Lepsza współpraca okręgowych izb inżynierów budownictwa i nadzoru budowlanego

24.11.2016

27 października br. w Warszawie z inicjatywy Andrzeja R. Dobruckiego, prezesa PIIB, i Jacka Szera, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, odbyła się wspólna narada szkoleniowa przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego z członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej wraz z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej oraz przewodniczącymi OSD.

W obradach uczestniczyli Andrzej R. Dobrucki, Jacek Szer oraz dyrektorzy departamentów GUNB: Agnieszka Jędrzejczak-Syrek (Departament Prawny), Iwona Świderska (Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej), Tomasz Osiecki (Departament Skarg i Wniosków). W szkoleniu udział wzięli także Mieczysław Grodzki, przewodniczący Rady Mazowieckiej OIIB, Barbara Malec, przewodnicząca Rady Łódzkiej OIIB, oraz Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Otwierając obrady Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, podkreślił, że to już trzecia taka wspólna narada szkoleniowa.

Następnie głos zabrał Jacek Szer, GINB. Omówił krótko tendencje w ruchu budowlanym. Wskazał na utrzymującą się na prawie niezmiennym poziomie liczbę pozwoleń na budowę w budownictwie mieszkaniowym, spadek liczby pozwoleń na realizację obiektów infrastrukturalnych oraz na problem kontroli wyrobów budowlanych. Zdaniem GINB, kierownicy budów za małą wagę przywiązują do jakości stosowanych na swoich budowach wyrobów, co potwierdzają pobierane próbki wyrobów (obecnie mogą one być pobierane również na budowach). Sprawa ta ma istotne znaczenie wobec szybkiego rozwoju technologii i wchodzenia na rynek coraz to nowych wyrobów budowlanych. Odnosząc się do współdziałania z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa, J. Szer podkreślił, że liczy na rozwijanie dobrej współpracy w klimacie porozumienia i zrozumienia.

 

Gilbert Okulicz-Kozaryn, Andrzej R. Dobrucki, Jacek Szer, Waldemar Szleper

 

W czasie obrad inspektorzy nadzoru budowlanego zaznaczali, że oczekują od organów PIIB szczególnej staranności w rozpatrywaniu zgłoszonych wniosków oraz proszą o powiadamianie nadzoru o sposobie zakończenia postępowania, gdy tylko dana sprawa zostaje rozstrzygnięta.

Jesteśmy w przededniu wchodzenia w życie nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który przewiduje większe oddziaływanie na proces inwestycyjny przez inżynierów budownictwa-mówił na początku spotkania Andrzej Roch Dobrucki. Stwierdził, że takie zapisy w kodeksie będą wymagały lepszego przygotowania kadr, zarówno tych już pracujących od dawna, jak i tych dopiero wchodzących na rynek pracy. Prezes zwrócił również uwagę na bieżące prace związane z projektem kodeksu.

W czasie wspólnego spotkania członkowie organów izby i reprezentanci wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego opisywali liczne przykłady dobrej oraz wymagającej zmian współpracy. Prezes PIIB podsumował te przykłady apelem: nie chodzi o wzajemne wytykanie sobie błędów, ale o dyskusję, jak problemy rozwiązywać, a jednej i drugiej stronie powinno zależeć, aby były rozwiązywane dobrze. Waldemar Szleper, krajowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej – koordynator, omówił działalność Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Podał, że w zeszłym roku do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęły 552 sprawy. W sprawach odpowiedzialności zawodowej dotyczyły one najczęściej przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień, niedbałego wypełniania obowiązków (głównie przez kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego), poświadczania nieprawdy w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczyły najczęściej: nieetycznego postępowania rzeczoznawców oraz fałszowania dokumentów stwierdzających nadanie uprawnień. Główną przyczyną umarzania z tytułu odpowiedzialności zawodowej było niespełnianie przesłanek z art. 95 Prawa budowlanego oraz przedawnienie, natomiast spraw z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej – brak podstaw do sporządzenia wniosku o wszczęcie postępowania oraz przedawnienie. Waldemar Szleper podkreślił, że w ostatnim czasie liczba umarzanych spraw spadła, ale nadal zdarza się jeszcze, że np. dokumenty z inspektoratu nadzoru budowlanego przychodzą do organu izby zbyt późno. Jednak – jak zauważyli jeden z okręgowych rzeczników i jeden z wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego – przewidziany prawem zapis blokujący wszczęcie postępowania po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu powinien być zmieniony, gdyż 6 miesięcy to często zbyt krótki okres, szczególnie w przypadku skomplikowanych spraw.

Przedstawiciele izb okręgowych opowiadali o działaniach na rzecz lepszej współpracy i okazało się, że we wszystkich okręgowych izbach odbywają się cykliczne spotkania przedstawicieli izb i nadzoru budowlanego, co sprzyja wzajemnemu zrozumieniu oraz bardziej owocnemu współdziałaniu. Dyrektor Iwona Świderska z GUNB zwróciła uwagę, że nadrzędnym celem doskonalenia współpracy jest bezpieczeństwo w budownictwie, a największym zagrożeniem tego celu jest nieznajomość prawa i nierzetelne wykonywanie obowiązków. Podsumowując wspólną naradę przedstawicieli izby i nadzoru budowlanego, I. Świderska powiedziała, że współpraca organów izb z inspektorami nadzoru jest coraz lepsza, ale musi być pogłębiana i usprawniana. Podobną opinię wygłosił Andrzej R. Dobrucki, apelując także o wzajemny szacunek we współpracy organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z nadzorem budowlanym oraz twórcze współdziałanie przy tworzeniu kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

 

Krystyna Wiśniewska

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in