Narada rzeczników i sędziów z inspektorami nadzoru budowlanego

15.11.2019

W Warszawie odbyła się wspólna narada szkoleniowa przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego z członkami krajowego i okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz krajowymi i okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej.

 

 

W obradach uczestniczyli: prof. Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady PIIB, Norbert Książek – główny inspektor nadzoru budowlanego i Krzysztof Piątek – jego zastępca, Iwona Świderska – dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej GUNB, Tomasz Osiecki – dyrektor Departamentu Skarg i Wniosków GUNB, Jacek Kozłowski – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego GUNB, Marian Zdunek – przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Agnieszka Jońca – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator.

Na początku posiedzenia 6 listopada br. głos zabrał prof. Zbigniew Kledyński, który podkreślił, jak ważna jest współpraca między organami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa a organami nadzoru budowlanego. Krzysztof Piątek wskazał, że tego typu narady dają okazję do wypracowania wspólnych działań na poziomie zadowolenia obu stron.

Następnie o działaniach organów nadzoru budowlanego w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie mówiła Iwona Świderska. Nawiązała m.in. do art. 100 ustawy – Prawo budowlane, który mówi, że nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływnie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu powodującego tę odpowiedzialność i później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy, lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Wskazała na trudności w dotrzymywaniu zaznaczonych w ustawie terminów, które są wynikiem m.in. zachowań odbiegających od zapisanych w Kodeksie zasad etyki zawodowej członków PIIB i przyczyniających się do dalszych działań związanych z egzekwowaniem odpowiedzialności zawodowej.

 

 

Dyrektor wskazała także, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2019 r. liczba wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej inżynierów budownictwa, skierowanych do izb samorządu zawodowego, wyniosła 180 i jest mniejsza w porównaniu z 2017 i 2018 r. Mówiła o obowiązkach, jakie spoczywają na nadzorze budowlanym oraz podkreśliła znaczenie przepływu informacji między organami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa a nadzoru budowlanego.

O działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej mówiła Agnieszka Jońca. Podała, że do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w 2018 r. wpłynęło 514 spraw, natomiast w 2017 r. było nich 542. W 2018 r. 446 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 50 – odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 18 pozostawało poza kompetencją izby.

Marian Zdunek w nawiązaniu do postępowań prowadzonych przed okręgowymi sądami dyscyplinarnymi i Krajowym Sądem Dyscyplinarnym w latach 2017–2018 dodał, że prawie 80% ukaranych stanowili kierownicy budów, 12,5% – inspektorzy nadzoru, ponad 6% – projektanci i prawie 4% – rzeczoznawcy. Jak podkreślali przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zgodnie z zadaniami stojącymi przed izbą, są żywo zainteresowani egzekwowaniem należytego i sumiennego wykonywania zawodu przez członków samorządu.

Podjęto temat egzekwowania odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej oraz współpracy w tym zakresie pomiędzy nadzorem budowlanym oraz samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. – Chcielibyśmy wypracować metodę bezpośredniej współpracy z nadzorem budowlanym, żeby okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej mógł wesprzeć się bieżącą informacją od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, aby wnieść wniosek o ukaranie – podkreślał mecenas Krzysztof Zając, współpracujący z PIIB.

Podczas gorącej dyskusji, jaka wywiązała się w czasie narady, mówiono m.in. o kwestii przedawnień, samowoli budowlanej i istotnych odstępstwach, kontrolach obiektów oraz doskonaleniu współpracy pomiędzy samorządem zawodowym inżynierów budownictwa a nadzorem budowlanym.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Polecamy także: Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym. Konferencja

Odpowiedzialność dyscyplinarna i zawodowa inżyniera budownictwa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in