Monitorowanie zagrożeń obiektów inżynierskich

25.05.2007

Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej”
W końcu marca 2007 r. odbyła się w Warszawie i Białobrzegach VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej” nt: „Monitorowanie zagrożeń obiektów inżynierskich”. Jej organizatorami były: Sekcja Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Sekcja Geodezji Inżynieryjnej Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej”
W końcu marca 2007 r. odbyła się w Warszawie i Białobrzegach VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej” nt: „Monitorowanie zagrożeń obiektów inżynierskich”. Jej organizatorami były: Sekcja Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Sekcja Geodezji Inżynieryjnej Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

 

Postęp w zakresie geodezji inżynieryjnej jest bardzo szybki. Pojawiają się nowe możliwości w zakresie sprzętu pomiarowego i przesyłania informacji, nowe metody opracowania wyników pomiarów oraz analiz, a także nowe możliwości w zakresie wizualizacji i dokumentowania finalnych rezultatów prac geodezyjnych. Inżynierskie pomiary geodezyjne mają charakter interdyscyplinarny, toteż w konferencji uczestniczyli oprócz geodetów także m.in. specjaliści z zakresu geotechniki, budownictwa podziemnego i wodnego, mostownictwa, budowy maszyn. Należy zdawać sobie sprawę z zagrożeń towarzyszących dużym konstrukcjom budowlanym (zapory, tunele, mosty, wysokie budynki), zagrożenia te mogą być spowodowane błędami człowieka lub wynikać z działań natury (osuwiska, osiadanie terenu), dlatego efektywne monitorowanie jest istotnym zadaniem inżynierskim.

 

Przewodniczący komitetu naukowego konferencji – prof. Andrzej Janusz podkreślił, że geodezja inżynieryjna z roku na rok budzi większe zainteresowanie, a prof. Bohdan Ney, w swoim referacie na temat roli geodezji w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów inżynierskich, stwierdził, że warunkiem bezpieczeństwa każdej budowy jest zarówno niezbędna wiedza geodezyjna projektanta, kierownika budowy jak i osób odpowiedzialnych za stan obiektu, ja również posiadanie odpowiedniej wiedzy z zakresu budownictwa przez geodetów. 

 

Jeden z gości konferencji Jerzy Urban – Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, mówił o wielkim zainteresowaniu GUNB-u zapobieganiu katastrofom, a w związku z tym monitorowaniem obiektów.
Tematem wielu referatów były problemy ściśle związane z budownictwem, m.in.: przemieszczenia budowli posadowionych na słabym podłożu, osiadanie pali fundamentowych, ocena bezpieczeństwa konstrukcji części podziemnych budowli, kontrola zapory ziemnej.
KRYSTYNA WISNIEWSKA
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in