Krajowa Rada obradowała

04.06.2013

29 maja br. w Warszawie obradowała Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia dyskutowano o przygotowaniach do  XII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz o proponowanych zmianach w podstawowych dokumentach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Obradom Krajowej Rady PIIB przewodniczył Andrzej Roch Dobrucki, prezes KR PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia uczestnicy wysłuchali informacji o propozycji zmian w podstawowych dokumentach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa proponowanych do uchwalenia przez XII Krajowy Zjazd. Omówił je Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR PIIB. Nowe regulacje mają dotyczyć Statutu PIIB, Regulaminów: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB oraz odpowiednich okręgowych regulaminów rad, okręgowych komisji rewizyjnych, komisji kwalifikacyjnych, sądów dyscyplinarnych, rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Wiceprezes KR PIIB zreferował także projekt nowego zapisu w Kodeksie zasad etyki zawodowej członków PIIB, dotyczący podnoszenia kwalifikacji przez członków izby. Zaproponowane zmiany wywołały ożywioną dyskusję wśród uczestników obrad, którzy zdecydowali jednak o przyjęciu zgłoszonych regulacji, zalecając dopracowanie ich pod względem prawnym.

 

 

W dalszej części posiedzenia Andrzej Jaworski, skarbnik Krajowej Rady, omówił projekt budżetu na rok 2014 oraz przedstawił jego uzasadnienie. Krajowa Rada przyjęła tę propozycję i postanowiła ją rekomendować XII Krajowemu Zjazdowi PIIB.

Uczestnicy obrad zapoznali się także z projektem porządku obrad i regulaminem XII Krajowego Zjazdu, które przedstawił Ryszard Dobrowolski, sekretarz KR.

Następnie wysłuchano informacji przekazanej przez Jerzego Putkiewicza, sekretarza Komisji Wnioskowej, dotyczącej wniosków ze zjazdów izb okręgowych, które zgodnie z regulaminem skierowane zostaną do XII Krajowego Zjazdu PIIB.

Krajowa Rada dyskutowała także na temat wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną oraz podjęła uchwałę w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla członków Dolnośląskiej, Lubelskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Pomorskiej i Świętokrzyskiej OIIB.

 

 

Gośćmi posiedzenia Krajowej Rady PIIB byli: Tomasz Żuchowski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Jerzy Baryłka, reprezentujący Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in