Kiedy uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi przez inżynierów bez tytułu magistra?

04.10.2011

Czytelnicy zainteresowani uzyskaniem uprawnień budowlanych pytają o losy planowanej zmiany ustawy – Prawo budowlane w zakresie wykształcenia niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych. Chodzi o możliwość uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym bez tytułu magistra.

Propozycję zmiany, polegającej na przywróceniu możliwości uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym bez tytułu magistra, PIIB opracowała we współpracy z PZITB.

Uzgodniona propozycja zapisów w ustawie – Prawo budowlane w tym zakresie została przesłana pismem z dnia 30 września 2009 r. do ówczesnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Została ona uwzględniona m.in. w art. 10 pkt 4 projektu z dnia 8 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z powyższym projektem:

„4) w art. 14 w ust. 3 pkt. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

   a) ukończenia studiów inżynierskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

   b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

   a) ukończenia studiów inżynierskich w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

   b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.”

Treść opisanego projektu zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury www.mi.gov.pl w zakładce: Akty prawe – Projekty – Projekty ustaw – Budownictwo i gospodarka przestrzenna.

Według informacji zamieszczonej na wskazanej stronie internetowej, na temat etapu procesu legislacyjnego czytamy, iż: w dniu 18 maja 2011 r. Rządowe Centrum Legislacji poinformowało o zgodności projektu ustawy z ustaleniami Komisji Prawniczej.

Niezależnie od powyższego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa nieustannie ponawia w Ministerstwie Infrastruktury interwencję w sprawie omawianych zmian, dążąc do definitywnego załatwienia sprawy.

 

dr Joanna Smarż

Główny Specjalista Krajowego Biura PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in