Konferencja Programowa Delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

11.02.2015

Wśród wniosków zgłaszanych na XIII Zjeździe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa był wniosek złożony przez Jana Lecha Zioberskiego, który postulował zorganizowanie forum wymiany poglądów, umożliwiające delegatom spotkania pomiędzy kolejnymi zjazdami. Odpowiedzią na ten i inne postulaty była Konferencja Programowa Delegatów na Zjazd DOIIB zorganizowana przez Okręgową Radę DOIIB.

Konferencja odbyła się 13 grudnia 2014 r. w Hotelu Wrocław, w którym tradycyjnie od wielu już lat odbywają się zjazdy DOIIB. Cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej 100 ze 175 delegatów na Zjazd DOIIB kadencji 2014–2018.

Obrady otworzył przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała, witając wszystkich przybyłych. Po nim głos zabrał Tadeusz Olichwer, sekretarz Rady DOIIB, który przedstawił program konferencji. Piotr Zwoździak, członek Prezydium Rady DOIIB, wprowadził uczestników konferencji dyskusję. Mówił o potrzebie umacniania w świadomości społecznej rangi zawodu inżyniera oraz o potrzebie wzmocnienia działań promujących zawód inżyniera budownictwa jako zawód zaufania publicznego, czyli taki, którego przedstawiciele cieszą się zaufaniem osób i instytucji, na rzecz których prowadzą działalność zawodową, oraz wyróżniają się samodzielnością, specjalistycznym wykształceniem, profesjonalizmem i wysokimi kwalifikacjami etycznymi. Poruszył też inne istotne dla naszego środowiska tematy – aktywizację jak największej liczby członków naszego samorządu i włączenie ich do pracy na rzecz środowiska inżynierów budownictwa, komunikację między członkami, integrację młodych inżynierów.

 

Piotr Zwoździak, koordynator programowy konferencji

 

Po krótkiej przerwie rozpoczęły się obrady. Dyskutowano w czterech grupach roboczych. Każdy z uczestników konferencji wybierał grupę, w której chciał obradować. „Etyka w zawodzie – przyzwoitość w wykonywaniu swojego zawodu a wizerunek inżyniera w odbiorze społecznym” to problem omawiany w pierwszej grupie, a moderatorem dyskusji był Zbigniew Kiliszek. W drugiej grupie dyskutowano na temat „Promocja zawodu inżyniera budownictwa – formy realizowane przez DOIIB, w tym konkurs »Inżynier Roku«. Promocja zawodu i samorządu w środkach masowego przekazu oraz poprzez różne formy wizualne, w tym »tablice reklamowe«”. Nad przebiegiem dyskusji czuwał Piotr Zwoździak. Tematem dyskusji w trzeciej grupie były „Ceny usług inżynierskich – projektowych, nadzoru i kierowania budową”, a moderatorem dyskusji był Rainer Bulla. Czwarty zespół omawiał temat „Formy wspólnej aktywności – komunikacja pomiędzy członkami, spotkania, konferencje, sport i rekreacja, aktywność wśród młodych inżynierów”, a dyskusję prowadził Marek Kaliński.

Po kilkugodzinnej dyskusji nastąpiło podsumowanie obrad. Uczestnicy konferencji zebrali się w jednej sali, gdzie moderatorzy przedstawili wyniki prac poszczególnych zespołów. Przyjęto ponad 50 roboczych wniosków. Zaproponowano m.in. szkolenia kształtujące etykę zawodową inżyniera, intensywniejsze promowanie konkursu i laureatów konkursu „Inżynier Roku”, zwłaszcza w 2016 r., gdy Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury, publikację na stronie internetowej izby materiałów pokazujących średni poziom cen na rynku i odnośników do wydawnictwa Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych, promowanie działalności izby wśród jej członków, a więc szerszą informację o tym, co może zyskać inżynier zrzeszony w izbie. W najbliższym czasie wszystkie postulaty zostaną dokładnie rozpatrzone przez Okręgową Radę DOIIB i będą stopniowo wprowadzane w życie. Przy okazji warto też zauważyć, że większość wniosków wpisuje się w przyjęty na XIII Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Program działania PIIB na kadencję 2014–2018”.

 

Moderatorzy dyskusji: Marek Kaliński, Zbigniew Kiliszek, Rainer Bulla

 

Można pozwolić sobie na stwierdzenie, że konferencja zakończyła się sukcesem. Świadczą o tym wysoka frekwencja i zaangażowanie uczestników, którzy zgłosili wiele konstruktywnych wniosków. Konferencja pokazała również, jak potrzebna jest możliwość swobodnej wymiany poglądów bez „presji czasu”, która ogranicza możliwość poszerzonych wypowiedzi delegatów podczas zjazdów okręgowych. 

 

Agnieszka Środek

Zdjęcia Piotr Rudy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in