ubiegłego roku w Pradze, mówił Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB. Spotkanie było poświęcone omówieniu stanu zaawansowania technologii BIM w tych krajach. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Stefan Czarniecki i Łukasz Gorgolewski, członek KR PIIB. W swoim wystąpieniu w Pradze S. Czarniecki podkreślił, że na XV Krajowym Zjeździe PIIB przyjęto stanowisko, w którym zapisano m.in. „podjęcie działań, w tym szkoleń i wystąpień do organów władzy państwowej, wspierających stopniowe wdrażanie BIM, uwzględniających interesy małych i średnich przedsiębiorstw”. Zastosowanie tej technologii daje możliwość skoordynowania prac uczestników procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach, co przekłada się na realne korzyści, takie jak lepsze prace projektantów, efektywniejsze wykorzystanie materiałów budowlanych, sprawniejsze zarządzanie realizacją inwestycji, a potem jej eksploatacją. Jednak budzi ona także pewne zastrzeżenia związane z jej wdrożeniem i dlatego wprowadzenie technologii BIM w zamówieniach publicznych, jak podkreślił S. Czarniecki, nie powinno być obligatoryjne. Wiceprezes PIIB zauważył, że firmy projektowe balansujące na granicy rentowności mają ograniczone możliwości inwestowania w nową technologię. O ile duże biura projektowe mogą sobie poradzić, o tyle dla małych firm mogą to być wydatki nie do udźwignięcia. Sytuacja ta wzbudza obawy wśród członków PIIB. Wiceprezes PIIB stwierdził, że wymagania przetargowe nie mogą być dyskryminujące oraz nie mogą ograniczać dostępu dla wykonawców.

 

Mieczysław Grodzki

 

O tym, jak prezentował się nasz samorząd zawodowy na koniec 2016 r. w statystyce, mówił Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB. – Skupialiśmy w naszych szeregach 115 581 osób. Mężczyźni stanowili 88%, natomiast kobiety – 12% – zauważył A. Kuśmierczyk. Najliczniejsza była Mazowiecka OIIB z 17 153 członkami, drugie miejsce zajmowała Śląska OIIB (12 689), a trzecie miejsce przypadło Małopolskiej OIIB (11 216). Najmniej zrzeszała Opolska OIIB (2620) oraz Lubuska OIIB (2706). Wśród członków PIIB największą grupę stanowiły osoby reprezentujące budownictwo ogólne – 53,02%,; następnie instalacje sanitarne – 19%; instalacje elektryczne – 14,72%; budownictwo drogowe – 7,44%; budownictwo mostowe – 1,91%; budownictwo kolejowe – 1,51%; budownictwo wodno-melioracyjne – 1,49%; budownictwo telekomunikacyjne – 0,84%; budownictwo hydrotechniczne – 0,06% i budownictwo wyburzeniowe – 0,02%.

Piotr Filipowicz, zastępca sekretarza KR PIIB, zapoznał zebranych z pracami zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Uczestnicy posiedzenia zatwierdzili także uchwałę Prezydium KR PIIB w sprawie przekazania rocznych składek z tytułu przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierów – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE). Przyjęto terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB w II półroczu 2017 r. Nadano także odznaki honorowe PIIB zasłużonym członkom: Podlaskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej, Śląskiej, Opolskiej i Dolnośląskiej OIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in