Krajowa Rada obradowała

21.10.2010

13 października obradowała Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia omówiono m.in. realizację wniosków zgłoszonych na IX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB, przyjęto terminarz działań przygotowawczych do X Krajowego Zjazdu PIIB.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej, omówiła realizację wniosków zgłoszonych na IX Krajowym Zjeździe PIIB. Przewodnicząca poinformowała także, że odbyły się już dwa posiedzenia komisji, podczas których wybrano m.in. wiceprzewodniczącego Komisji Wnioskowej Piotra Korczaka i sekretarza Jerzego Putkiewicza.

 

 

Prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki omówił działania podjęte przez PIIB w związku z propozycją klubu parlamentarnego PiS, odnoszącą się do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Nadmienił także, że Stała Konferencja Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wyraża stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, przygotowanego przez członków klubu parlamentarnego PiS, jako zmierzającego do unicestwienia naszych samorządów zawodowych.

Ryszard Dobrowolski, sekretarz KR, przedstawił terminarz działań przygotowawczych do X Krajowego Zjazdu PIIB. Zgodnie z nim Zjazd odbędzie się 17–18 czerwca 2011 r. Uczestnicy spotkania zaakceptowali zaproponowany program. Podczas obrad zebrani zdecydowali także o zmianie nazwy Komisji Ustawicznego Kształcenia na Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego oraz zatwierdzili wydatki, jakie będą ponoszone przez PIIB na czasopismo „Inżynier budownictwa”.

Podczas obrad uchylono uchwałę Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 17 września br. podtrzymującą stanowiska zawarte w uchylonych przez Krajową Radę uchwałach Rady PDK OIIB dotyczące przebiegu IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Podczas posiedzenia 1 września br. KR uznała, że Okręgowa Rada nie ma kompetencji do kwestionowania uchwał Krajowego Zjazdu, ani oceny ich zgodności z prawem. Okręgowa Rada obowiązana natomiast jest do stosowania uchwał podejmowanych przez Krajowy Zjazd jako najwyższego organu władzy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Podczas posiedzenia 17 września br. Okręgowa Rada PDK OIIB podtrzymała jednak swoje stanowisko w uchylonych przez KR PIIB uchwałach i wystąpiła do KR o wycofanie uchwały uchylającej. Członkowie Krajowej Rady PIIB nie zgodzili się jednak z tą propozycją.

 

 

Zebrani na sali nie ukrywali niezadowolenia w związku z ponownym rozpatrywaniem tej sprawy. Zbigniew Detyna, przewodniczący Podkarpackiej OIIB podkreślił, że uchwała była podejmowana przez Okręgową Radę, która jest ciałem kolegialnym i zawsze będzie reprezentował jej stanowisko. W odpowiedzi na płynące z sali uwagi dotyczące podważania obowiązującego prawa przewodniczący Podkarpackiej OIIB zobowiązał się, że przekaże uwagi członkom Okręgowej Rady.

Następnie Jerzy Stroński poinformował, że na przyszłorocznej Budmie, którą zaplanowano na 11–14 stycznia, Dni Inżyniera Budownictwa odbędą się 11 i 12 stycznia. Pierwszy dzień będzie poświęcony Eurokodom, zaś drugi – budownictwu popowodziowemu. Na koniec spotkania prezes A. R. Dobrucki poinformował, że doszło do zmian w składzie Rad: Programowej i Nadzorczej naszego wydawnictwa „Inżynier budownictwa”. Na czele Rady Programowej stanął teraz Stefan Czarniecki (wcześniej był Zbysław Kałkowski), natomiast w Radzie Nadzorczej ster objął Zbigniew Grabowski.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in