Kalendarium – wrzesień, październik

02.11.2011

Kalendarium prawne na wrzesień i październik.

WRZESIEŃ

 

16.09.2011

zostały uchwalone przez Sejm

 

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 

Nowelizacja wprowadza zmiany w przepisach dotyczących procedury przetargowej mającej na celu zawarcie umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Doprecyzowano, że podmiotami, które mogą budować i eksploatować albo wyłącznie eksploatować autostrady, są wyłącznie: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad i drogowa spółka specjalnego przeznaczenia. Oba te podmioty mogą jednak w drodze umowy powierzyć budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady innemu podmiotowi, zwanemu w ustawie „spółką”. Do wyboru takiej spółki oraz zawierania umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad zastosowanie będą miały zasady określone w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi albo w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W związku z tym warunków udziału w postępowaniu przetargowym nie będzie określała ustawa, tylko ogłoszenie o koncesji lub specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Ustawa znosi także istniejące ograniczenia kręgu wykonawców projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, dotyczące: formy prawnej spółki, statutowego lub umownego przedmiotu działalności spółki, wysokości kapitału zakładowego oraz siedziby spółki. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa została przekazana prezydentowi do podpisu.  

 

 

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

 

Tak zwana ustawa deweloperska ma na celu zabezpieczenie interesów nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w przypadku upadłości dewelopera. Deweloper zobowiązany będzie do zastosowania jednego z czterech środków ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę:

– zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy,

– otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancja ubezpieczeniowa,

– otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancja bankowa,

– otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Bank prowadzący rachunek powierniczy będzie ewidencjonował wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy oraz informował nabywcę, na jego żądanie, o dokonanych wpłatach i wypłatach. W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego bank wypłaci jednorazowo deweloperowi zdeponowane środki pieniężne wpłacone przez nabywcę po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo własności lokalu, natomiast w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego bank będzie wypłacał zgromadzone środki po zakończeniu kolejnych etapów realizacji przedsięwzięcia. W sytuacji ogłoszenia upadłości dewelopera środki zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych, prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie, będą tworzyć osobną masę upadłości, która służyć będzie w pierwszej kolejności zaspokojeniu roszczeń nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych. W razie upadłości dewelopera priorytetem ma być ukończenie inwestycji i oddanie mieszkań nabywcom. Przed zawarciem umowy deweloperskiej deweloper zobowiązany będzie do sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego i nieodpłatnego doręczenia na trwałym nośniku informacji tegoż prospektu klientowi, na jego żądanie. Do przedkontraktowych obowiązków dewelopera będzie należało także przekazanie nabywcy szczegółowych informacji dotyczących swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ponadto klient będzie miał możliwość zapoznania się w lokalu dewelopera z następującymi dokumentami: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym oświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopią pozwolenia na budowę, projektem architektoniczno-budowlanym oraz sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata. Ustawa określa elementy, które musi zawierać umowa deweloperska, oraz nakłada wymóg zawarcia takiej umowy w formie aktu notarialnego. Umowa deweloperska będzie stanowiła podstawę wpisu do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której ma zostać przeprowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, określonych w ustawie roszczeń nabywcy. Przepisy ustawy określają przypadki, kiedy nabywca będzie miał prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. 

 

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

Ustawa wprowadza zmiany w funkcjonowaniu obecnie istniejącego systemu utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Nowe regulacje mają ułatwić proces wchodzenia na polski rynek nowych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i przywozu gazu ziemnego oraz funkcjonowanie już działających na rynku przedsiębiorstw prowadzących taką działalność na niewielką skalę. Ustawa dopuszcza możliwość utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w instalacjach magazynowych usytuowanych poza granicami kraju, na terenie innego państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem że położenie instalacji magazynowych gwarantuje możliwość dostarczenia całkowitej ilości zapasów gazu ziemnego do polskiego systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w sytuacji wzmożonego zapotrzebowania lub kryzysu w okresie nieprzekraczającym 40 dni. Obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego został ograniczony wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa została przekazana prezydentowi do podpisu.  

 

 

27.09.2011

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną  (Dz.U. Nr 189, poz. 1126)

 

Rozporządzenie określa zasady kształtowania taryf dla energii elektrycznej, kalkulacji cen i stawek opłat oraz rozliczeń z odbiorcami, a także między przedsiębiorstwami energetycznymi.

 

PAŹDZIERNIK

 

11.10.2011

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1180)

 

Ustawa znosi zakaz wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych oraz ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dotyczący lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Zgodnie z nowelizacją lokal może zostać sprzedany wyłącznie jego najemcy po cenie rynkowej. Cena nie może być jednak niższa od kwoty przypadających na dany lokal zobowiązań. Ustawa przewiduje, że decyzja o przystąpieniu do sprzedaży mieszkań wybudowanych ze środków BGK należeć będzie wyłącznie do właściciela zasobu. Najemcy nie będzie natomiast przysługiwało roszczenie o wykup zajmowanego lokalu. Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania w pierwszej kolejności będą przeznaczane na spłatę kredytu udzielonego przez BGK w części przypadającej na dany lokal. Natomiast środki pochodzące ze spłaty preferencyjnych kredytów udzielonych TBS i spółdzielniom mieszkaniowym mają być przeznaczane na realizację programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.