Kalendarium – wrzesień, październik

12.11.2012

Kalendarium prawne na wrzesień i październik.

Wrzesień

28 września

zostało
ogłoszone

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz.U. poz. 1080)

 

Rozporządzenie określa zakres informacji dotyczących form ochrony przyrody, gromadzonych w centralnym rejestrze form ochrony przyrody, oraz organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru, a także sposób aktualizacji rejestru oraz udostępniania danych zawartych w rejestrze. Rozporządzenie wskazuje, jakie informacje ogólne oraz szczegółowe powinny znaleźć się w rejestrze. Rejestr prowadzony będzie przy użyciu systemu teleinformatycznego, a zawarte w nim dane zarządzane będą przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Dane zawarte w rejestrze udostępnione będą na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Regulacje objęte niniejszym rozporządzeniem zawarte były poprzednio w art. 113 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody zmienionym ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

 

Październik

2 października

weszło w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz.U. poz. 1025)

 

Rozporządzenie określa czynniki uwzględniane przy ocenie terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego. Są to czynniki z zakresu: sejsmiki i tektoniki, warunków geologiczno-inżynierskich, warunków hydrogeologicznych, hydrologii i meteorologii, zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka oraz działania sił przyrody, gęstości zaludnienia i zagospodarowania terenu, budowy geologicznej podłoża. Lokalizację obiektu jądrowego muszą również poprzedzać analizy dotyczące tempa, ilości i dróg rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych na zewnątrz obiektu jądrowego oraz możliwości sprawnego przeprowadzenia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w sytuacji normalnej eksploatacji, przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych oraz warunków awaryjnych. Uwzględnione muszą być także rozkłady stężeń izotopów promieniotwórczych w gruncie, wodach powierzchniowych, wodach podziemnych i w atmosferze oraz analiza rozkładu mocy dawek promieniowania jonizującego według stanu na dzień przeprowadzania oceny terenu. Rozporządzenie zawiera wykaz czynników wykluczających uznanie terenu za spełniający wymogi lokalizacji na nim obiektu jądrowego. Akt określa ponadto wytyczne dotyczące raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego.

skierowany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień między-
resortowych

 

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych

 

Projekt ustawy przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości przewiduje deregulację 11 zawodów podlegających Ministerstwu Finansów oraz 83 zawodów technicznych podlegających Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane projekt przewiduje zmiany polegające na:

– połączeniu uprawnień budowlanych wykonawczych i projektowych;

– umożliwieniu osobom z wykształceniem średnim zawodowym posiadającym tytuł technika uzyskanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi, z wyłączeniem budowy, w zakresie określonym w dyplomie technika;

– zastąpieniu uprawnień budowlanych udzielanych dotychczasowo w specjalnościach: drogowej, mostowej, kolejowej i wyburzeniowej, uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

 – zlikwidowaniu specjalności telekomunikacyjnej w zakresie uprawnień budowlanych;

 

– skróceniu okresu trwania wymaganych praktyk zawodowych; 

– wyeliminowaniu funkcji rzeczoznawcy budowlanego.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów projekt przewiduje zniesienie ograniczenia prawa samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie wyłącznie dla osób wpisanych na listę członków izby samorządu zawodowego urbanistów.

 

3 października

weszły w życie

Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące ochrony powietrza, które stanowią wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

 


 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia  (Dz.U. poz. 1030)

 

Rozporządzenie określa, że krajowy cel redukcji narażenia planowany do osiągnięcia w terminie do dnia 1 stycznia 2020 r. dla stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 (stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm) w powietrzu wynosi 18 µg/m3. Krajowy cel redukcji narażenia oznacza procentowe zmniejszenie krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku odniesienia, w celu ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, który ma być osiągnięty w określonym terminie.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji  (Dz.U. poz. 1029)

 

Rozporządzenie określa sposoby obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji oraz wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia. Przez wskaźnik średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji rozumie się średni poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach tła miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracjach, wykorzystywany do dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz określenia i dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia. Krajowy wskaźnik średniego narażenia dotyczy z kolei miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracjach na terenie całego kraju. Wartości te oblicza się na podstawie pomiarów stężeń pyłu PM2,5 na obszarach tła miejskiego, na podstawie danych z jednego stanowiska pomiarowego, z wyjątkiem aglomeracji warszawskiej i górnośląskiej, dla których wyznacza się po dwa stanowiska pomiarowe. Rozporządzenie wskazuje także sposób oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji dla kraju, miasta i aglomeracji.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1031)

 

Rozporządzenie określa poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, takich jak benzen, dwutlenek azotu, tlenki azotu, dwutlenek siarki, ołów, pył zawieszony PM2,5, pył zawieszony PM10, tlenek węgla, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Rozporządzenie określa ponadto poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu (arsen, benzo(a)piren, kadm, nikiel, ozon, pył zawieszony PM2,5), poziomy celów długoterminowych dla ozonu w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, a także alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, których nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1032)

 

Rozporządzenie określa metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, wskazuje górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji w powietrzu oraz dopuszczalne częstości przekraczania progów oszacowania, jak też minimalną liczbę stałych punktów pomiarowych.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.U. poz. 1028)

 

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części składowe programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w tych programach i planach. Programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych przygotowywane są przez zarząd województwa i określane w drodze uchwały przez sejmik województwa.

 

4 października

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz.U. poz. 1039)

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej i ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG.

Rozporządzenie określa:

– wielkość i sposób obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, które są obowiązani uzyskać i przedstawić do umorzenia: przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski;

– sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych;

– wysokość jednostkowej opłaty zastępczej;

– współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną.

5 października

weszły w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego (Dz.U. poz. 1043)

 

Rozporządzenie określa zakres i sposób dokonywania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. Analizy te obejmują funkcjonowanie obiektu jądrowego w stanach eksploatacyjnych i warunkach awaryjnych. Analizy bezpieczeństwa obejmują ponadto analizy deterministyczne oraz analizy probabilistyczne. W analizach deterministycznych określa się zachowanie obiektu jądrowego we wstępnie założonych określonych stanach eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych oraz ocenia prawidłowość jego rozwiązań projektowych – przez sprawdzenie spełnienia kryteriów i wymagań technicznych zawartych w przepisach prawa i normach technicznych. Analiza probabilistyczna bezpieczeństwa obiektu jądrowego obejmuje określenie wszystkich sekwencji zdarzeń o istotnym wkładzie w ryzyko powodowane przez obiekt jądrowy, ocenę zbalansowania całościowego projektu konfiguracji obiektu, ocenę występowania wyodrębnionych obszarów ryzyka oraz ocenę spełniania przez projekt obiektu probabilistycznych kryteriów bezpieczeństwa.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego  (Dz.U. poz. 1048)

 

Rozporządzenie określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie musi uwzględniać projekt obiektu jądrowego. Akt prawny zawiera wytyczne dotyczące projektowania systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. poz. 1041)

 

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000. Zmiana dotyczy przepisu określającego kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz załączników do rozporządzenia.

8 października

weszło w życie

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013 (M.P. poz. 705)

 

Rozporządzenie określa górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz jednostkowe stawki kar za przekroczenie:  warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za poszczególne substancje; dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden metr sześcienny; dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden metr sześcienny, oraz dopuszczalnego poziomu hałasu. 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.