Kontrakt na budowę drogi ekspresowej S8 Konotopa – Prymasa Tysiąclecia

25.01.2008

W GDDKiA w Warszawie została podpisana umowa na roboty budowlane w ramach budowy drogi ekspresowej S 8 – Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia.

Za kwotę 2 149 235 184,89 złotych (brutto) konsorcjum firm Budimex Dromex S.A., STRABAG Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A. 10-kilometrowy odcinek wybrane firmy wybudują w 27 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót. Kontrakt finansowany z Funduszu Spójności.

{mospagebreak}
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi ekspresowej S-8 – Trasa Armii Krajowej od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia” od km 1+099,00 do km 11+477,07.
Zamówienie obejmuje:
– budowę odcinka 6 pasowej (2 jezdnie po 3 pasy ruchu) drogi ekspresowej o długości 10378,07m o nawierzchni odpowiadającej kategorii ruchu KR6, w tym 3 odcinki zagłębione poniżej poziomu wód gruntowych prowadzone w ścianach szczelinowych z płytą denną,
– przebudowę istniejących ulic w związku z adaptacją do nowego układu zdeterminowanego powstaniem drogi ekspresowej (nawierzchnie KR2, KR3, KR4 oraz KR5),
– budowę dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń sieci istniejących ulic oraz dojazdu do posesji o łącznej długości 9 415,17 m (nawierzchnie KR2 oraz KR1),
– budowę następujących węzłów:
— węzła Mory w miejscu skrzyżowania z istniejącą DK2/ul. Poznańską, typu półkoniczyna, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 2 (E30), jezdnie główne w poziomie +1, pozostałe relacje w poziomie ulicy Poznańskiej (klasa GP),
— węzła zespolonego Warszawska – Lazurowa w miejscu skrzyżowania z ul. Warszawską (DW580) i ul. Lazurową,
— budowę bezkolizyjnego węzła „PRYMASA TYSIĄCLECIA” z Aleją Prymasa Tysiąclecia (istn. droga krajowa nr 8 klasy GP) – jezdnie główne w poziomie „0”, w km 10+700 – dwa wiadukty – łącznicy „4” i „5” oraz dwa odcinki tunelowe w ścianach oporowych łącznicy „0” i „2” oraz kładka w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej,
– budowę następujących obiektów inżynierskich:
— wiadukt nad linią kolejową E-20 Warszawa – Poznań w km 1+633,44
— przejazd pod drogą ekspresową (konstrukcja z blachy falistej) w ciągu ul.Wspólna Droga (klasa L) km 1+797,40
— wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 2+069,46, przejazd pod drogą ekspresową w ciągu ul.Przyparkowej (klasa L)
— wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 2+628,87, przejazd pod trasą ekspresową w ciągu ul.Biedronki km (klasa D)
— wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w węźle Mory w km 2+915,56 nad ul. Poznańską,
— wiadukt w ciągu ulicy Sochaczewskiej (klasa Z) w km 3+884,95
— wiadukt w ciągu ulicy Szeligowskiej (klasa L) w km 4+527,46
— dwa wiadukty w węźle zespolonym Warszawska – Lazurowa; nad drogą ekspresową w ciągu ul. Warszawskiej /DW580 w km 6+102,02 oraz ul. Lazurowej w km 6+862,20,
— wiadukt kolejowy bocznicy do Huty „Lucchini” nad południowym wlotem ul. Lazurowej oraz w km 6+666,70 nad drogą ekspresową S8.
— kładka dla pieszych ponad trasą S8 km 7+501,70
— rozebranie starego wiaduktu i budowę nowych wiaduktów w ciągu ulicy Powstańców Śląskich, w km 7+860,97, 7+881,59 (trzy nad drogą ekspresową i trzy nad bocznicą kolejową do Huty Lucchini)
— wiadukt w ciągu ulicy Radiowej w km 8+682,21
— wiadukt w ciągu ulicy Dywizjonu 303 w km 8+711,53
— wiadukt w ciągu ulicy Księcia Janusza (klasa L), w km 9+754,94
— bezkolizyjny węzeł „PRYMASA TYSIĄCLECIA” z Aleją Prymasa Tysiąclecia – dwa wiadukty w ciągu drogi S-8, cztery wiadukty łącznic, kładka rowerowo-piesza, oraz dwa odcinki tunelowe w ścianach oporowych łącznicy „0” i „2,
— ściany szczelinowe – odcinki dla drogi ekspresowej oraz 1 odcinek dla toru bocznicy kolejowej do huty Lucchini, w tym zabezpieczenie wykopów typu jet-grouting
— 3 przepusty żelbetowe,
— 5 zbiorników retencyjnych żelbetowych
— 16 odcinków ścian oporowych,
– wykonanie odwodnienia na przeważającym odcinku drogi powierzchniowego z odprowadzeniem do rowów otwartych i zbiorników retencyjno – infiltrujących oraz na pozostałym odcinku odwodnienia z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej oraz systemu odprowadzenia (zbiorniki ziemne, zbiorniki żelbetowe),
– wykonanie oświetlenia drogi na całym odcinku drogi ekspresowej w tym węzłów oraz odcinków tunelowych (głęboko zagłębionych) oraz przejść pod konstrukcjami obiektów,
– wykonanie prac rozbiórkowych i adaptacyjnych związanych z dostępem do terenu inwestycji,
– wykonanie przebudowy i zabezpieczenia istniejących urządzeń sieciowych; kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych oraz innych kolidujących z projektowanym zakresem prac,
– budowę torowisk tramwajowych wraz z trakcjami elektrycznymi,
– przebudowę sieci trakcyjnych kolejowych,
– wykonanie oznakowania i instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym systemów sygnalizacji świetlnej na 8 skrzyżowaniach oraz barier ochronnych stalowych i betonowych z przejazdami awaryjnymi),
– wykonanie urządzeń związanych z ochroną środowiska; ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, nasadzeń zieleni,
– realizację niezbędnych z punktu widzenia wykonawcy działań związanych z tymczasową organizacja ruchu i zapewnieniem dojazdu do placu budowy czasie realizacji robót.

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in