Kalendarium – styczeń, luty

20.03.2015

Kalendarium prawne na styczeń i luty.

 

22.01.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 107)

Rozporządzenie określa rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposób współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów. Rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych, które mają znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa, określa § 2 rozporządzenia.

 

ogłoszono

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2015 r. poz. 113)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

1.02.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87)

Ustawa wprowadza zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Doprecyzowano, że w przypadku gdy kilka podmiotów (właścicieli nieruchomości) jest zobowiązanych do wykonania obowiązków określonych w ustawie, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty, które faktycznie władają nieruchomością. Podmioty te mogą również, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. Doprecyzowane zostało pojęcie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wskazanie, że mają one stacjonarny charakter, oraz określono minimalny zakres odpadów komunalnych przyjmowanych przez taki punkt: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady, które dodatkowo mogą zostać określone w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Środowiska. Z obowiązku selektywnego zbierania został wyłączony popiół z palenisk domowych. Zmieniono przepisy dotyczące zasad uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określono maksymalne stawki opłat za odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny, które uzależnione zostały od wysokości przeciętego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustawa wprowadza także wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż dwukrotna wysokość maksymalnej stawki opłaty podstawowej. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w trakcie miesiąca mieszkaniec będzie uiszczał opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania, począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, wprowadzono obowiązek uchwalenia przez radę gminy ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej będzie pobierana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z tytułu zamieszkiwania. Dopuszczono zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, szczególnie w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. W przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza.

 

6.02.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 122)

Ustawa wprowadza obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa. Plan inwestycyjny określać będzie potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wraz z mocami przerobowymi, służącą zapobieganiu powstawaniu tych odpadów oraz gospodarowaniu tymi odpadami. Plan inwestycyjny będzie zawierać w szczególności: wskazanie planowanych inwestycji, oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania, a także harmonogram realizacji planowanych inwestycji. Projekt planu inwestycyjnego podlegać będzie uzgodnieniu z Ministrem Środowiska. Ujęcie w planie inwestycyjnym inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stanowić będzie warunek dopuszczalności finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

9.02.2015

ogłoszono

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

 

10.02.2015

ogłoszono

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

ogłoszono

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie spółdzielni mieszkaniowych, sygn. akt K 60/13 (Dz.U. z 2015 r. poz. 201)

Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z konstytucją kilku przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) oraz jednego przepisu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443). Za niezgodny z ustawą zasadniczą uznany został między innymi przepis dopuszczający członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności. Trybunał stwierdził, że członkami spółdzielni mieszkaniowej mogą być tylko podmioty, które legitymują się interesem, jaki może być zaspokojony przez daną spółdzielnię, w zakresie jej podstawowego celu funkcjonowania. W związku z tym osoby, które nie mają interesu polegającego na zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych lub polegającego  na dostarczaniu lokali o innym przeznaczeniu przez daną spółdzielnię mieszkaniową, nie mogą być jej członkami. Do tej kategorii podmiotów Trybunał zaliczył tzw. członków oczekujących, członków organów spółdzielni i osoby w niej zatrudnione, a także osoby, które będąc członkami spółdzielni, zbyły lub w inny sposób utraciły prawo do lokalu w spółdzielni lub w budynkach przez nią zarządzanych. Trybunał stwierdził także niekonstytucyjność przepisu uzależniającego skuteczne nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu od przyjęcia w poczet  członków spółdzielni mieszkaniowej. Jako niezgodny z konstytucją Trybunał ocenił również przepis nieprzewidujący prawa byłego członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje odrębna własność lokalu, do odpowiedniej części funduszu remontowego.

 

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.