Krajowa Rada obradowała

06.09.2011

31 sierpnia w siedzibie PIIB w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady. Było ono poświęcone bieżącej działalności naszego samorządu m.in. przygotowaniom do Jubileuszowego Krajowego Zjazdu oraz realizacji postulatów X Zjazdu PIIB.

Obradom przewodniczył A.R. Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, zatwierdzono uchwały Prezydium KR dotyczące powołania zespołów: ds. wdrożenia elektronicznego dostępu do norm oraz komitetu organizacyjnego Jubileuszowego Krajowego Zjazdu organizowanego w związku z 10-leciem naszej Izby.

Zbigniew Kledyński, wiceprezes Krajowej Rady omówił założenia organizacyjne związane z przygotowaniem Jubileuszowego Zjazdu. Odbędzie się on 11 października 2012 r. w Warszawie w salach Zamku Królewskiego. W uroczystości planowany jest udział władz państwowych, delegatów na zjazdy krajowe PIIB wybranych na kadencję 2010–2014 oraz zaproszonych gości. Zjazd Jubileuszowy ma w swoim przebiegu nawiązywać do jubileuszu zachowując adekwatne do sytuacji elementy procedury zjazdowej. Będzie mu towarzyszyć wydawnictwo promujące PIIB oraz pamiątkowy medal.

 

 

Obszerną informację o założeniach do zmiany ustawy Prawo budowlane, które na spotkaniu 5 sierpnia br. w Krakowie, przedstawili: Janusz Żbik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, omówił Z. Kledyński. W krakowskich obradach uczestniczyli także przedstawiciele Prezydium KR, przewodniczący okręgowych rad i prezesi Krajowych Rad Izb: Architektów i Urbanistów. Z. Kledyński podkreślił, że jednym z pierwszych założeń do propozycji nowego Prawa budowlanego byłoby przeniesienie wszystkich praw lokalizacyjnych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Prawa budowlanego. W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znalazłyby się natomiast zagadnienia dotyczące regulacji prawa miejscowego oraz te związane z tworzeniem planów miejscowych. Prawo budowlane regulowałoby, jak dotychczas, proces budowlany od początku do końca. Zgłoszone podczas krakowskich obrad tezy mają być konsultowane ze środowiskiem budowlanym.

Zygmunt Rawicki omówił przygotowania do spotkania Grupy V-4, tj. organizacji i związków budowlanych Czech, Słowacji, Węgier i Polski, które w tym roku odbędzie się w Polsce  w dniach 6-9 października we Wrocławiu. Będzie to już 18-te spotkanie Grupy Wyszehradzkieja organizacją jego zajmuje się PIIB oraz PZITB.

 

 

Andrzej R. Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB omówił realizację postulatów Krajowego Zjazdu, które dotyczyły: bezpłatnego dostępu do norm oraz  uprawnień budowlanych elektryków. W odniesieniu do bezpłatnego dostępu do norm przywołanych prezes PIIB wystąpił ze stosownymi pismami do rządu i obecnie oczekujemy na odpowiedź. W związku z zakresem uprawnień elektryków, po piśmie A.R. Dobruckiego do R. Dziwińskiego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, otrzymaliśmy właściwą interpretację, która została skierowana do okręgowych rad.

Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB omówił realizację budżetu Krajowej Izby za 7 miesięcy.

Zebrani zdecydowali także, że pierwsze posiedzenie Krajowej Rady w przyszłym roku odbędzie się 25 stycznia 2012 w Poznaniu podczas trwających MTP Budma. Ze względu na  zaproponowane zmiany, przyjęcie terminarza zebrań Prezydium KR i Krajowej Rady  w I półroczu 2012 r. przełożono na następne posiedzenie.

Podczas sierpniowego posiedzenia Krajowa Rada zaakceptowała  propozycję swojego stanowiska w sprawie odmownego załatwienia skargi członka Izby na działanie KROZ.

W obradach Krajowej Rady uczestniczył także prof. Z. Grabowski, prezes Honorowy PIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

Fot. PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in