Konferencja Ochrona budowli przed wilgocią i wodą naporową

12.07.2018

W Instytucie Budownictwa na Wydziale Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6–8 czerwca br. odbyła się IV Konferencja „Ochrona budowli przed wilgocią i wodą naporową”.

Tegoroczne obrady ukierunkowano na zagadnienia wilgotnościowe związane z docieplaniem budynków od wewnątrz oraz ochronę budowli przed wodą naporową w strefie zabytkowej zabudowy. Honorowy patronat nad konferencją objęła prof. Magdalena Gawin, generalny konserwator zabytków. Partnerami konferencji byli: Sekcja Fizyki Budowli Polskiej Akademii Nauk, Olsztyński Oddział PZITB, Warmińsko-Mazurska OIIB oraz Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków.

Referaty wygłosili: 18 ekspertów w większości z Sekcji Fizyki Budowli Polskiej Akademii Nauk oraz praktycy reprezentujący firmy produkujące materiały wykorzystywane w ochronie przeciwwilgociowej budynków.

 

 

Odbyło się także spotkanie komitetu naukowego konferencji, podczas którego zawarto porozumienie o stałej współpracy naukowej. Za główny cel przyjęto wymianę doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się w prowadzonych badaniach naukowych. Komitet naukowy konferencji przyjął nazwę Rady Naukowej Ochrony Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową. Członkowie rady zobowiązali się do pozyskania formalnego wsparcia organizacji technicznych oraz służb konserwatora zabytków na rzecz rozwoju. Kierowanie radą powierzono przewodniczącemu komitetu organizacyjnego stałej konferencji dr. hab. inż. Robertowi Wójcikowi, prof. UWM, pracownikowi Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zastępcą został prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła z Politechniki Wrocławskiej, a sekretarzem – dr inż. Piotr Kosiński z UWM w Olsztynie.

W ramach porozumienia za najpilniejsze zadanie uznano prowadzenie kompleksowych badań nad oceną skuteczności stosowanych w ochronie przeciwwilgociowej technologii i materiałów, a także nad metodami diagnostyki wykorzystywanej w ochronie przeciwwilgociowej.

Więcej na temat konferencji na www.uwm.edu.pl/ibkonferencja/wordpress.

 

dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in